*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN BUILDING DESIGN AND ANIMATION (DBA)

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

Diploma In Building Design And Animation (DBA)

– GN45000F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works etc. This involves the creation of variety brochures, cards, magazine layouts etc.

COURSE OUTLINE

AUTOCAD 👈🏽

2D DESIGNING

INTRODUCTION TO AUTOCAD

 • History, Introduction (Applications and relevance in design and manufacturing industries)
 • Exploring GUI
 • Workspaces
 • Co-ordinate systems
 • Display control

FILE MANAGEMENT

 • New
 • Qnew
 • Open
 • Save
 • Save as
 • Close
 • Exit/Quit

DRAWING SETTINGS

 • Units
 • Limits

DRAFTING SETTINGS

 • Ortho
 • Polar
 • Grid
 • Snap
 • Polar Tracking
 • Object snap
 • Dynamic
 • Inputs
 • Quick Properties
 • Selection Cycling

DRAWING TOOLS

 • Line
 • Circle
 • Arc
 • Ellipse
 • Donut
 • Polygon
 • Rectangle
 • Point
 • Multiline
 • Pline
 • Spline
 • Xline
 • Ray
 • Wipeout
 • Revision cloud

MODIFY TOOLS

 • Erase
 • Oops
 • Undo
 • Redo
 • Explode
 • Move
 • Copy
 • Rotate
 • Mirror
 • Offset
 • Array
 • Align
 • Scale
 • Stretch
 • Lengthen
 • Trim
 • Extend
 • Break
 • Join
 • Chamfer
 • Fillet
 • Blend curves
 • Divide
 • Measure
 • Point Style
 • Mlstyle
 • Mledit
 • Pedit
 • Splinedit
 • Edit Array
 • Grip Editing

DISPLAY CONTROL

 • Zoom
 • Pan
 • Redraw
 • Regen
 • Clean Screen

OBJECT PROPERTIES

 • Property window
 • Color command
 • Linetype command
 • Ltscale
 • Line weight command
 • Match Properties command
 • Transparency
 • List

LAYER MANAGEMENT

 • Layer Properties Manager
 • Layer command
 • Layer state command
 • Layers and Layer Properties
 • New Property Filter
 • New Group Filter
 • Layer State Manager
 • Layer management option
  • New layer
  • New layer frozen VP in all viewports
  • Delete layer
  • Set current
  • Sort
  • Column order
  • Status
 • Layer list option
 • Search for layer

ANNOTATION TOOLS

 • Dimension
 • Dimension style manager
 • DIMREASSOCIATE command
 • DIMINSPECT command
 • DIMJOGLINE command
 • UPDATE command
 • Linear
 • Aligned
 • Radial dimension
 • Diameter
 • Center Mark
 • Angular dimension
 • Arc length dimension
 • Baseline and continued dimension
 • Tolerance
 • Linear dimension
 • Dimension Space command
 • Dimension Break
 • Quick dimension command
 • Jogged radius
 • Ordinate dimensions
 • Dimension style manager
 • Centre
 • Mark
 • Centreline
 • Dimension Style
 • Dimension Edit
 • Leader
 • Qleader command
 • Mleader (multi leader command)
 • Mleader style
 • add leader
 • Align leader command
 • Leaderlines
 • Collect Leader
 • Text annotation
 • Text command
 • Style command
 • Mtext command
 • Scaletext
 • Spell
 • Table
 • Tablestyle
 • Tabledit

HATCHING OBJECTS

 • Introduction: Purpose for hatching in drawing
 • Understanding hatch pattern
 • Hatch command
 • Hatch and gradient option
 • HATCHEDIT command
 • Island concept in hatching, fill command
 • Gradient

OBJECT SELECTION METHODS

 • Select
 • Qselect
 • Filter
 • Block command
 • Block editor
 • Base command
 • Wblock
 • Dynamic blocks
 • Insert
 • Divide command
 • Attribute (Attdef, Attedit, Eattedit, Attdisp, Attdia, Attext, Eattext)

PARAMETRIC MODELING

 • Geometric Constraint
 • Dimensional Constraint
 • Design Centre
 • Tool
 • Palette

