* എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 15% വരെ ഫീസിളവ്… ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 15% വരെ ഫീസിളവ്. 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

എന്താണ് ഡാറ്റ സയൻസ് ?

എന്താണ് ഡാറ്റ സയൻസ് ? ഒന്നിലധികം ഡിജിറ്റൽ സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്ന് ഒരേസമയം വിവരശേഖരണം നടത്തി,

Read More »
G-TEC IAB പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അക്ഷര അനിൽ (ജി-ടെക്ക് നാലാഞ്ചിറ വിദ്യാർഥിനി)

IAB UK പരീക്ഷയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയവുമായി തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറ ജി-ടെക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി തിരുവനന്തപുരം

Read More »