*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE ANIMATE

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe Animate – GN6890F

The next gen authoring & presentation tool ANIMATE is making its own position in the industry. Now authoring professionals can’t imagine to work without ANIMATE. Adobe ANIMATE is an extra ordinary tool for 2D animation & presentations.

COURSE OUTLINE

Adobe Animate 👈🏽

 • Introduction to Animate
 • Animate workflow and workspace Stage and Tools panel
 • Document Properties
 • Tools
 • Creating and managing documents
 • Working with graphics and images
 • Working with timelines
 • Creating animation
 • Working with scenes Using symbols, instances, and library assets
 • Working with Symbols
 • Creating graphics & Animating graphics, editing graphics
 • Creating Buttons, Different kind of buttons,
 • Creating interactivity with buttons
 • Different modes of buttons
 • Frame by frame & frame to frameWee2d animation basics
 • Creating Movie clips
 • Features of a Movie clip
 • Adding symbols to a movie clip
 • Action script in symbols
 • Integration of symbols
 • Creating Interactive elements
 • Scripting in advance
 • Setting up scenes
 • Primary & secondary animation
 • Inserting Media Elements
 • Working with text
 • Working with sound
 • Working with video
 • Web banner advertisement
 • Creating and publishing Animate Video
 • Concept of Action Script
 • Publishing Animate content
 • Exporting from Animate

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Web Designing
 • Animate Animation
 • 2D animation

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Web Designer
 • Animate Animator
 • 2D animator

1 CERTIFICATE

★ Adobe Animate - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email