ISOMETRIC VIEW DRAWINGS

 • Hyperlink
 • Data Link
 • Group

CLIPBOARD

 • Copy
 • copy base
 • Copy link
 • Paste clip
 • Paste special
 • Paste block
 • Paste original

EXTERNAL REFERENCES

 • XREF introduction
 • XREF command
 • REFEDIT command
 • Xbind command
 • Etransmit

LAYOUT PLOT AND PUBLISH

 • Introduction to layout
 • PAGESETUP command
 • VPORTS command
 • MSPACE command
 • PSPACE command
 • PLOT command
 • PUBLISH command
 • Publish to Web
 • Introduction to plotting
 • Layout
 • Viewports
 • Mview
 • Page setup,
 • Plot Styles
 • Plot

3D MODELING

GETTING STARTED WITH 3D

 • Starting 3D model in AutoCAD
 • Types of 3D models
 • Visual style manager
  • Wireframe, surface, solid models
 • Conventions followed in AutoCAD
 • Changing the view point
 • Tools in 3D
 • Creating 3D faces
 • Creating predefined solid primitives like cone, sphere, cylinder, helix, wedge, polysolid etc.
 • 2D hide-occluded lines
 • Controlling the settings of edges, controlling the face display, backgrounds
 • Creating complex solid models
 • Checking interference in solids
 • Dynamic UCS, Defining the UCS using view cube and ribbon
 • Creating extruded solids, along normal, along a direction, along a path
 • Extruding with a taper angle
 • Creating swept solids
 • Alignment, base point, scale, twist
 • Creating lofted solids
 • Join multiple edges, guide

EDITING SOLID MODELS

 • Filleting
 • Chamfering
 • Mirroring
 • Creating arrays in 3D space
 • Aligning solid models
 • Converting surface to solids
 • Converting objects to surfaces
 • Slicing solid models
 • Creating the cross section of solids
 • Editing faces of solid models
 • Generating drawing views of a solid model
 • Generating section views
 • Adding material to a drawing
 • Assembly of the mechanical parts

SURFACE MODELLING

 • Creating wireframe elements
 • Spline CV, spline fit, spline free hand
 • Creating surface by using profiles
 • Creating a revolved, loft, sweep surface
 • Creating surface from another surface
 • Patch surface, offset surface
 • Editing surfaces: trimming and untrimming, extending and sculpting the surfaces
 • NURBS surfaces
 • Performing surface analysis: analysis curvature, analysis draft, zebra analysis

ANALYSIS, RENDERING AND MOTION

 • Rendering basics
 • The render panels
 • Calculating the mass properties of solid model
 • Concepts of light
 • Working with lights
 • User created lights
  • Point light
  • Spot light
  • Weblight
  • Distant light
  • Sunlight
 • Using luminaire objects
 • Controlling the location and properties of light
 • Working with material
 • Applying materials to object and faces
 • Creating and modifying materials
 • Using texture maps
 • Procedural maps
 • Modifying map properties
 • Creating the camera
 • Rendering with a background
 • Creating animation
 • Using show motion for presentation, playing the animation

LAYOUT PLOT AND PUBLISH

 • Introduction to layout
 • PAGESETUP command
 • VPORTS command
 • MSPACE command
 • PSPACE command
 • PLOT command
 • PUBLISH command
 • Publish to Web
 • Introduction to plotting
 • Layout
 • Viewports
 • Mview
 • Page setup,
 • Plot Styles
 • Plot

DRAWING PRACTICES AND PROJECTS

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

GETTING STARTED

 • Introduction to Photoshop and image editing
 • Exploring the Adobe® Photoshop® 2022 (recent version)
 • Explore the Photoshop Interface
 • How to customize the toolbar in Photoshop
 • Adobe Photoshop cc 2021 tools
 • Understanding the tools
  • Magic wand tool
  • Move tool
  • Rectangular marquee tool and elliptical marquee tool
  • Lasso tool, polygonal lasso tool and magnetic lasso tool
  • Quick selection tool
  • Magic eraser
  • Clone stamp tool
  • Healing tool
  • Dodge and burn tool
  • Hand tool
  • Zoom tool
 • Foreground and background color in the toolbar
 • Customize the Workspace
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Undo and history
 • Panels and menu
 • Rulers
 • Default keyboard shortcuts
 • File management

