*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

AUTOCAD AND 3DS MAX- ACDMX

Duration : 5 Months / 180 Hours

OBJECTIVE

The software of the professional choice in 2D drafting & detailing and in 3D modeling. AutoCAD delivers the speed, power, and flexibility needed to take their documentation and design further.

COURSE DURATION:

5 Months / 180 Hours

COURSE OUTLINE

 • Computer Basics– About hardware and software. Application software and System software. Windows Basics, Files & Folders
 • Getting Started with AutoCAD– Interface (Application Menu, Drawing Area, Quick Access, Toolbar, Crosshairs, Info Center, Command Window, Title Bar, Status bar and Ribbon) AutoCAD’s Cartesian Workspace. Opening an Existing Drawing File. Viewing Your Work. Saving Your Work.
 • Basic Geometric Shapes– Point, Point style, Line (draw using ORTHO Mode), Circle (center radius and center diameter), Erase, Undo, and Redo. Function Keys
 • View Command– Regen, Pan, Zoom
 • Selection Methods- Single, Window, Crossing, All
 • Data Entry Methods– Cartition & Polar (Absolute, Relative)
 • Use of OSNAP– End, Mid, Center, Intersection and near. OSNAP override (using Shift + Right click)
 • Setting Up of Drafting Settings
 • Direct Entry Method- Polar Tracking, Object Snap Tracking
 • Temporary Tracking
 • Concepts of Text, dimension, hatch
 • Circle (All options)
 • Fillet, Trim, Offset, Break, Join
 • Dynamic Input – Pointer Input
 • Copy, Move
 • Units- Imperial (English)/Metric Opening. Setting Limits
 • Extend, Rotate, Scale, Chamfer
 • Concept of Layers and properties – Color, Off, Freeze, Lock
 • Assigning Object Properties through Layer, Linetype, Lineweight, LTScale
 • Properties Dialog Box, Grip Editing, Qselect, Match Prop
 • Draw Commands- Polyline, Arc, Polygon, Ellipse, Donut
 • Mirror, Array, Fill, Mirror text
 • Polyline (other options), Rectangle, Spline
 • Pedit (Join only), Explode, and Stretch
 • Isometric drawing (Drafting Settings for isometric drawing) (Practice minimum 3 Days)
 • Creation of Blocks, Inserting Blocks
 • Using Divide, Measure
 • Building designing concepts, Creating top, front, side and sectional views of residential and commercial buildings.
 • AutoCAD Design Center, Creating Block Library
 • Advanced Text Objects- Annotation Scale Overview, Working with Annotative Styles, Viewing
 • Annotative Objects at Different Scales, Annotation Scale and Model Space, Modifying
 • Annotative Objects at Different Scales, Using Fields
 • Creating Text Using Dtext and MText Command, Text Styles Attributes
 • Inquiry Commands-ID, DIST, Listand Area, Hatch, Gap, Gradient Hatch Creating Table (essentials), Adding Dimensions, Editing Dimensions, Use of Dimension Style, Fixed Length Extension, QDim, Dimension Updating & Overriding Working with External reference- Attaching DWG files, Attach and Overlay methods
 • External References– Attaching External References, Modifying External References, XRef Specific Information
 • Parametric Drawing- Working with Constraints, Geometric Constraints, Dimensional Constraints
 • What is 3D?
 • Types of 3D Models, Introduction to the 3D Modeling Workspace, 3D Ribbon Panels
 • Introduction to 3D– Types of 3D Models, Navigating and Displaying 3D Models, Orbiting Your 3D Model, Changing the Model Display, Setting Viewport Display
 • View and Visual style– About Visual Styles, Using the Visual Styles Manager, Using the Visual Styles Control Panel, Exporting Visual Styles
 • Shaded and Hidden Views, Creating Views from Flat shots and Section planes
 • Creating Solid Primitives– About Solid Primitive, Creating a Solid Box, Creating a Solid Sphere, Creating a Solid Cylinder, Creating a Solid Cone, Creating a Solid Wedge, Creating a Solid Torus, Creating a Solid Pyramid
 • Creating Models from 2D Profiles– Create Models from 2D Profiles, Creating a ModelUsing the Planar Surface, Polysolid
 • Creating a Model Using the Extrude Command, Presspull, Revolve, Sweep, Loft
 • Creating Composite Solids– About Composite Solids, Union, Subtract, Intersect, Interference Working in 3D– About the Cartesian coordinate system, changing the UCS Icon Display, Changing the Coordinate System Dynamically
 • Adding Detail to Your Solid Models– Filleting Solid Models, Chamfering Solid Models, Slicing a Solid Model, Shell
 • Converting Objects– About Converting 2D Objects to Solids or Surfaces, Converting to Surfaces, Converting to Solids, Thickening Surfaces into Solids, Thickening Surfaces to Solids
 • Editing Solid Models– Extruding Faces, Moving Faces, Offsetting Faces, Deleting Faces, Rotating Faces, Tapering Faces, Creating a Shell, Imprinting Edges, Separating Solids
 • Extracting Geometry from Solid Models- Copying Faces, Copying Edges, Extracting All Model Edges, Exploding 3D Models
 • Changing the Model Position– Moving in 3D, Aligning in 3D, Rotating in 3D
 • Duplicating the Model– Mirroring in 3D, Arraying in 3D
 • Concepts of Lights
 • Concepts of Materials
 • Rendering concepts
 • Quick Properties
 • CAD Standards- CAD Standards Concepts, Creating a Standards File, Configuring Standards, Plug-ins, CAD Standards Status Bar Icon, Notes, Checking Standards, CAD Standards Settings Printing & Plotting, Introduction to Layout
 • Basics of 3D modeling
 • Different type of 3D models
 • Exterior & interior
 • Object modeling
 • Developing exterior
 • Setting garden & landscape of an interior
 • Create furniture & home materials
 • Developing interior, placing furniturE
 • How to make quality textures?
 • Texture selection & apply
 • UV mapping & advanced texturing
 • How to take quality output?
 • Maps & materials
 • How to apply textures in different objects?
 • Textures editing, color adjusting
 • Types of textures & shades
 • Different type skins
 • How to render high quality map
 • Advanced modeling concepts
 • Motor vehicle designing
 • Detailed texture of vehicle
 • How to influence light to textures?
 • Convert models in quality map
 • Different type camera angles & shot
 • BG drawing
 • BG painting
 • BG developing
 • BG balancing & Camera fixing
 • Layout designing
 • Posing
 • Mixing characters in layout
 • Quality format for rendering
 • Lighting concepts
 • Basic Lighting
 • Physiology of light & Objective of light
 • Creating depth
 • Three-point light
 • Shadow science
 • Lighting effects
 • Lighting an object
 • Interior & Exterior lighting
 • Lighting a room
 • Environment light
 • Animating lights
 • How to make organic objects
 • Introduction to production and animation
 • Explain Animation Principles with Action
 • Graph editor
 • Object animation
 • Title animation
 • Camera
 • Creating walk through

1 CERTIFICATE

 1. ★ AutoCAD and 3DS Max(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.