*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN BUILDING DESIGN AND ANIMATION - DBA

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

A spectacular designing & animation course embedded in building design. Enthralling beautiful buildings simply animated through soft touch fingers.

COURSE DURATION:

6 Months / 216 Hours

COURSE OUTLINE

 • Computer Basics- About hardware and software.Application software and System software. Windows Basics, Files & Folders
 • Getting Started with AutoCAD- Interface (Application Menu, Drawing Area, Quick Access, Toolbar, Crosshairs, Info Center, Command Window, Title Bar, Status bar and Ribbon) AutoCAD’s Cartesian Workspace.Opening an Existing Drawing File.Viewing Your Work.Saving Your Work.
 • Basic Geometric Shapes- Point, Point style, Line (draw using ORTHO Mode), Circle (center radius and center diameter), Erase, Undo, and Redo. Function Keys View Command- Regen, Pan, Zoom
 • Selection Methods- Single, Window, Crossing, All
 • Data Entry Methods-Cartition& Polar (Absolute, Relative)
 • Use of OSNAP- End, Mid, Center, Intersection and near .OSNAP override (using Shft+Right click) Setting Up Of Drafting Settings
 • Direct Entry Method- Polar Tracking, Object Snap Tracking Temporary Tracking
 • Concepts of Text, dimension, hatch
 • Circle (All options)
 • Fillet, Trim, Offset, Break, Join
 • Dynamic Input – Pointer Input
 • Copy, Move
 • Units- Imperial (English)/Metric Opening. Setting Limits
 • Extend, Rotate, Scale, Chamfer
 • Concept of Layers and properties – Color, Off, Freeze, Lock
 • Assigning Object Properties through Layer, Linetype, Lineweight, LTScale Properties Dialog Box, Grip Editing, Qselect, Match Prop Draw Commands- Polyline, Arc, Polygon, Ellipse, Donut
 • Mirror, Array, Fill, Mirror text
 • Polyline (other options), Rectangle, Spline
 • Pedit (Join only), Explode, and Stretch
 • Isometric drawing (Drafting Settings for isometric drawing) (Practice minimum 3 Days)
 • Creation of Blocks, Inserting Blocks
 • Using Divide, Measure
 • Building designing concepts, Creating top, front, side and sectional views of residential and commercial buildings.
 • AutoCAD Design Center, Creating Block Library
 • Advanced Text Objects- Annotation Scale Overview, Working with Annotative Styles, Viewing. Annotative Objects at Different Scales, Annotation Scale and Model Space, Modifying Annotative Objects at Different Scales, Using Fields
 • Creating Text Using Dtext and MText Command, Text Styles Attributes
 • Inquiry Commands- ID, DIST, List and Area
 • Hatch, Gap, Gradient Hatch
 • Creating Table (essentials), Adding Dimensions, Editing Dimensions, Use of Dimension Style, Fixed Length Extension, QDim, Dimension Updating & Overriding
 • Working with External reference- Attaching DWG files, Attach and Overlay methods
 • External References- Attaching External References, Modifying External References, XRef Specific Information
 • Parametric Drawing- Working with Constraints, Geometric Constraints, Dimensional Constraints
 • Why use 3D?
 • Types of 3D Models, Introduction to the 3D Modeling Workspace, 3D Ribbon Panels
 • Introduction to 3D- Types of 3D Models, Navigating and Displaying 3D Models, Orbiting Your 3D Model, Changing the Model Display, Setting Viewport Display
 • View and Visual style- About Visual Styles, Using the Visual Styles Manager, Using the Visual Styles Control Panel, Exporting Visual Styles
 • Shaded and Hidden Views, Creating Views from Flat shots and Section planes
 • Creating Solid Primitives- About Solid Primitive, Creating a Solid Box, Creating a Solid Sphere, Creating a Solid Cylinder, Creating a Solid Cone, Creating a Solid Wedge, Creating a Solid Torus, Creating a Solid Pyramid
 • Creating Models from 2D Profiles- Create Models from 2D Profiles, Creating a ModelUsing the Planar Surface, Polysolid
 • Creating a Model Using the Extrude Command, Presspull, Revolve, Sweep, Loft
 • Creating Composite Solids- About Composite Solids, Union, Subtract, Intersect, Interference Working in 3D- About the Cartesian coordinate system, changing the UCS Icon Display, Changing the Coordinate System Dynamically
 • Editing Models
 • Adding Detail to Your Solid Models- Filleting Solid Models, Chamfering Solid Models, Slicing a Solid Model, Shell
 • Converting Objects- About Converting 2D Objects to Solids or Surfaces, Converting to Surfaces, Converting to Solids, Thickening Surfaces into Solids, Thickening Surfaces to Solids
 • Editing Solid Models- Extruding Faces, Moving Faces, Offsetting Faces, Deleting Faces, Rotating Faces, Tapering Faces, Creating a Shell, Imprinting Edges, Separating Solids
 • Extracting Geometry from Solid Models- Copying Faces, Copying Edges, Extracting All Model Edges, Exploding 3D Models
 • Changing the Model Position- Moving in 3D, Aligning in 3D, Rotating in 3D Duplicating the Model- Mirroring in 3D, Arraying in 3D
 • Concepts of Lights
 • Concepts of Materials
 • Rendering concepts
 • Quick Properties
 • CAD Standards- CAD Standards Concepts, Creating a Standards File, Configuring Standards, Plug-ins, CAD Standards Status Bar Icon, Notes, Checking Standards, CAD Standards Settings Printing & Plotting, Introduction to Layout
 • Introduction to Photoshop and image editing
 • Exploring the Adobe® Photoshop® CS5 Environment
 • Explore the Photoshop Interface
 • Customize the Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure,
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

