*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

AUTOCAD AND 3DS MAX- ACDMX

Duration : 5 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

The software of the professional choice in 2D drafting & detailing and in 3D modeling. AutoCAD delivers the speed, power, and flexibility needed to take their documentation and design further.

COURSE DURATION:

5 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Concept of graphical language
➤ Designing concepts
➤ Drawing settings
➤ Drawing simple sketches
➤ Working with Blocks and Attributes
➤ Linking, sharing and exporting
➤ Plot and layout

 Designing tips and tricks
 Basics of 3D modeling
 Developing exterior
 Maps & materials
 Advanced modeling concepts
 How to influence light to textures?
 Layout designing
 Three-point light
 Camera

1 CERTIFICATE

  1. ★ AutoCAD and 3DS Max(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.