*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION - DCA

Duration : 6 Months

OBJECTIVE

The Kerala Government / PSC Approved Course covers all the areas in Information Technology like Office automation, designing and computer hardware. Students who complete DCA Will be able handle major designing and IT enabled areas. 

COURSE DURATION:

6 Months

COURSE OUTLINE

 • Introduction to Computer and its applications
 • Introduction to IT and its applications
 • Introduction and Familiarization to Operating System (Windows & Linux)
 • I/O devices
 • Computer Memory and its types Different Numbering Systems and its conversions
 • MS Office (Word, Excel & PowerPoint)
 • Open Office (Writer, Calc & Impress)
 • introduction to Multimedial Computer Graphics
 • Applications & types of Computer Graphics
 • Designing Concepts, paper size, colour modes, Etc.
 • Photoshop, InDesign & Corel Draw
 • Word Processing (Word & Writer
 • Spreadsheet (Excel & Calc)
 • Presentation (PowerPoint & Impress)
 • Computer Networks Types& Applications
 • Familianzation with internet and Email
 • Internet & its Application
 • Components of Network & Internet
 • Basic Networking
 • Introduction to Dreamweaver
 • Computer Languages, Compiler & Interpreter
 • Steps for problem solving
 • Algorithm & Flowcharts
 • Brief description about various programming languages
 • Introduction to C language
 • introduction to python

1 CERTIFICATE

 1. ★ DCA – Keltron (Kerala PSC Approved Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.