*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE PAGEMAKER

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

In this course, participants learn how to use V-Ray in 3DS Max to create photorealistic and artistic scenes: Exterior, Interior Day Rendering, and Interior Night Rendering. They will learn key techniques such as:

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Introduction to Publishing
➤  Introduction to PageMaker
➤  Placing and Manipulating Text
➤  Importing and Manipulating Graphics
➤  Integrating Text and Graphics
➤  Introduction to Selected Topics
➤  Creating Templates
➤  Using Templates
➤  Working with Graphics
➤  Defining Colors
➤  Graphic Formats
➤  Contrast and Halftones Printing
➤  Document Setup
➤  Color Management
➤  Trapping
➤  Advanced Printing
➤  Electronic Publishing
➤  Creating Acrobat PDF Files
➤  HTML Export
➤  Exporting HTML

 CERTIFICATE

  1. ★ ADOBE PAGEMAKER(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.