*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

AUTOCAD - CIVIL

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

Autocad Civil – GN45000F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works etc. This involves the creation of variety brochures, cards, magazine layouts etc.

COURSE OUTLINE

AUTOCAD (CIVIL) 👈🏽

2D DESIGNING

INTRODUCTION TO AUTOCAD

 • History, Introduction (Applications and relevance in design and manufacturing industries)
 • Exploring GUI
 • Workspaces
 • Co-ordinate systems
 • Display control

FILE MANAGEMENT

 • New
 • Qnew
 • Open
 • Save
 • Save as
 • Close
 • Exit/Quit

DRAWING SETTINGS

 • Units
 • Limits

DRAFTING SETTINGS

 • Ortho
 • Polar
 • Grid
 • Snap
 • Polar Tracking
 • Object snap
 • Dynamic
 • Inputs
 • Quick Properties
 • Selection Cycling

DRAWING TOOLS

 • Line
 • Circle
 • Arc
 • Ellipse
 • Donut
 • Polygon
 • Rectangle
 • Point
 • Multiline
 • Pline
 • Spline
 • Xline
 • Ray
 • Wipeout
 • Revision cloud

MODIFY TOOLS

 • Erase
 • Oops
 • Undo
 • Redo
 • Explode
 • Move
 • Copy
 • Rotate
 • Mirror
 • Offset
 • Array
 • Align
 • Scale
 • Stretch
 • Lengthen
 • Trim
 • Extend
 • Break
 • Join
 • Chamfer
 • Fillet
 • Blend curves
 • Divide
 • Measure
 • Point Style
 • Mlstyle
 • Mledit
 • Pedit
 • Splinedit
 • Edit Array
 • Grip Editing

DISPLAY CONTROL

 • Zoom
 • Pan
 • Redraw
 • Regen
 • Clean Screen

OBJECT PROPERTIES

 • Property window
 • Color command
 • Linetype command
 • Ltscale
 • Line weight command
 • Match Properties command
 • Transparency
 • List

LAYER MANAGEMENT

 • Layer Properties Manager
 • Layer command
 • Layer state command
 • Layers and Layer Properties
 • New Property Filter
 • New Group Filter
 • Layer State Manager
 • Layer management option
  • New layer
  • New layer frozen VP in all viewports
  • Delete layer
  • Set current
  • Sort
  • Column order
  • Status
 • Layer list option
 • Search for layer

ANNOTATION TOOLS

 • Dimension
 • Dimension style manager
 • DIMREASSOCIATE command
 • DIMINSPECT command
 • DIMJOGLINE command
 • UPDATE command
 • Linear
 • Aligned
 • Radial dimension
 • Diameter
 • Center Mark
 • Angular dimension
 • Arc length dimension
 • Baseline and continued dimension
 • Tolerance
 • Linear dimension
 • Dimension Space command
 • Dimension Break
 • Quick dimension command
 • Jogged radius
 • Ordinate dimensions
 • Dimension style manager
 • Centre
 • Mark
 • Centreline
 • Dimension Style
 • Dimension Edit
 • Leader
 • Qleader command
 • Mleader (multi leader command)
 • Mleader style
 • add leader
 • Align leader command
 • Leaderlines
 • Collect Leader
 • Text annotation
 • Text command
 • Style command
 • Mtext command
 • Scaletext
 • Spell
 • Table
 • Tablestyle
 • Tabledit

HATCHING OBJECTS

 • Introduction: Purpose for hatching in drawing
 • Understanding hatch pattern
 • Hatch command
 • Hatch and gradient option
 • HATCHEDIT command
 • Island concept in hatching, fill command
 • Gradient

OBJECT SELECTION METHODS

 • Select
 • Qselect
 • Filter
 • Block command
 • Block editor
 • Base command
 • Wblock
 • Dynamic blocks
 • Insert
 • Divide command
 • Attribute (Attdef, Attedit, Eattedit, Attdisp, Attdia, Attext, Eattext)

