*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

CERTIFIED COURSE IN TALLY AND ADVANCE EXCEL - CCTA

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

This course to make you a professional accountant recognized globally. The course starts with Advance Excel and reaches to Tally Prime, the very recent version of Tally Academy. You would experience the whole evolution of Accounting on your fingertips with this course.

COURSE DURATION:

4 MONTHS / 144 HOURS

COURSE OUTLINE

 • INTRODUCTION TO MS EXCEL AND UNDERSTANDING BASIC WORKING WITH IT
  •  Introduction to MS Excel, Quick review on MS Excel Options, Ribbon, Sheets
  •  Saving Excel File as PDF, CSV and Older versions
  •  Using Excel Shortcuts with Full List of Shortcuts
  •  Copy, Cut, Paste, Hide, Unhide, and Link the Data in Rows, Columns and Sheet
  •  Using Paste Special Options
  •  Formatting Cells, Rows, Columns and Sheets
  •  Protecting & Unprotecting Cells, Rows, Columns and Sheets with or without Password
  •  Page Layout and Printer Properties
  •  Inserting Pictures and other objects in Worksheets
  •  Working with Excel Properties
 • WORKING WITH FORMULAS/FUNCTIONS
  •  Lookup and Reference Functions: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, ADDRESS, MATCH, OFFSET, TRANSPOSE etc.
  •  Logical Function: IF / ELSE, AND, OR, NOT, TRUE, NESTED IF/ELSE etc.
  •  Database Functions: DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP etc.
  •  Date and Time Functions: DATE, DATEVALUE, DAY, DAY360, SECOND, MINUTES, HOURS, NOW, TODAY, MONTH, YEAR, YEARFRAC, TIME, WEEKDAY, WORKDAY etc.
  •  Information Functions: CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT, TYPE etc.
  •  Math and Trigonometry Functions: RAND, ROUND, CEILING, FLOOR, INT, LCM, MOD, EVEN, SUMIF, SUMIFS etc.
  •  Statistical Functions: AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MAXA, MIN, MINA, etc.
  •  Text Functions: LEFT, RIGHT, TEXT, TRIM, MID, LOWER, UPPER, PROPER, REPLACE, REPT, FIND, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, TRUNC, CONVERT, CONCATENATE etc.
  •  Financial Functions: PMT, PPMT, RATE etc.
  •  Other Important Functions
 • CONDITIONAL FORMATTING
  •  Using Conditional Formatting
  •  Using Conditional Formatting with Multiple Cell Rules
  •  Using Color Scales and Icon Sets in Conditional Formatting
  •  Creating New Rules and Managing Existing Rules
 • DATA SORTING AND FILTERING
  •  Using Filters to Sort Data
  •  Custom Sorting
  •  Advance Filtering Options
 • CHARTS
  •  Bar Chart
  •  Line or Area Chart
  •  Pie or Doughnut Chart
  •  Hierarchy Chart – Treemap, Sunburst
  •  Scatter or Bubble Chart
  •  Statistic Chart – Histogram, Box & Whisker
  •  Waterfall or Stock Chart
  •  Combo Chart
 • AUDITING
  •  Show Formulas
  •  Trace Precedents & Dependents
  •  Remove Arrows
  •  Evaluate Formula
 • PIVOT TABLES
  •  Creating Pivot Tables
  •  Using Pivot Table Options
  •  Changing and Updating Data Range
  •  Formatting Pivot Table and Making Dynamic Pivot Tables
 • PIVOT CHARTS
  •  Creating Pivot Charts
  •  Types of Pivot Charts and Their Usage
  •  Formatting Pivot Charts and Making Dynamic Pivot Charts
 • WORKING WITH DATA
  •  Text to Columns
  •  Data Validation
  •  Remove Duplicates
  •  Consolidate
  •  Outlining & Grouping
  •  Subtotal
 • WHAT-IF ANALYSIS
  •  Scenario Manager
  •  Goal Seek
  •  Data Table
 • EXPORTING AND IMPORTING
  •  Exporting data from Web
  •  Exporting data from other sources
  •  Working with queries
  •  Get & Transform
  •  Loading & Editing queries
 • REVIEWING A WORKBOOK/WORKSHEET
  •  Protecting and Sharing a Workbook/Worksheet
  •  Locking and Editing Cells
  •  Proofing
  •  Insights
  •  Comments
 • VBA MACRO
  •  Introduction to VBA Macro
  •  Recording Macro & Understanding Code Behind
  •  Editing, Writing VBA Code and Saving as Macro
  •  Knowing Forms & Properties
 • Tally Features
 • Advantages, History & Evolution of Tally ERP 9
 • Tally Versions
 • Introduction to Tally Prime
 • Tally Prime V/s Tally ERP 9
 • Getting Started with Tally Prime
 • Company Features and Configurations
 • Managing Masters in Tally Prime
 • Migrating Tally.ERP 9 Data to Tally Prime
 • Purchase Sales and Return
 • Maintaining Bill-wise Details
 • Method of Adjustment
 • Debit Note and Credit Note
 • Orders (Purchase and Sales Orders) and Payments
 • Receipt Note, Delivery Note & Rejection Notes
 • Trade & Cash Discount
 • Manage Multiple Storage Locations
 • Manufacturing Process
 • Physical Stock Verification Process in Tally Prime
 • Track Additional Cost of Purchases
 • Actual and Billed Quantity
 • Allow Zero Valued Transactions
 • Cost Centres & Cost Category
 • Goods and Service Tax (GST)
  • Classification of GST
  • Enable GST and Defining Tax Details
  • Intra and Inter State Supply of Goods and Services
  • Printing Tax Invoice with e-Way Bill details.
  • Purchase & Sales Return of Goods
  • Generating and Filing GST Returns in Tally
  • GSTR-9 — GST Annual Computation
  • Input Tax Credit Set Off
  • GST Tax Payment
  • Accounting of Supply of Services
 • Tax Deducted at Source (TDS)
 • Bank Reconciliation Process
 • Tally Vault Password
 • Backup & Restore Data in Tally Prime
 • Group Company in Tally Prime
 • Split Company Data
 • Export files to Excel/ PDF
 • MIS Report.

3 CERTIFICATES

 1.  Tally (International Certificate)
 2. ★ MOS (International Certificate)
 3. CCTA (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.