*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATION IN GST FILING (CGF)

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

CGF24 – GN10384-12234F

This program aims to provide students with comprehensive knowledge of Goods and Services Tax (GST) and hands-on experience in GST Filing through simulated scenarios. The Course focuses on developing practical expertise in GST compliance, fostering problem-solving skills through task-based learning, and ensuring accurate GST system validation to effectively address tax-related challenges in real-world scenarios,

“GST Filing Expert”

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION OF GST IN INDIA 👈🏽

 • History of GST
 • Overview of GST
 • What is GST
 • Advantages of GST
 • Tax Structure under GST
 • Tax Subsumed under GST
 • Taxes not likely to be Subsumed under GST
 • Goods not covered under GST
 • GST Registration
 • Composition Scheme

CONCEPTS AND APPLICATION OF GST 👈🏽

 • Introduction to Supply Under GST
 • Definitions
 • Meaning of Supply
 • Types of Supply
 • Composite and mixed Supply
 • Supply without Consideration under GST
 • Non-Supplies under GST
 • Introduction to Charge of GST
 • Applicability of GST in territorial water
 • Reverse Charge Mechanism
 • Rates of GST
 • Exemption from GST
 • Taxable Event in GST
 • Introduction to Time Value and Place of Supply
 • Time of Supply
 • Value of Supply
 • Place of Supply
 • What is ITC under GST
 • Feature of ITC
 • Eligibility for taking ITC
 • Apportionment of Credit & Blocked Credit
 • ITC for Sales Promotional Schemes
 • Credit in Special Circumstances
 • How ITC is utilized
 • ITC at a Glance

GST REGISTRATION & FILING PROCESS 👈🏽

 • TRN Generation
 • GST Registration
 • NIL Return Filing
 • GSTR 1 Filing
 • GST Return Filing
 • GST Composition Return Filing
 • E-Way Bill

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Practical accounting process smoothly
 • Able to file GST Return and Income Tax Return Confidentially
 • Get a thorough knowledge in Statutory taxation – GST & ITR File Returns

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional Accountant
 • Become an Accounts analyst and taxation expert
 • Become an e-return expert
 • Accounting Executive

1 CERTIFICATE

★ Certification in GST Filing - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email