*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN PROGRAMMING IN C++

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

PROCPP24 – GN8850-9600F

A course designed for a novice in the field of programming, gives you a first easy step to enter into the world of programming through the most popular, most loved C Programming.

COURSE OUTLINE

FUNDAMENTALS OF OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 👈🏽

 • Procedure oriented program approach
 • Object oriented programming approach, the difference between two approaches
 • Characteristics of oops- class (global and local)
 • Object encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, data hiding
 • Modeling real world objects, types of objects
 • Kinds of relationships- association, aggregation, specialization and generalization
 • Class and object diagram
 • Object based and object oriented languages
 • Advantages and disadvantages.

BASICS OF C++ 👈🏽

 • Similarities and differences between C and C++
 • Basics of C++, C++ character sets
 • Identifiers, keywords;
 • Data types- built-in datatypes, derived data types, user defined datatypes, range of data types
 • Enum, typedef, typecasting, variables
 • Literals or constants- integer constants, character constants and floating point constants
 • Operators- arithmetic operators, relational operators, logical operators
 • Precedence of operators, special operators, escape sequence, comments in C++, structure of a C++ program
 • Statements in C++ – selection or conditional statements, iterative or looping statements, breaking statements
 • Syntax and examples of all these control statements.

FUNCTIONS 👈🏽

 • Define what a function is,
 • How to declare a function, its basic syntax,
 • Function prototype,
 • Function definition, function call,
 • Actual parameter, formal parameter,
 • Call by value, call by reference, call by pointer,
 • Types of function- void functions, void functions with parameter, function with parameter and return type,
 • Nested functions, recursion,
 • Inline function, functions with default arguments,
 • Functions with constant parameters,
 • Scope rules (local and global),
 • Storage class (auto storage, register, extern and static storage specifier)

ARRAYS 👈🏽

 • Definition of arrays
 • Types of arrays, single dimensional and multi-dimensional.
 • Single dimensional array- initializing, accessing and modifying the array elements,
 • Use of single dimensional arrays
 • Multidimensional- two dimensional arrays, character arrays or string- initialization
 • Built-in functions for strings (strcpy, strcmp, strlen, strcat)
 • Arrays and functions.
 • Passing arrays to functions.

STRUCTURE, UNION AND BIT FIELD 👈🏽

 • Introduce structure, its declaration
 • The dot operator,
 • Initialization and using them in program.
 • Structure with arrays as its elements, array of structures,
 • Initialization of arrays, array of structures,
 • Nested structures, accessing nested structure
 • Using structure in functions, passing a structure to a function.
 • Copying a structure, dynamic structure using malloc(), self-referential structure.
 • Union- define what is union
 • How to access the members of a union, initialize it.
 • Anonymous unions, bit fields and accessing bit fields.

POINTERS 👈🏽

 • Declaration of pointers,
 • Using address of operator, value at/indirection operator,
 • Pointer arithmetic,
 • Pointers and single dimensional arrays,
 • Arrays of pointers, pointers and strings, pointers and structure,
 • Pointers and function, pointers as function arguments, function returns pointer, pointer to function, passing a function to another function,
 • Pointers to pointers,
 • Dynamic memory management, new operator, delete operator, constant pointer,
 • Free store/memory heap pointer, pointer to void.

CLASSES AND OBJECTS 👈🏽

 • Define what a class is,
 • Declaration of class,
 • General syntax, defining members, inline functions,
 • Outline definitions, creating objects, comparison of class and object,
 • Scope resolution operators,
 • Arrays within class,
 • Array of objects,
 • Objects and functions,
 • Functions returning object,
 • Friend function, friend function of more than one class,
 • Friend class, constant member function, nested function,
 • Nested class, container class, pointers and objects, dynamic objects, this pointer,
 • Memory allocation of objects, static data members and member functions,
 • Structure and class, union and class.

CONSTRUCTORS AND DESTRUCTORS 👈🏽

 • Explain about constructors, structure of a constructor,
 • Importance of constructors, characteristics of a constructor,
 • Types of constructors- default constructors, parameterized constructors,
 • Default argument constructor, copy constructor, dynamic constructor.
 • Destructor- importance of destructor, characteristics of a destructor, comparison of constructor and destructor.

INHERITANCE 👈🏽

 • Structure of inheritance and its syntax
 • Types of derivation- public, private and protected
 • Importance of inheritance, types of base class- direct and indirect
 • Types of inheritance- single level, multi-level inheritance and its syntax
 • Multiple inheritance, its syntax and ambiguity
 • Hierarchical inheritance its syntax, hybrid inheritance and its syntax and ambiguity
 • Virtual base class
 • Constructor invocation in inheritance
 • Parameterized constructor invocation in inheritance
 • Destructor under inheritance, container class.

POLYMORPHISM 👈🏽

 • Define polymorphism,
 • Types of polymorphism,
 • Compile time (function overloading, operator overloading, template),
 • Runtime (virtual function);
 • Compile time polymorphism- function overloading, need for function overloading, rules for best matching, function overloading with various datatypes, function overloading with default arguments,
 • Constructor overloading, operator overloading and its need,
 • Rules to overload an operator and its advantages,
 • Syntax for operator overloading, overloading binary operator using member function and friend function,
 • Overloading assignment operator,
 • Overloading relational operator,
 • Overloading unary operator,
 • List the operators that cannot be overloaded,
 • Runtime polymorphism,
 • Virtual functions, need for virtual functions, pure virtual functions, abstract base class, role of abstract base class,
 • Virtual destructor.

FILE ORGANIZATION, TEMPLATES, EXCEPTION HANDLING AND PREPROCESSOR DIRECTIVES 👈🏽

 • File organization- stream, basic operations with files,
 • Opening file using constructor and using open() function, reading and writing files, file access modes, closing a file, reading and writing characters (get and put),
 • Reading and writing strings, multiple files with same stream, binary files – read() and write() functions,
 • Random access files, error handling in files, seekg(), seekp(), tellg() etc.
 • File handling using commandline arguments.
 • Templates – explain what templates are, its uses, different types of templates and its application, class templates.
 • Exception handling- its basic structure and syntax and its usage (try, throw and catch), multiple catch block.
 • Preprocessor directives- give a brief description about macros, manipulators, unformatted i/o functions, character testing and conversion functions, string manipulation functions.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Program and solve problems using CPP
 • Program in CUI
 • Develop simple desktop application
 • Understand the OOP concept

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Programmer in C++
 • IT Educator

1 CERTIFICATE

★ G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email