*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE ILLUSTRATOR

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The most powerful vector graphic tool being used for vector & semi vector graphics for making sophisticated designs & models. Bulk of options and instruments make designing a different experience, Illustrator is used for making all kind of vector graphics for printing.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

Introduction to Illustrator
Creating New Artworks
Creating Objects
Saving and Loading Selections
Working with Text
Masking
Creating New Symbols
Saving as PDF 

CERTIFICATE

  1. ★ Adobe Illustrator (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. Adobe Illustrator (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.