*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

CorelDraw

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The most popular vector graphic tool in the media industry. Its user friendly interface, tools & options makes vector graphic designing very easy for designers. CorelDraw is suitable for all kind of pre-press designing.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to CorelDRAW
➤  Tool Bars
➤ Applying Colors
➤ Applying Strokes
➤ Working with text
➤ Working with Images
➤ Masking
➤ Creating Objects using
➤ Interactive Mesh
➤ Working with ‘Print’ Dialog
➤ Publishing to PDF
➤ New ! Search capability in Corel CONNECT

CERTIFICATE

  1. ★ CorelDRAW (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. CorelDRAW (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.