*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CorelDRAW

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

CorelDRAW – GN6890F

The most popular vector graphic tool in the media industry. Its user friendly interface, tools & options makes vector graphic designing very easy for designers. Corel draw is suitable for all kind of pre-press designing.

COURSE OUTLINE

CorelDRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colors
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • Docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and Docker
 • New! Color Styles
 • New! Color harmonies
 • New! Timeline Editor

ASSIGNMENTS FOR CORELDRAW

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • News Letters
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh
 • Setting double side / Folding Works

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Visualizing
 • Digital Painting
 • Graphic Designing
 • Pre-Press Specializing
 • Matte Painting
 • Photo Studio Professional

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Visualizer
 • Digital Painter
 • Graphic Designer
 • Pre-Press Specialist
 • Matte Painting Artist
 • Photo Studio Professional

1 CERTIFICATE

★ CorelDRAW - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email