*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ARCHITECTURAL VISUALIZATION

Duration : 2 Month / 72 Hours

OBJECTIVE

The task of architecture is the creation of human environments. It is both an expression of human values and a context for human activity. Through the design process, architecture addresses the interrelated environmental, behavioral, and cultural issues that underlie the organization of built form.

COURSE DURATION:

2 Month / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Concept of 3D Modeling
➤ Standard primitives
➤ Extended primitives
➤ Customizing the units
➤ Basics of modeling
➤ Simple set modeling- Furniture
➤ Advanced set modeling-buildings
➤ Materials and Maps
➤ Basics of texturing
➤ Environment effects
➤ Basics of Animation
➤ Reactors
➤ Camera walks through
➤ Landscaping

1 CERTIFICATE

  1. ★ Architectural Visualization (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.