*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ACCOUNTING BASICS & TALLY

Duration : 2 Months

OBJECTIVE

The course is tailored for a student to enter into the world of numbers and digits and formulate the financial transactions is a well-structured way with the help of computers. The course starts with computer basics and then lead through manual accounting necessary for computerized accounting using the most popular TALLY.

COURSE DURATION

2 Months

COURSE OUTLINE

➤ IT Basics
➤ Internet
➤ Manual Accounting
➤ Tally Prime

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Tally Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.