Theory

 • Introduction to 3ds max
 • Uses in various engineering sectors
 • Features in the software interface
 • Four ports and configuration
 • Animation options – time line & time slider
 • Unit setup

Exercise-

 • Application of objects like standard primitive
 • Modeling of a small hut in a garden

Theory

 • Application of tools in main tool bar
 • Link, unlink, selection tools, operating tools, mirror & snaps
 • Software interface
 • Navigation panel, tab panel, media panel, grid and snap set up

Exercise

 • Creating wall by using box parameters
 • Crating some architectural features like arc entrances and Front elevations by cloning

Theory

 • Application of tools from main tool bar
 • Selection sets, align, layers, render, material editor Interface for command panel
 • Create, modify, hierarchy, object categories
 • Tools- array, mirror

Exercise

 • Creating various kinds of stair case by using standard primitives exe – l- type, C- Type, radial, flat, hexagonal & octagonal

Theory

 • Extended primitives,
 • Group menu, p q r axis, coordinates, family parameters and modeling hedra, torous nut, chamfer box, chamfer cylinder etc.
 • Modeling of interior object like sofa, tables, beeds, cupboards

Exercise

 • Creating a bed and sofa set with dining tables and chairs.

Theory

 • Parameters modifier
 • Bend, taper, twist, shell, slice, wave, noise, etc.
 • Appling parametric modifiers with shell modifiers
 • Limit effects gizmo center

Exercise

 • Creating some architecture objects like sunshade, block
 • Front projections arcs by using parametric modifiers

Theory

 • Geometrical 3d object with parameters
 • Door
 • Windows
 • Wall
 • Railing
 • Stairs
 • Foliages and site improvement
 • Creating one interior by using default geometrical 3d object
 • Parameters deforms extended and standard primitives
 • Concepts of 2d shapes, line spline difference between editable
 • Spline and default shapes brief visualization on arc, rec, ngon,
 • Circle, ellipse, helix, text, stares
 • Extrude lathe, loft, Boolean
 • Sub – parameters of line 1. Vertex 2. Segments 3. Spline

Exercise

 • Creating some shapes like- (star, move mark, rotate mark)
 • Extruding some editable splines
 • Creating 360” circular 3d objects by lathe command
 • Creating single & multiple Boolean
 • (subtraction of doors &windows from walls)
 • Creating single & multiple loft
 • (modeling of an architectural pillar by using loft)
 • Using editable spline
 • Attach & cross section
 • Editing lines by expiring vertex, segments, splines
 • Modeling concepts of bevel profile
 • Vertex parameters –
 • (fillet, chamfer, fuse, weld, connect, insert, etc.)
 • Segment parameters (insert, break, divide, hide,unhide, etc.)
 • Spline parameters (trim, extend, outline etc.)

Exercise

 • Creating models of realing, door, frames , windows , cupboards of a pillar

Theory

 • Creating subtraction & 3d objects from 2d line s & shapes
 • Aplly mirror any align attach commands on 2d lines changing and converting to 3d
 • Editable spline copies of segment and line

Exercise

 • Creating one interior of a kitchen with kitchen cabinets flooring and shutters.

Theory

 • Relation with auto cad and line drawing
 • Importing 2d plans and 3d blocks from AutoCAD
 • Exporting 3d max files to other extension
 • How to draw plan in auto cad for 3ds max reference

Exercise

 • Importing one plan from AutoCAD and creating walls and
 • Sulestraction of doors windows ventilators slabs designing in 3ds max

Theory

 • Editable patch and editable nurms patch parameters and modeling tools nurms
 • Modifiers and parameter modify tools
 • Mesh smooth and interaction
 • Creating a flower and lives by using editable patch
 • Creating curtains and wardrobes by using editable nurms

Theory

 • Editable poly and low polygon modify
 • Convert 3d objects to editable poly
 • Working with vertex edge polygon and elements adding and
 • Subscripting with modifiers quick slice cut bevel inset outline extended scaling
 • Roaion movement of scale parameters and modeling

