*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION - DCA

Duration : 6 Months

OBJECTIVE

The Course covers all the areas in Information Technology like Office automation, designing and computer hardware. Students who complete DCA / DGIT will be able handle major designing and IT enabled areas.

COURSE DURATION:

6 Months

COURSE OUTLINE

IT Basics
Internet & E-mail
English & Malayalam Typing
ISM
MS Office – 2019
Page Maker
Photoshop CC
CorelDraw X9
HTML, DHTML, JAVA SCRIPT
Programming in C
Visual Basics
Dreameaver
Hardware Essentials

2 CERTIFICATES

  1. ★ DCA – Keltron (Kerala PSC Approved Certificate)
  2. ★ DGIT (G-TEC Certificate)
  3. MOS (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.