*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ADOBE PHOTOSHOP

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The premium image editing software in the Industry, using for all kind of image editing works such as prepress works, digital photography, web page designing etc…Photoshop is treated as a platform software for all kind of media technology courses.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

Introduction to Photoshop
Importance of CMYK in Printing
Tools
Saving Images
Creating and Editing Gradient
Adding Text
Applying Effects to Images
Working with Masking
Creating a Web Photo Gallery

CERTIFICATE

  1. ★ Adobe Photoshop (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. Adobe Photoshop (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.