*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

BLENDER

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

BLENDER24 – GN15576 – 16326F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works etc. This involves the creation of variety brochures, cards, magazine layouts etc.

COURSE OUTLINE

Blender 👈🏽

Introduction to Visual Effects and Blender

 • The History of Visual Effects
 • 3D: General Principles
 • Downloading, Installing, and Setting Up Blender
 • Getting Around 3D
 • Making and Rendering Your First Scenes

 Editing Objects

 • Basic Principle: Data blocks
 • Introduction to Edit Mode
 • Separating and Joining Objects
 • Object Modifiers
 • Converting to Mesh from Curve

 Texturing, Principles, and Practice

 • How to Visually Break Down Materials
 • Materials, Textures, and How They Get onto Surfaces
 • UV Mapping Basics
 • Textures in More Depth
 • More Complicated Procedural Textures with Nodes
 • Material Nodes

 Further Texturing and Rendering in Cycles

 • Three-Point Lighting Setup
 • Advanced Textures
 • Camera Effects and Properties
 • Cycles Renderer and Its Settings
 • Sculpting and Baking Normal Maps
 • Preparation for Sculpting

 Sculpting Detail

 • Baking
 • Re-topologizing
 • Automatic Tessellation and 3D Sketching

 Compositing

 • Breakdown of a Scene
 • Buildup of a Scene
 • Color Correction and Texture Editing
 • Sweetening and VFX

 Basic Animation—Camera and Objects

 • Concepts of Animation
 • Constraints for Automating Animation
 • Animated Textures
 • Output to Video Files

 Camera Mapping and 2.5D

 • Parallax Described and Demonstrated
 • 5D Plate Preparation
 • 5D When?
 • Web and Interactive—2.5D/3D GIF and VR Imagery

 Tracking and Replacement

 • Tracking and Replacement Principles
 • Tracking—Practical Examples
 • Tracking—Addition and Replacement
 • Use of Green-Screen (Monochromatic Environment Removal)

 Rigging of Characters

 • The Armature
 • Bones
 • Poses and Keyframes
 • Tips for Animation

 Particles and Fluid Mechanics

 • Particle Basics
 • Setting Up Particle Systems
 • Texturing of Particles
 • Particles as Hair and Fibers

 Video Editing and Addition of Sound

 • Working with Sound/Video Sequence Editor
 • Compositor
 • Sound Effects

 Rendering and Final Output

 • Render Settings
 • Rendering using Cycles Render
 • Rendering Using EEVEE Render
 • Creating Video Output and Saving in Playback Format

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Modeler
 • Texturing Artist
 • Lighting

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • 3D Artist
 • 3D Rigger and animator
 • 3D Enviornment Artist
 • 3D Vizualizer
 • Lead Level Designer

1 CERTIFICATE

★ Blender - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email