LAYERS IN PHOTOSHOP

 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Apply smart filters
 • Mask layers with vector mask
 • Layer effects and styles
 • Reveal layers with clipping masks

WORKING WITH PHOTOSHOP

 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

TEXT

 • Work with OpenType SVG fonts
 • How to create type effects
 • Edit text
 • Line and character spacing
 • Fonts
 • How to add and edit text in Photoshop

FILTERS AND EFFECTS

 • Use Liquify filter
 • Filter basics
 • Add lighting effects
 • Layer effects and styles
 • Smudge image areas
 • Use the blur gallery

IMAGE ADJUSTMENTS

 • Perspective warp
 • Reduce camera shake blurring
 • Healing brush
 • Export color lookup tables
 • Adjust image sharpness and blur
 • Understand color adjustments
 • Applying brightness/contrast adjustment
 • Adjust shadow and highlight detail
 • Levels adjustment
 • Hue and saturation

ADOBE CAMERA RAW

 • Introduction to camera raw
 • Create panoramas
 • Supported lenses
 • Vignette, grain and dehaze effects in camera raw
 • Automatic perspective correction in camera raw
 • How to make nondestructive edits in camera raw
 • Radial filter in camera raw
 • Manage camera raw settings
 • Open, process and save images in camera raw
 • Repair images with the enhanced spot removal tool in camera raw
 • Adjust color renderings in camera raw

3DS MAX 👈🏽

GETTING STARTED WITH 3DS MAX

 • Basics of 3D modeling
 • Project workflow
  • Setting up your scene
  • Modeling objects
  • Using materials from material editor
  • Placing lights and cameras
  • Animating your scene
  • Rendering your scene
 • The 3ds max interface
 • Managing files
 • Importing, merging, replacing and externally referencing scenes
 • Using the asset browser
 • Startup files and default
 • The initialization files
 • Backing up and archiving scenes
 • Crash recovery system

VIEWING AND NAVIGATING IN 3D SPACE

 • General viewport concepts
 • Home grid : views based on the world coordinate axes
 • Understanding the views: axonometric or perspective
 • Setting viewport layout
 • Controlling viewport rendering
 • Controlling display performance
 • Using standard view navigation
 • Zooming panning and orbiting views
 • View cube
 • Steering wheels
 • Using walkthrough navigation
 • Navigate camera and light views
 • Progressive display/ adaptive degradation
 • View handling commands
 • Controlling object display

SELECTING OBJECTS

 • Introducing object selection
 • Basics of selecting object
 • Selecting by region
 • Using select by name
 • Using named selection sets
 • Using selection filters
 • Selecting with track view
 • Selecting with schematic view
 • Freezing and unfreezing objects
 • Hiding and unhiding objects by selection
 • Hiding and unhiding objects by category
 • Isolate selection
 • Introduction to sub object selection
 • Selection commands
 • Edit commands

OBJECT PROPERTIES

 • Object properties dialog panel
 • Rename object tool
 • Custom attributes
 • Parameter collector
 • Expression techniques

CREATING GEOMETRY

 • Basics of creating and modifying objects
 • Geometric primitives
 • Architectural objects
 • Mental ray object
 • Shapes
 • Compound objects
 • Systems

MOVING ROTATING AND SCALING OBJECTS

 • Using transforms
 • Transform commands
 • Transform coordinates and coordinate center
 • Transform tools
 • Using modifiers
 • World space modifiers
 • Object space modifiers

CREATRING COPIES AND ARRAYS

 • Overview of copies, instances and references
 • Techniques for cloning objects
 • Arraying object
 • Mirroring objects
 • Using the spacing tool

SURFACE MODELLING

 • Working at the sub object level
 • Subdivision surfaces
 • Soft selection rollout
 • Collapse utility
 • Graphite modeling tools
 • Editable mesh surface
 • Editable poly surface
 • Patch objects
 • NURBS modeling
 • Tools for low polygon modeling

PRECISION AND DRAWING AIDS

 • Tools for precision
 • Using units
 • Using grids
 • Alignment
 • Using snaps
 • Helpers
 • Drawing assistants

