*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

AUTODESK 3DS MAX

Duration : 3 Month / 108 Hours

OBJECTIVE

The most popular & conventional 3D modeling and animation software. 3Ds Max is used in video production, animation, gaming, architectural visualization etc… New version of 3Ds Max providing higher end modeling & animation solutions

COURSE DURATION:

3 Month / 108 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Basics of 3D modeling
➤  Developing exterior
➤  Maps & materials
➤  Advanced modeling concepts
➤  How to influence light to textures?
➤  Layout designing
➤  Three-point light
➤  Concept of Rigging
➤   Motion science
➤  Camera
➤  Detailed study of characters

CERTIFICATE

  1. ★ 3DS MAX(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.