* എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 15% വരെ ഫീസിളവ്… ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 15% വരെ ഫീസിളവ്. 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

Facebook Page

Office Address

Centre Location