SPACE WARPS AND PARTICLE SYSTEM

 • Space warp objects
 • Particle systems

ANIMATION

 • Animation concepts and methods
 • Working with controllers
 • Animation controllers
 • Animation constraints
 • Wire parameters
 • Hierarchies and kinematics
 • Track view
 • Motion mixer
 • Saving and loading animation
 • Animation utilities

LIGHTS AND CAMERAS

 • Lights
 • Lighting analysis assistant
 • Cameras

MATERIAL EDITOR, MATERIALS AND MAPS

 • Designing materials
 • Material editor
 • Material/map browser
 • Type of materials
 • Material, mapping and vertex color utilities

RENDERING

 • Render setup dialog
 • Rendered frame window
 • R5ender output file dialog
 • View image file
 • Rendering commands
 • Common panel
 • Renderers
 • Rendering elements separately
 • Render to texture
 • Rendering previews and grabbing viewports
 • Network rendering
 • Batch rendering
 • Command line rendering

EFFECTS AND ENVIRONMENT

 • Environment and effects dialog
 • Rendering effects
 • Environment and atmosphere effects
 • VIDEO POST
 • Video post queue
 • Video post status bar/view controls
 • Troubleshooting video post
 • Useful video post procedures
 • Video post toolbar
 • Filter events
 • Layer events

WORKING WITH AUTOCAD, REVIT AND AUTOCAD ARCHITECTURE

 • File handling commands
 • File handling utilities
 • Geometry file formats
 • Image file formats
 • External references to object and scenes
 • Scene explorer
 • Organizational tools
 • Scene states
 • Schematic view
 • Workspaces
 • State sets
 • Container
 • Groups and assemblies
 • File handling commands
 • File handling utilities
 • Internet access: which can locate locally or network stored materials, textures, geometry
 • that can be dropped into workspace
 • Geometry file formats
 • Image file formats
 • Scene explorer
 • Schematic view
 • Using layers to organize a scene

AUTODESK CIVIL VIEW

 • Geometry import
 • Swept object styles
 • Object placement styles
 • Road marking object styles
 • Rail object styles
 • Building object styles
 • Feature interpretation style
 • Sight checker tool
 • Traffic import
 • Initializing civil view
 • Civil view object categories
 • Civil view parametric and static objects
 • Civil view preferences
 • Civil view explorer
 • Civil view geometry import panels
 • Creating objects in civil view
 • Civil view object and material libraries
 • Traffic import panels
 • Managing imported traffic data
 • Dynamic markers
 • Wildcards and regular expressions
 • Tips and tricks with civil view
 • Troubleshooting
 • ADOBE PREMIERE PRO

GETTING STARTED WITH PREMIERE PRO

 • Introduction to post production
 • Concepts of editing & Compositing
 • Explore premiere pro panels
 • Importing files
 • Linear & non Linear editing
 • Editing tools & software
 • Stabilizing the footage
 • Lumetri curve controls
 • Concepts of effects
 • Effect controls and keying
 • Animating the text and titles
 • Plug-ins
 • Working with images
 • Tilt shift
 • Zoom transition, dolly zoom, panning
 • Working with animations
 • Keying & other compositing methods
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Tools & Menu
 • Crop, Slide, Roll
 • Masking
 • Video effects
 • Color grading
 • Video transitions
 • Working on manual transitions
 • Video rendering
 • Working with audio
 • Reduce noise and reverbs
 • Exporting the video

PROJECT AND PORTFOLIO 👈🏽

Project

 • Create a portfolio using your own works
 • Create a resume with the help of the trainer

PROJECT DETAILS

 • Project 1: 2D Designing
 • Develop Plan, Elevation and Sectional views using AutoCAD
 • Project 2: 3D Modeling and Walkthrough Creation
 • Create interiors and exteriors and generate walkthrough.
 • Project 3: Video Editing
 • Edit images with Photoshop and edit videos using Premiere.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • 2D Drafting
 • 3D modeling
 • 3D interior and exterior modeling
 • Video editing
 • Walkthrough creation

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • 2D draughtsman
 • Building designer
 • 3D visualizer
 • Interior designer
 • Project architect
 • Architectural Drafter
 • Architectural visualizer

1 CERTIFICATE

★ DBA - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email