*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

AUTOCAD 2D

Duration : 1 Months / 36 Hours

OBJECTIVE

Beside the contained modules, the course is introducing the following objectives to the students:
• Philosophy of the AutoCAD Self-Paced Learning Modules.
• Introduce students to the AutoCAD Software Requirements.
• Introduce students to start using the AutoCAD Modules.
• Lab Exercises and Competency Tests.

COURSE DURATION:

1 Months / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to Engineering Drawings
➤ Introduction to AutoCAD
➤ File Management
➤ Drawing settings
➤ Drafting settings
➤ Drawing Tools
➤ Modify Tools
➤ Display Control
➤ Object Properties
➤ Layer Management
➤ Annotation Tools
➤ Hatching Objects
➤ Object Selection Methods
➤ Parametric Modeling
➤ Isometric View Drawings
➤ Clipboard

1 CERTIFICATE

  1. ★ AutoCAD 2D (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.