*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE AFTER EFFECTS

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

ADOBE AFTER EFFECTS – GN6890F

One of the leading video compositing tools in the industry, after effects helps you to make accurate compositions & mind blowing SFX… After effects providing all kind of compositing helpers such as Light, Camera etc.

COURSE OUTLINE

ADOBE AFTER EFFECTS 👈🏽

 • Introduction to post production
 • Concepts of Visual effects & Compositing
 • Compositing tools
 • Concepts of Visual effects
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies
 • About matte painting (Basics)
 • Matte painting practice
 • Composition with matte painted file
 • Classes for visual effects
 • Introduction to software
 • View Port & Tools
 • Apply basic & advanced tools
 • Introduction to live action movies
 • Brushes & color palette
 • Wire removal (Basics)
 • Wire removal practice
 • Show examples
 • Rotoscopy (Masking)
 • Chroma techniques
 • Blue matte cutting
 • Trial effects
 • Live action movie
 • Tracking
 • About camera and object tracking
 • Color theory
 • Lights
 • Color correction

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Editing
 • Compositing
 • Wire removal
 • Rotoscoping

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Editor
 • Compositor
 • Wire removing Artist
 • Rotoscoping Artist

1 CERTIFICATE

★ Adobe After Effects - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email