PARAMETRIC MODELING

 • Geometric Constraint
 • Dimensional Constraint
 • Design Centre
 • Tool
 • Palette

ISOMETRIC VIEW DRAWINGS

 • Hyperlink
 • Data Link
 • Group

CLIPBOARD

 • Copy
 • copy base
 • Copy link
 • Paste clip
 • Paste special
 • Paste block
 • Paste original

EXTERNAL REFERENCES

 • XREF introduction
 • XREF command
 • REFEDIT command
 • Xbind command
 • Etransmit

LAYOUT PLOT AND PUBLISH

 • Introduction to layout
 • PAGESETUP command
 • VPORTS command
 • MSPACE command
 • PSPACE command
 • PLOT command
 • PUBLISH command
 • Publish to Web
 • Introduction to plotting
 • Layout
 • Viewports
 • Mview
 • Page setup,
 • Plot Styles
 • Plot

3D MODELING

GETTING STARTED WITH 3D

 • Starting 3D model in AutoCAD
 • Types of 3D models
 • Visual style manager
  • Wireframe, surface, solid models
 • Conventions followed in AutoCAD
 • Changing the view point
 • Tools in 3D
 • Creating 3D faces
 • Creating predefined solid primitives like cone, sphere, cylinder, helix, wedge, polysolid etc.
 • 2D hide-occluded lines
 • Controlling the settings of edges, controlling the face display, backgrounds
 • Creating complex solid models
 • Checking interference in solids
 • Dynamic UCS, Defining the UCS using view cube and ribbon
 • Creating extruded solids, along normal, along a direction, along a path
 • Extruding with a taper angle
 • Creating swept solids
 • Alignment, base point, scale, twist
 • Creating lofted solids
 • Join multiple edges, guide

EDITING SOLID MODELS

 • Filleting
 • Chamfering
 • Mirroring
 • Creating arrays in 3D space
 • Aligning solid models
 • Converting surface to solids
 • Converting objects to surfaces
 • Slicing solid models
 • Creating the cross section of solids
 • Editing faces of solid models
 • Generating drawing views of a solid model
 • Generating section views
 • Adding material to a drawing
 • Assembly of the mechanical parts

SURFACE MODELLING

 • Creating wireframe elements
 • Spline CV, spline fit, spline free hand
 • Creating surface by using profiles
 • Creating a revolved, loft, sweep surface
 • Creating surface from another surface
 • Patch surface, offset surface
 • Editing surfaces: trimming and untrimming, extending and sculpting the surfaces
 • NURBS surfaces
 • Performing surface analysis: analysis curvature, analysis draft, zebra analysis

ANALYSIS, RENDERING AND MOTION

 • Rendering basics
 • The render panels
 • Calculating the mass properties of solid model
 • Concepts of light
 • Working with lights
 • User created lights
  • Point light
  • Spot light
  • Weblight
  • Distant light
  • Sunlight
 • Using luminaire objects
 • Controlling the location and properties of light
 • Working with material
 • Applying materials to object and faces
 • Creating and modifying materials
 • Using texture maps
 • Procedural maps
 • Modifying map properties
 • Creating the camera
 • Rendering with a background
 • Creating animation
 • Using show motion for presentation, playing the animation

LAYOUT PLOT AND PUBLISH

 • Introduction to layout
 • PAGESETUP command
 • VPORTS command
 • MSPACE command
 • PSPACE command
 • PLOT command
 • PUBLISH command
 • Publish to Web
 • Introduction to plotting
 • Layout
 • Viewports
 • Mview
 • Page setup,
 • Plot Styles
 • Plot

DRAWING PRACTICES AND PROJECTS

EXIT PROFILE

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • CAD civil Engineer
 • AutoCAD draughtsman
 • Piping draughtsman Course

1 CERTIFICATE

★ Autocad Civil - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email