*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

AUTOCAD 2D

Duration : 1 Months / 36 Hours

OBJECTIVE

Beside the contained modules, the course is introducing the following objectives to the students:
• Philosophy of the AutoCAD Self-Paced Learning Modules.
• Introduce students to the AutoCAD Software Requirements.
• Introduce students to start using the AutoCAD Modules.
• Lab Exercises and Competency Tests.

COURSE DURATION:

1 Months / 36 Hours

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO ENGINEERING DRAWINGS

 • Projections (First &Third angle)
 • Views (Orthographic, Isometric & Perspective)

INTRODUCTION TO AUTOCAD

 • History, Exploring GUI
 • Workspaces
 • Co-ordinate systems

FILE MANAGEMENT

 • New
 • Qnew
 • Open
 • Save
 • Save as
 • Close
 • Exit

DRAWING SETTINGS

 • Units
 • Limits

DRAFTING SETTINGS

 • Ortho
 • Polar
 • Grid
 • Snap
 • Polar Tracking
 • Object snap
 • Dynamic
 • Inputs
 • Quick Properties
 • Selection Cycling

DRAWING TOOLS

 • Line
 • Circle
 • Arc
 • Ellipse
 • Donut
 • Polygon
 • Rectangle
 • Point
 • Multiline
 • Pline
 • Spline
 • Xline
 • Ray
 • Wipeout
 • Revison cloud

MODIFY TOOLS

 • Erase
 • Oops
 • Undo
 • Redo
 • Explode
 • Move
 • Copy
 • Rotate
 • Mirror
 • Array
 • Align
 • Scale
 • Stretch
 • Lengthen
 • Trim
 • Extend
 • Break
 • Join
 • Chamfer
 • Fillet
 • Divide
 • Measure
 • Point Style
 • Mlstyle
 • Mledit
 • Pedit
 • Splinedit
 • Edit Array
 • Grip Editing

DISPLAY CONTROL

 • Zoom
 • Pan
 • Redraw
 • Regen
 • Clean Screen
 • Steering wheels

OBJECT PROPERTIES

 • Color
 • Linetype
 • Ltscale
 • Line weight
 • Match Properties,
 • Transparency
 • List

LAYER MANAGEMENT

 • Layer Properties Manager
 • Layers and Layer Properties
 • New Property Filter
 • New Group Filter
 • Layer State Manager

TOOLS

 • Dimension
 • Linear
 • Aligned
 • Radius
 • Diameter
 • Center Mark
 • Angle
 • Arc length
 • Continuous
 • Baseline
 • Tolerance
 • Dimension
 • Space
 • Dimension Break
 • Jogged radius
 • Ordinate dimensions
 • Centre
 • Mark
 • Centreline
 • Dimension Style
 • Dimension Edit
 • Leader
 • Qleader
 • Mleader
 • Mleader style
 • add leader
 • Align
 • Leaderlines
 • Collect Leader
 • Text
 • Style
 • Mtext
 • Scaletext
 • Spell
 • Table
 • Tablestyle
 • Tabledit

HATCHING OBJECTS

 • Hatch
 • Gradient
 • Hatchedit

OBJECT SELECTION METHODS

 • Select
 • Qselect
 • Filter
 • Block
 • Wblock
 • Insert
 • Attribute (Attdef, Attedit, Eattedit, Attdisp, Attdia, Attext, Eattext)

PARAMETRIC MODELING

 • Geometric Constraint
 • Dimensional Constraint
 • Design Centre
 • Tool
 • Palette

ISOMETRIC VIEW DRAWINGS

 • Hyperlink
 • Data Link
 • Group

CLIPBOARD

 • Copy
 • copy base
 • Copy link
 • Paste clip
 • Paste special
 • Paste block
 • Paste original

EXTERNAL REFERENCES

 • Xref
 • Xbind
 • Etransmit
 • Publish
 • Publish to Web
 • Introduction to plotting
 • Layout
 • Viewports
 • Mview
 • Page setup,
 • Plot Styles
 • Plot

1 CERTIFICATE

 1. ★ AutoCAD 2D (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.