*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE LIGHTROOM

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe LightRoom is a photo processor and image organizer developed by Adobe Systems. It allows viewing, organizing and retouching a large number of digital images. Lightroom edits are
non-destructive.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤   Introduction to Photoshop Lightroom
➤   Managing Images in Adobe Photoshop Lightroom
➤   Becoming Familiar with the Workspace
➤   Importing Images
➤   Organizing Images in Lightroom
➤   Editing and Adjusting Images
➤   Editing and Adjusting Images Continued
➤   Photobooks
➤   Creating Slideshow
➤   Printing Images
➤   Publishing to the Web
➤   Lesson Keeping Your Images and Data Safe

 CERTIFICATE

  1. ★ ADOBE LIGHTROOM(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.