*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE AFTER EFFECTS

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

One of the leading video compositing tools in the industry, after effects helps you to make accurate compositions & mind blowing SFX… After effects providing all kind of compositing helpers such as Light, Camera etc…

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

Introduction to post production
How to work in film industry
Matte painting practice
Introduction to software
Introduction to live action movies
Rotoscope (Masking)
About camera and object tracking

CERTIFICATE

  1. ★ Adobe After Effects (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. Adobe After Effects (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.