*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

AUTOCAD - CIVIL

Duration : 2 Month / 72 Hours

OBJECTIVE

The software of the professional choice in 2D drafting & detailing and in 3D modeling. AutoCAD delivers the speed, power, and flexibility needed to take their documentation and design further.

COURSE DURATION:

2 Month / 72 Hours

COURSE OUTLINE

2D DESIGNING

 • Computer Basics– About hardware and software. Application software and System software. Windows Basics, Files & Folders
 • Getting Started with AutoCAD– Interface (Application Menu, Drawing Area, Quick Access, Toolbar, Crosshairs, Info Center, Command Window, Title Bar, Status bar and Ribbon)
 • AutoCAD’s Cartesian Workspace. Opening an Existing Drawing File. Viewing Your Work. Saving Your Work.
 • Basic Geometric Shapes– Point, Point style, Line (draw using ORTHO Mode), Circle (center radius and center diameter), Erase, Undo, and Redo. Function Keys
 • View Command– Regen, Pan, Zoom
 • Selection Methods- Single, Window, Crossing, All
 • Data Entry Methods– Cartition & Polar (Absolute, Relative)
 • Use of OSNAP– End, Mid, Center, Intersection and near. OSNAP override (using Shift + Right click)
 • Setting Up of Drafting Settings
 • Direct Entry Method- Polar Tracking, Object Snap Tracking
 • Temporary Tracking
 • Concepts of Text, dimension, hatch
 • Circle (All options)
 • Fillet, Trim, Offset, Break, Join
 • Dynamic Input – Pointer Input
 • Copy, Move
 • Units- Imperial (English)/Metric Opening. Setting Limits
 • Extend, Rotate, Scale, Chamfer
 • Concept of Layers and properties – Color, Off, Freeze, Lock
 • Assigning Object Properties through Layer, Linetype, Lineweight, LTScale
 • Properties Dialog Box, Grip Editing, Qselect, Match Prop
 • Draw Commands- Polyline, Arc, Polygon, Ellipse, Donut
 • Mirror, Array, Fill, Mirror text
 • Polyline (other options), Rectangle, Spline
 • Pedit (Join only), Explode, and Stretch
 • Isometric drawing (Drafting Settings for isometric drawing) (Practice minimum 3 Days)
 • Creation of Blocks, Inserting Blocks
 • Using Divide, Measure
 • Building designing concepts, Creating top, front, side and sectional views of residential and commercial buildings.
 • AutoCAD Design Center, Creating Block Library
 • Advanced Text Objects- Annotation Scale Overview, Working with Annotative Styles, Viewing
 • Annotative Objects at Different Scales, Annotation Scale and Model Space, Modifying
 • Annotative Objects at Different Scales, Using Fields
 • Creating Text Using Dtext and MText Command, Text Styles
 • Attributes
 • Inquiry Commands-ID, DIST, Listand Area,
 • Hatch, Gap, Gradient Hatch
 • Creating Table (essentials), Adding Dimensions, Editing Dimensions, Use of Dimension Style, Fixed Length Extension, QDim, Dimension Updating & Overriding
 • Working with External reference- Attaching DWG files, Attach and Overlay methods
 • External References– Attaching External References, Modifying External References, XRef Specific Information
 • Parametric Drawing- Working with Constraints, Geometric Constraints, Dimensional Constraints

3D MODELING

 • What is 3D?
 • Types of 3D Models, Introduction to the 3D Modeling Workspace, 3D Ribbon Panels
 • Introduction to 3D– Types of 3D Models, Navigating and Displaying 3D Models, Orbiting Your 3D Model, Changing the Model Display, Setting Viewport Display
 • View and Visual style– About Visual Styles, Using the Visual Styles Manager, Using the Visual Styles Control Panel, Exporting Visual Styles
 • Shaded and Hidden Views, Creating Views from Flat shots and Section planes
 • Creating Solid Primitives– About solid primitive, creating a solid box, creating a solid sphere, creating a solid cylinder, creating a solid cone, creating a solid wedge, creating a solid torus, creating a solid pyramid
 • Creating Models from 2D Profiles– Create Models from 2D Profiles, creating a modelUsing the planar surface, polysolid
 • Creating a Model Using the Extrude Command, Presspull, Revolve, Sweep, Loft
 • Creating Composite Solids– About Composite Solids, Union, Subtract, Intersect, Interference Working in 3D– About the Cartesian coordinate system, changing the UCS Icon Display, Changing the Coordinate System Dynamically

EDITING MODELS

 • Adding Detail to Your Solid Models– Filleting Solid Models, Chamfering Solid Models, Slicing a Solid Model, Shell
 • Converting Objects– About Converting 2D Objects to Solids or Surfaces, Converting to Surfaces, Converting to Solids, Thickening Surfaces into Solids, Thickening Surfaces to Solids
 • Editing Solid Models– Extruding Faces, Moving Faces, Offsetting Faces, Deleting Faces, Rotating Faces, Tapering Faces, Creating a Shell, Imprinting Edges, Separating Solids
 • Extracting Geometry from Solid Models- Copying Faces, Copying Edges, Extracting All Model Edges, Exploding 3D Models
 • Changing the Model Position– Moving in 3D, Aligning in 3D, Rotating in 3D
 • Duplicating the Model– Mirroring in 3D, Arraying in 3D
 • Concepts of Lights
 • Concepts of Materials
 • Rendering concepts
 • Quick Properties
 • CAD Standards- CAD Standards Concepts, Creating a Standards File, Configuring Standards, Plug-ins, CAD Standards Status Bar Icon, Notes, Checking Standards, CAD Standards Settings Printing & Plotting, Introduction to Layout

1 CERTIFICATE

 1. ★ AUTOCAD CIVIL (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.