*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADVANCED CERTIFICATION IN TAXATION & STATUTORY FILING (ACTSF)

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

ACTSF24 – GN29854-33604F

This course is a combination of taxation, Statutory compliance and financial accounting which has been designed to make a commerce student a commerce professional who can handle taxation and statutory compliance along with handling accounts using practical learning tools & simulation technology. Through hands-on exercises and practical challenges, students gain proficiency in accounting.

“Taxation & Statutory filing Expert Accountant”.

COURSE OUTLINE

FINANCIAL EXECUTIVE (THEORY) 👈🏽

 • Basic Concepts of Tax
 • Introduction to income Tax
 • Residential Status and Taxability
 • Incomes which do not form part of Total income
 • Income from Salaries
 • Income from house property
 • Income from other sources
 • Income of Other Persons Included in Assessee’s Total Income
 • Deductions from Gross Total Income
 • Advance Tax, TDS and TCS
 • Filing Returns of Income and Self-Assessment

GST REGISTRATION & FILING PROCESS 👈🏽

 • TRN Generation
 • GST Registration
 • NIL Return Filing
 • GSTR 1 Filing
 • GST Return Filing
 • GST Composition Return Filing
 • E-Way Bill

INCOME TAX REGISTRATION & FILING 👈🏽

 • E-PAN
 • ITR Registration
 • ITR 1 Filing
 • Computation of TDS

LABOUR LAW 👈🏽

 • EPFO/ESIC Signup
 • EPFO Registration
 • ESIC Registration
 • LIN Registration

MSME 👈🏽

 • Udyog Aadhar

MCA 👈🏽

 • MCA Business User Registration
 • Name application of Company
 • Application of DIN
 • DIR-3- KYC
 • DIR-3 – web
 • Appointment of Directors
 • Changing designations of Directors
 • Cessation of Directors

FINANCIAL ACCOUNTING 👈🏽

 • Journal Entry
 • Bank Reconciliation Statements
 • Financial Statements
 • Cash Flow Statement

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Practical accounting process smoothly
 • Able to file GST Return and Income Tax Return Confidentially
 • Get a thorough knowledge in Statutory taxation – GST & ITR File Returns

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional Accountant
 • Become an Accounts analyst and taxation expert
 • Become an e-return expert
 • Accounting Executive

1 CERTIFICATE

★ Advanced Certification In Taxation & Statutory Filing (ACTSF) - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email