*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

Advanced Certification in Data Visualization and Analysis

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

ADDA24 – GN49324-50074F

Data Visualization & Analysis course is designed to help the student use Reports to find answers to your business questions. Student will learn how the reporting interface and navigation work, how to run reports to get the answers they are looking for, and how to configure reports for effective decision-making.

ADVANCED EXCEL 👈🏽

 • Excel Essentials
 • Working with Multiple Worksheets
 • Cell Referencing
 • Working with Data Lists
 • Conditional Formatting
 • Data Validation
 • What-if Analysis
 • Formulas Auditing
 • Protection
 • G Suite – Excel
 • Formulas & Functions
 • Dashboard Designing (MIS)
 • Automation

MACROS WITH VBA 👈🏽

 • Macro Recording
 • Visual Basic Editor
 • Understanding Objects, Methods, Properties and Variables
 • Control Structures -Decision
 • Looping Structures
 • User Forms and GUI
 • Worksheet/Workbook Operations
 • Error Handling

MS ACCESS 👈🏽

 • Getting Started with Access
 • Working with Table Data
 • Querying a Database
 • Using Forms
 • Generating Reports
 • Designing a Relational Database
 • Sharing Data Across Applications

SQL 👈🏽

 • Data Management System
 • SQL Syntax
 • Data Manipulation Language
 • Data Query Language
 • Built-in Functions in SQL
 • Sub-Query and Joins

POWER BI 👈🏽

 • Introduction to Power BI
 • Transforming Data with Power BI Desktop
 • Modeling with Power BI
 • Introduction to DAX
 • M Language
 • Visualizing Data with Reports
 • Creating Dashboards

TABLEAU 👈🏽

 • Introduction to Tableau
 • Tableau Interface
 • Chart Types & Data Visualization
 • Run Time Columns
 • Data Formatting & Advanced Function
 • Filters & Advanced Charts
 • Dashboards & Storyline in Tableau
 • Publish Reports

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Create Excel Templates
 • Create Dynamic Reports
 • Automate Complex Reports
 • Create Interactive Dashboards
 • Design a Database to support all Reporting requirements
 • Create Reports using Business Intelligence tools like Tableau and Power BI
 • Data Manipulation
 • Data Modelling
 • Data Analysis
 • Data Communication with Information Visualization
 • Data at Scale.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Data Analyst
 • Business Analysts
 • Data Visualization Analyst Expert
 • Business Intelligence Professionals
 • Functional Expert
 • Project Managers
 • Statisticians & Analysts
 • Testing Professionals

1 CERTIFICATE

★ Advanced Certification in Data Visualization and Analysis - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email