*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION - (DCA)

Duration : 6 Months

OBJECTIVE

DCAKLTRN24 – GN11240F

The Kerala Government / PSC Approved Course covers all the areas in Information Technology like Office automation, designing and computer hardware. Students who complete DCA Will be able handle major designing and IT enabled areas. 

COURSE OUTLINE

M1: IT Tools and Applications (50 Hrs.) 👈🏽

• Familiarizing with Computer- Desktop (Windows)- Explorer- Components of Explorer
• English Data Entry
• Malayalam Data Entry
• Computer & its applications- IT and its applications- Types of Computers- Anatomy of computers- Hardware & Software- Classification of Computers.
• History of computers- Generation of computers- Computer languages.
• Familiarizing with Computers- Operating System- Features of Windows.
• Familiarizing with Computers- Desktop- Explorer- Components of Explorer/ Dialogue box- File & Folder Management.
• Computer Languages (LLL, MLL, HLL) Compiler- Interpreter.
• Various Input devices- Various output devices (Types of Monitors- Types of Printers)- Introduction to Word processor.
• Memory Hierarchy (Registers- Cache memory- RAM and its type, ROM and its type- Virtual Memory- Secondary Memory).
• MS Word (References- Mailings- Review- View).
• Word Lab
• Number system (DEC, BIN, OCT, HEX).
• Desktop Familiarization of Ubuntu LINUX.
• Open Office- Writer
• Introducing MS Excel.
• MS Excel Lab
• Number system (DEC, BIN, OCT, HEX).
• Open Office Calc
• Number system (DEC, BIN, OCT, HEX).
• Introduction to Presentation Software (MS Powerpoint).
• MS PowerPoint Lab
• Open Office Impress
• Revision

M2: Computer Graphics & Image Editing (40Hrs.) 👈🏽

• Introduction to Multimedia- Computer Graphics.
• Multimedia file formats, Multimedia Applications.
• 2D, 3D Graphics concepts.
• Image Editing Concept and color modes.
• Photoshop (Application window, Crop tool, Image Menu (image size- rotate- duplicate- brightness- contrast- color modes- screen modes)).
• Photoshop (Type tools, Shape tools, Layer palate, Layer Style (stroke- shadow, inner bevel, outer glow, etc.))
• Photoshop (Selection Tools (marquee tools, lasso tools, magic wand, quick selection), erasers, Filter menu).
• Photoshop (Advertisement works/ pen tools/ merge down/ merge visible/ flatten image/ adjustments).
• Photoshop (Retouching tools/ patterns/ brushes/ pencil).
• Photoshop (Web design tools).
• Photoshop Lab
• Concept of DTP & InDesign
• InDesign (Character Panel, Paragraph Panel, Page Panel, Document setup, Margins).
• InDesign (Shape Tools, Fill Objects, Insert images, Screen modes, Layout Designs)
• InDesign
• Corel Draw Application Windows, Features of Vector graphics, Standard Tools.
• Corel Draw (Property bar, dockers, workspace, font management, paragraph management).
• Corel Draw Tools (Shape tools, Drawing tools, Erasers, Trimming, Rotating, Mirroring).
• Corel Draw Basics
• Corel Draw (Effects, Masking, Grouping, Interactive tools).
• Animation in Photoshop
• Revision
• Model Exam

M3: Internet & Web Design (40 Hrs.) 👈🏽

• Computer Networks- Types of networks- Internet- Intranet- Extranet.
• Applications of Internet- Merits and demerits of Internet & Email familiarization.
• Components for internet- Elements of Internet, basics of networking.
• Network Topologies- History of Internet.
• IP address, MAC address, Subnet & basics of networking.
• WWW- Web browser- Web Page- Web Server- Web Browsing.
• Search Engine- Met search engine- Searching methods
• Internet Lab
• Introducing Web page Designing- Introducing – HTML Basics HTML: Introduction, Basic Structure of HTML, Head Section and Elements of Head Section.
• Formatting Tags
• HTML Lab
• Pre-Tag Anchor links and Named Anchors Image Tag, Paragraphs, Comments.
• Tables: Attributes- (Border, Cellpadding, Cell spacing, height, width), TR, TH, TD, Row span, Clospan.
• Div- Lists: Ordered List, Unordered List, Definition List, Forms, Form Elements, Input types, Input Attributes, Text Input Text Area, Dropdown, Radio buttons, Check boxes, Submit and Reset Buttons Frames.
• Frameset, Nested Frames.
• HTML 5 Introduction, HTML 5 New Elements: Section, Nav, Article, Aside, Audio Tag, Video Tag, HTML 5 Form Validations: Require Attribute, Pattern Attribute, Autofocus Attribute, email, number type, data type, Range type, HTML embed multimedia, HTML Layout, HTML Frame.
• Introduction to CSS
• CSS Lab
• Introduction to JS
• JS Lab
• Photoshop for Web
• Dream Weaver
• Revision

M4: Programming Fundamentals of C & Python (70 Hrs) 👈🏽

• Computer Languages, Compiler & Interpreter
• Problem Solving Steps
• Algorithms
• Flowcharts
• Brief description about various programming languages
• Features of C language- C tokens- Header file
• Data types, print commands, main function, Operators
• C Lab
• C operators
• Branching in C
• Loop in C
• Introduction to Python
• Python Data Types
• Python Lab
• Python Decision Making Statements
• Python numbers & Mathematical Functions
• Python String

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

  • Able to use MS Office application
  • Able to understand the programming concepts
  • Able to program in GUI
  • Able to program in object-based programming environment

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

  • IT Educator
  • Software Programmer
  • Web developer

1 CERTIFICATE

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email