*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADVANCED EXCEL - ADVEX

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

This course is outlined in a way that it covers majority of enriched features in Microsoft Excel 2016, including Macros, Pivot tables, Audit and Analyze worksheets, Use Advance Formulas and Functions, work with multiple Worksheets and Workbooks etc., which in turn increases productivity, improves efficiency by streamlining the workflow thus becomes a major asset for professional employees.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to ms excel and understanding basic working with it
➤ Working with formulas/functions
➤ Conditional formatting
➤ Data sorting and filtering
➤ Charts
➤ Auditing
➤ Pivot tables
➤ Pivot charts
➤ Working with data
➤ What-if analysis
➤ Exporting and importing
➤ Reviewing a workbook/worksheet
➤ VBA macro

1 CERTIFICATE

  1. ★ ADVANCED EXCEL (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.