*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

CERTIFICATE IN DIGITAL MARKETING - CDM

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

This course will be on developing digital marketing concepts along with practical application. This course also includes marketing through different social media. We expect the students of this course will be confident to start their career in the area of digital marketing. The objective of the course is to help students to understand various digital marketing methods. 

COURSE DURATION:

3 Months / 108 Hours

COURSE OUTLINE

Module 1 :-

➤ Adobe Photoshop CC

Module 2 :-

➤ Digital Marketing Overview
➤ Social Media
➤ Email Marketing
➤ Mobile Marketing
➤ Facebook Marketing
➤ Twitter Marketing
➤ LinkedIn Marketing 
➤ YouTube Marketing
➤ Instagram Marketing
➤ Pinterest Marketing
➤ Content Marketing
➤ Introduction to SEO
➤ Live Project

CERTIFICATE

  1. ★ CDM (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.