*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROGRAMMING IN C

Duration : 1 Month / 72 Hours

OBJECTIVE

 A course designed for a novice in the field of programming, gives you a first easy step to enter into the world of programming through the most popular, most loved C Programming.

COURSE DURATION:

1 Month / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ BASICS OF PROGRAMMING AND HISTORY OF C

 • Define software, the components of a programming software (editor, debugger, compiler, interpreter, linker etc.)
 • Algorithm, pseudo codes, flow chart.
 • Programming models- procedure oriented and object oriented and the difference.
 • The history of c.
 • Standard c libraries and the first c program.
 • The life cycle and adding comments to a program.

➤ DATA TYPES AND VARIABLES

 • Define data types, data type classification- integral and floating
 • Data types and their max values
 • Variables/ identifiers, variable declaration and its syntax
 • Assigning values to a variable
 • Adding comments
 • Display variable values with printf(), reading variable values with scanf()
 • Define format specifies(%f, %d, %s)
 • Formatting output
 • Data type qualifiers(short, long, unsigned etc)
 • External variables (use of extern keyword) and its usage
 • Static variables
 • Register variables and volatile variables
 • Converting data types
 • Arrays and multi-dimensional arrays.

➤ CONSTANTS AND OPERATORS

 • Declaring constants and define its use
 • Enumerating constants using the enum keyword, Typedef
 • Using # define and conditional definition.
 • Performing operations using operators- arithmetic operators(+,-,*,/,%,++,–)
 • Logical operators(and, or, not)
 • Assignment operators(=,+=,-=,*=,/=,%=)
 • Comparison operator(==, !=, <,>, >=,<=)
 • Conditional operator(?:)
 • Sizeof operator and operator precedence.

➤ CONTROL STRUCTURES AND FUNCTIONS

 • Control structures- branching( if, if else, switch) syntax and usage,
 • Looping( for, while and do while) with the detailed syntax and context of usage,
 • The break and continue statement, goto statement.
 • Functions- define what a functions is, function declaration with its syntax, function arguments, calling functions and recursive functions, function in custom headers, multiple source files and static functions.
 • Some important built-in math, string and character functions.

➤ POINTERS AND COMMAND LINE ARGUMENTS

 • Introduce pointers
 • Pointing to a variable
 • Pointer datatypes, getting and setting values using pointers, pointer arithmetic, pointers and arrays
 • Changing variable values with pointers
 • Passing pointers to functions
 • Array of pointers and pointing to functions.
 • Creating command line argument program in c
 • The argc and argv arguments
 • Build and make a c program
 • Passing arguments through command line.

➤ STRUCTURE, LINKED LIST AND FILE HANDLING

 • Define structure and its use,
 • Declaring a structure,
 • Creating instances of a structure,
 • Using typedef with structure, nesting of structures and its application,
 • Accessing members of a structure,
 • Arrays and pointers in structures,
 • Structure pointer, collection of structures, structures as function argument,
 • Unions and its difference with structures, declaring a union, array of unions, unions as member of structures and pointers to unions.
 • Linked list- concept of linked list and dynamic memory allocation using malloc,
 • Types of linked list single, doubly linked list, circular linked list), inserting, appending and deleting nodes in singly linked list, grounding the node and emptying the list.
 • Explain the concept of dynamic memory allocation and write a program to create a singly linked list and do the basic operations such as insert a node, delete a node and empty the list. Demonstrate the implementation of doubly linked list, circular linked list and its basic operations.
 • File handling and Basic graphics
 • Introduce the library for file operations and important functions in it.
 • The FILE datatype, fopen(), fclose(), file pointers, fscanf(), fprintf(), fputs(), fgets(), fputc(), fgetc(), fread() and fwrite().
 • Reading and writing files character wise and as a whole and reporting errors.
 • Introduce graphics in C, text mode and graphics mode, graphics used in text mode- window(), cputs(), gotoxy();
 • Graphics in graphics mode, INITGRAPH(), closegraph(), circle(), setcolor(), setlinestyle(), setfillstyle(), floodfill(), rectangle(), line();
 • Text in graphics mode- outtext(), settextstyle()

➤ PROJECT

1 CERTIFICATE

 1. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.