Exercise

 • Creating one architectural pillar and some falls projection from a 3d objects
 • Introduction to material textures and maps concepts of texturing and adding
 • Material
 • Introduction to material editor
 • Mapping material slots adding subtracting maps
 • Color concepts texturing with bitmap files
 • Application of materials on the objects
 • Creating colorized material textures for objects

Theory

 • Apply material on surfaces
 • Uvw mapping tiling
 • Diffuse mapping and creating new tercouse
 • Bitmap material creating mirror and glosyness
 • Multi material editing maps
 • Appling different materials on one surface
 • Creating reflection on objects
 • Creating tiling ranginess on objects

Theory

 • Architectural maps
 • Shellac maps
 • Raytral maps
 • Materials object maps
 • Blend materials
 • Composite materials
 • Uvw mapping
 • Tiling
 • Browing jpeg files as materials
 • Creating and editing material by using all concepts of mapping
 • Texting one interior and one exterior
 • Introduction to lights
 • Universal concepts & 3ds max representation
 • Sun study & positioning lights
 • Main & subordinate lights
 • Types of lights
 • Omni
  • Spot
  • Directional

Exercise

 • Creating lights in view ports
 • Observing the categories and parameters of lights
 • Appling lights with some objects
 • Light parameters – restricting lights
 • General parameters (conversion of lights)
 • Intensity and color attenuation
 • Shadow parameters
 • Atmospheric effects
 • Far and near attenution

Exercise

 • Appling lights in an interior and creating shadows
 • Creating lights in cones,
 • Bed lights, falls lights, table lamps
 • Application of lights in interiors
 • Creating and Appling lights on exteriors
 • Creating multiple lights in interiors
 • Appling lights in side wall corners
 • Getting preview
 • Brief application of lights in interiors and exterior
 • Creating previews with lights
 • Introduction to camera
 • Application and utilities of camera
 • Brief discussion on camera concepts and getting previews
 • Types of camera 1. Free camera 2. Target camera
 • Parameters for cameras (lenses and coverage)
 • Getting previews by camera
 • Creating still images from a camera
 • Application in interior and exterior

Theory

 • Animating camera
 • Path camera by motion panel
 • Time configuration and frame rates
 • Animating the position, rotation, and path of camera
 • Appling camera view ports for preview
 • Path constant
 • Animating one camera one path
 • Getting preview from a camera in an interior
 • And exterior
 • Concepts of walk through
 • Frame rate and time configuration for walk through
 • Sexualizing animation in a human tendency
 • Rising and droppings camera on stair cases and exterior elevations.
 • Getting views for top, left, bottom, and right ports.

Exercises

 • Creating one walk through with certain frames
 • Preview the walk through.
 • Concepts of rendering
 • Scan line rendered
 • Properties
  • Frame range
  • Files
  • File size resolution.
  • Port selection.
  • Rendering from different views
 • Environments and back grounds.
 • Active view port settings.
 • Creating still images (jpeg, bmp). Movies- (avi, mpeg)

Exercises

 • Producing still images and movies in frame length
 • Timing of the file, angles, of the camera
 • Creating walk through files in AVI format
 • Basics of animations
 • Frame to frame animation
 • Parametric animations
 • Morphing and object animation
 • Noise
 • Animating doors, openings at entrance of camera
 • Animating curtain and wardrobe in interior
 • Creating water bodies (swimming pool)
 • Animating water
 • Introduction to view post effects
 • Video post application and object id.
 • Add scene event
 • Add image filter event
 • Add image output event
 • Saving video post effect in various formats
 • Executing sequences
 • Saving files

Exercise

 • Creating glows on objects by applying video post effects
 • Creating contrast, highlights, glow on objects

Theory

 • Getting start with projects
 • Estimating the projects
 • Site improvement with elevations
 • Creating architectural point of view
 • Planning of interior of files
 • Planning of exterior files
 • Creating a project on interior
 • Walk through
 • Exterior elevations
 • Presentation of the projects
 • Concepts of V Ray
 • Change rendering Method
 • Assign Render
 • Concepts of Mapping
 • Using HDR images
 • mat file
 • V Ray Light material
 • V Ray material
 • Concepts of Lighting
 • Point of lighting
 • V Ray light
 • V Ray Sun
 • Rendering method
 • Set V Ray Environment
 • V Ray Color Mapping
 • Introduction to post production
 • Concepts of editing & Compositing
 • Linear & Linear editing
 • Editing tools & software
 • Editing software
 • Rough cutting
 • Rhythmic editing
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Tools & Menu
 • Crop, Slide, Roll
 • Creation of cutlist
 • Video effects
 • Video transitions
 • Working with audio
 • Exporting the video
 • Concepts of effects
 • Plug-ins
 • Working with images
 • Tilter
 • Scroll & Crawl
 • Working with animations
 • Keying & other compositing methods
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies

1 CERTIFICATE

 1. ★ DBA(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.