*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ARCHITECTURAL VISUALIZATION EXPERT - AVE

Duration : 6 Month / 216 Hours

OBJECTIVE

Architectural visualization is used in civil engineering, film & TV industry for creating virtual environment for programs and to create Building animation & walk through.

COURSE DURATION:

6 Month / 216 Hours

COURSE OUTLINE

 • Adobe Photoshop
 • 3D s Max with character studio
 • Advanced Lighting & Rendering tools & V-Ray
 • Adobe Premiere Pro
 • Sony Sound forge
 • Introduction to architectural visualization
 • Draw exterior & interior
 • Basic Geometric models
 • Creating basic models (without detail)
 • Add appeal to a model
 • Developing exterior
 • Setting garden
 • Create furniture & home materials
 • Developing interior placing furniture
 • Low polygon char. Sketching & developing for game
 • Low polygon simple character modeling
 • Polishing &final touch
 • Color separation & mixing
 • How to make quality textures?
 • Texture selection & apply
 • How to take quality output?
 • Different shade in rendering
 • Introduction to animation
 • Explain Animation Principles with Action
 • Bouncing ball
 • Graph editor
 • Object animation
 • Explain different types of personality of an object
 • Title animation
 • Layout
 • Camera
 • Camera movement & angles
 • Dividing shots
 • Creating walk through
 • Introduce various types of Characters and its controls
 • Observing virtual real films
 • Create cloth & hair &fur
 • Final touch & polishing
 • Develop a motor vehicle
 • Blocking
 • Detail
 • Final touch & polishing
 • Introduction to maps & materials
 • Image editing for texture creation (Photoshop)
 • How to apply textures in different objects?
 • Textures editing &curve, color adjusting
 • Types of textures & shades
 • Different type skins
 • How to render high quality map
 • Colors make feelings
 • Digital painting for virtual reality
 • How to influence light to textures?
 • How to create realistic skin with photographs
 • Convert models in quality map
 • Realistic textures for cloth & hair
 • Final touch & polishing textures
 • Different type camera angles & shot
 • BG sketching
 • BG painting
 • BG developing
 • BG balancing & camera fixing
 • Layout designing
 • Mixing objects & characters in layout
 • Final touch & polishing
 • Quality format for rendering
 • About Lighting
 • Basic Lighting concept
 • Physiology of light
 • Objectives of light
 • Directing the viewer’s eye
 • Creating depth
 • Various uses of lights
 • Three-point light
 • Lighting links
 • Adding shadow
 • Soft shadow with mental ray
 • Mental ray lighting
 • Global illumination
 • Lighting effects
 • Lighting an objects
 • Interior lighting
 • Exterior lighting
 • Lighting a room
 • Environment light
 • Further Practice
 • Animating lights
 • Advanced lighting
 • Add Plug–ins & Supporting lighting software
 • Sophisticated lighting methods
 • HDRI
 • Rendering with V-Ray
 • Light Baking
 • Rendering video files after lighting
 • Video editing
 • Rhythmic combination of shots
 • Adding transitions & effects
 • Syncing sound clips
 • Editing sound clips
 • Final rendering

Project 1:

 • Architectural Visualization
 • An Interior and Exterior Model with texture and light

Project 2:

 • Animation & Editing
 • Walk through animation

1 CERTIFICATE

 1. ★ AVE(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.