*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ARCHITECTURAL VISUALIZATION

Duration : 2 Month / 72 Hours

OBJECTIVE

The task of architecture is the creation of human environments. It is both an expression of human values and a context for human activity. Through the design process, architecture addresses the interrelated environmental, behavioral, and cultural issues that underlie the organization of built form.

COURSE DURATION:

2 Month / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Concept of 3D Modeling
➤ Standard primitives
➤ Extended primitives
➤ Customizing the units
➤ Basics of modeling
➤ Simple set modeling- Furniture
➤ Advanced set modeling-buildings
➤ Materials and Maps
➤ Basics of texturing
➤ Environment effects
➤ Basics of Animation
➤ Reactors
➤ Camera walks through
➤ Landscaping

1 CERTIFICATE

  1. ★ Architectural Visualization (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.