*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

AUTODESK 3DS MAX

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

Autodesk 3ds Max – GN20460F

The most popular & conventional 3D modeling and animation software. 3Ds Max is used in video production, animation, gaming, architectural visualization etc… New version of 3Ds Max providing higher end modeling & animation solutions

COURSE OUTLINE

Autodesk 3ds Max 👈🏽

 • Basics of 3D modeling
 • Different type of 3D models
 • Exterior & interior
 • Anatomy
 • Life sketching
 • Object modeling
 • Developing exterior
 • Setting garden & landscape of an interior
 • Create furniture & home materials
 • Developing interior, placing furniture
 • Low polygon char. Sketching & developing for game
 • Color separation & mixing
 • How to make quality textures?
 • Texture selection & apply
 • UV mapping & advanced texturing
 • How to take quality output?
 • Maps & materials
 • How to apply textures in different objects?
 • Textures editing, color adjusting
 • Types of textures & shades
 • Different type skins
 • How to render high quality map
 • Advanced modeling concepts
 • Concept of expressions
 • Reference for high polygon human model (front side)
 • Detail (head, Body)
 • Detail- hand
 • Detail- chest, wings, shoulder etc…
 • Detail- leg
 • Detail- feet & thumps
 • Muscle structure
 • Create eyeball, teeth, ear & tongue
 • Create cloth & hair
 • Motor vehicle designing
 • Detail
 • Detailed texture of vehicle
 • Colors make feelings
 • How to influence light to textures?
 • Create realistic skin with photographs
 • Convert models in quality map
 • Realistic textures for cloth & hair
 • Final touch to textures
 • Different type camera angles & shot
 • BG drawing
 • BG painting
 • BG developing
 • BG balancing & Camera fixing
 • Layout designing
 • Posing
 • Mixing characters in layout
 • Quality format for rendering
 • Lighting concepts
 • Basic Lighting
 • Physiology of light & Objective of light
 • Creating depth
 • Three-point light
 • Shadow science
 • Lighting effects
 • Lighting an object
 • Interior & Exterior lighting
 • Lighting a room
 • Environment light
 • Animating lights
 • Concept of Rigging
 • Concept of different type bones
 • Hierarchy of human and animal body
 • Attaching bones with body
 • Functions of human body
 • Explain muscles
 • How to make organic objects
 • Motion science
 • Introduction to production and animation
 • Explain Animation Principles with Action
 • Graph editor
 • Object animation
 • Explain different types of personality of an object
 • Title animation
 • Camera
 • Creating walk through
 • Introduce various types of Characters and its controls
 • Types of walk
 • Body balance
 • Run
 • Jump
 • Walk cycle
 • Character Animation
 • Detailed study of characters
 • Controls
 • Moving hold
 • In between
 • Polishing (Key filtering)
 • Continue -Blocking, Moving hold, In between, Polishing
 • Introduction to lips
 • Introduction to facial expression

PROJECT

Project 1:

 • 3D Modeling & Texturing
  • 3D model of Concept Art with texture
  • An Interior or Exterior Model with texture and light

Project 2:

 • Animation
  • Character Animation
  • Face animation (any expression) with detailed face texture

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Character Modeling
 • BG Modeling
 • 3D Animation
 • 2D Animation
 • Texturing
 • Lighting
 • Effects Specialization
 • Rigging

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Character Modeler
 • BG Modeler
 • 3D Animator
 • 2D Animator
 • Texturing Artist
 • Lighting Artist
 • Rigging Art

1 CERTIFICATE

★ Autodesk 3ds Max - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email