*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE PREMIERE

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe premiere is a digital video editing tool, normally used for editing television programs. All leading video editors are using premiere for their DV editing solutions. Premiere allows you to add sparkling effects & transitions to your video.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

Introduction to post production
File formats
Video effects
Exporting the video
Titles
How to work in film industry 

CERTIFICATE

  1. ★ Adobe Premiere (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. Adobe Premiere (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.