*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN DATA ANALYSIS

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

DDA – GN79426F

This course helps you to build a bright career in data analysis covering the full lifecycle, which include data analysis, basic data analytics, activities and design of dash boards using Advanced Excel, Power BI.

COURSE OUTLINE

WHY DATA ANALYSIS? 👈🏽

 • What is data analysis
 • Why Is Data Analysis important?
 • Data Analysis Use Cases
 • Data Analysis Tools
 • Types of Data Analysis: Techniques and Methods
 • Data Analysis Process

WHAT IS DATA VISUALIZATION & WHY? 👈🏽

 • What is Data visualization
 • Scope of data visualization
 • The different types of visualization
 • Types of data visualization charts

MS EXCEL 👈🏽

Introduction to Excel

 • Introduction to Excel interface
 • Understanding rows and columns, Naming Cells
 • Working with excel workbook and sheets

Formatting excel work book

 • New, Open, Close, Save, Save As
 • Formatting Text: Font Size, Font Style
 • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
 • Wrap text, Merge and Centre
 • Currency, Accounting and other formats
 • Modifying Columns, Rows, & Cells

Perform Calculations with Functions

 • Creating Simple Formulas
 • Setting up your own formula
 • Date and Time Functions, Financial Functions
 • Logical Functions
 • Lookup(V-Lookup and H-Lookup) and Reference Functions
 • Mathematical Functions
 • Statistical Functions, Text Functions
 • Working with Templates

Managing Tables

 • Creating Tables
 • Naming the Table
 • Changing the Table Style
 • Creating a Total Row
 • Creating a calculated column
 • Using Filtering in Table
 • Removing the Duplicate Record

Sort and Filter Data with Excel

 • Sort and filtering data
 • Using number filter, Text filter
 • Custom filtering
 • Removing filters from columns
 • Conditional formatting

Create Effective Charts to Present Data Visually

 • Inserting Column, Pie chart etc.
 • Create an effective chart with Chart Tool
 • Design, Format, and Layout options
 • Adding chart title
 • Changing layouts
 • Chart styles
 • Editing chart data range
 • Editing data series
 • Changing chart
 • Saving chart as template
 • Summarizing data using spark line

Analyze Data Using Pivot Tables and Pivot Charts

 • Understand PivotTables, Create a PivotTable
 • Framework Using the PivotTable and PivotChart
 • Create Pivot Chart from pivot Table
 • Inserting slicer
 • Creating Calculated fields

Protecting and sharing the work book

 • Protecting a workbook with a password
 • Allow user to edit ranges
 • Track changes
 • Working with Comments
 • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power Point Presentation

Use Macros to Automate Tasks

 • Creating and Recording Macros
 • Assigning Macros to the work sheets
 • Saving Macro enabled workbook

MS EXCEL ADVANCED 👈🏽

Calculations with Functions

 • Setting up your own formula
 • Calculations between worksheets
 • Mathematical Functions
 • Statistical Functions
 • Text Functions
 • Logical IF Function
 • Logical functions with multiple conditions
 • Lookup Functions (V-Lookup and H-Lookup)
 • Using range names in formulas
 • Conditional summary function
 • Countif, Sumif, Averageif functions

Create Effective Charts to Present Data Visually

 • Create a Chart with the Chart Wizard
 • Choose the Right Type of Chart for Your Data
 • Use the Chart Toolbar, Select Objects in a Chart
 • Configure Chart Options, Change the Chart Type
 • Change a Chart’s Source Data
 • Change the Format, the Chart Area, Plot area
 • Configure and Change the Scale of an Axis
 • Liven Up Charts with Patterns, Fills, and Pictures
 • Format Individual Chart Elements, Print Charts
 • Editing Chart data series, Advanced Chart options

Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts

 • Understand PivotTables
 • Create a PivotTable Framework
 • Using the PivotTable and PivotChart Wizard
 • Create the PivotTable on the Framework
 • Grouping and Ungrouping Data
 • Choose PivotTable Options to Configure a PivotTable
 • Create Pivot Charts from PivotTables
 • Create a Conventional Chart from PivotTable Data
 • Creating Calculated fields, Inserting Slicer

More Excel Functions

 • Automatic Rounding of Long Numbers
 • Round Function
 • Round Down Function
 • Round Up Function
 • Excel Text Functions
 • Using Excel TEXT with other functions
 • Separate Strings, Logical functions
 • AND function, OR Function
 • Combining logical functions with other functions

Index & Match functions

 • Index Function, Match Function
 • Combination of Index and Match Function
 • VLOOKUP and match formulas in excel
 • Indirect & Offset functions
 • Using dynamic lookup tables
 • Using range names.
 • Applying range names in formulas.

Financial Functions

 • Financial Function
 • PMT, IPMT, PPMT, RATE, NPER
 • Calculating Present Value(PV)
 • Calculating Future Value(FV)
 • Loan Amortization Schedule.

Excel Data Tools

 • Data Validation,Circle Invalid Data
 • Clear Validation Circles
 • Excel Goal seek function
 • Data Table,Group, Outline
 • Ungroup, Clear outlineSorting
 • Using Subtotal, Removing subtotals
 • Advanced filtering

Informative functions

 • Informative functions,Iferror, Iserror
 • Isn, Isnumber, Istext, Isblank
 • Combinations of informative functions with other Functions

Excel Dashboard

 • Dashboard Design Tips
 • Visual Dashboarding Techniques
 • Data Sources
 • Interactivity with Slicers
 • Build a Sales Dashboard

Recording & Editing Macros

 • Writing a New Macro, Recording Macro
 • Running a Macro, Using a Shortcut Key
 • Using the Visual Basic Toolbar
 • Using the Visual Basic Editor Window
 • Assigning a Shortcut Key
 • Using Relative References
 • Assigning a Macro to a Menu
 • Deleting a Macro from a Menu
 • Deleting a Macro from work book
 • Editing Macro Commands
 • Creating a Custom Button
 • Adding a Button to Quick Access Toolbar
 • Assigning a Macro to a Button
 • Changing a Button Image

POWER BI 👈🏽

INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS

 • Introduction to Excel interface
 • Basic Data Importing
 • Importing Data from other Sources
 • CSV, Word, Enter Data Directly
 • Importing from Websites, SQL Servers
 • Entering Data Directly
 • Importing from SQL Servers

THE POWER BI DESKTOP

 • Installing Power BI Desktop
 • Exploring the Power BI Desktop Interface
 • Utilizing File Types; PBIX vs PBIT
 • Examining Data Sources
 • Discussing Data Refresh
 • Understanding Data Types

GETTING REPORT IN POWER BI DESKTOP 👈🏽

Basic Report Design

 • Power BI Desktop Installation
 • Data Sources & Visual Types
 • Canvas, Visualizations and Fields
 • Get Data and Memory Tables
 • In-Memory xvelocity Database
 • Table and Tree Map Visuals
 • Format Button and Data Labels
 • Legend, Category and Grid
 • PBIX and PBIT File Formats
 • Visual Interaction, Data Points
 • Disabling Visual Interactions
 • Edit Interactions – Format Options
 • SPOTLIGHT & FOCUSMODE
 • CSV and PDF Exports. Tooltips
 • Power BI EcoSystem, Architecture

Visual Sync, Grouping

 • Slicer Visual: Real-time Usage
 • Orientation, Selection Properties
 • Single & Multi Select, CTRL Options
 • Slicer: Number, Text and Date Data
 • Slicer List and Slicer Dropdowns
 • Visual Sync Limitations with Slicer
 • Disabling Slicers,Clear Selections
 • Grouping: Real-time Use, Examples
 • List Grouping and Binning Options
 • Grouping Static / Fixed Data Values
 • Grouping Dynamic / Changing Data
 • Bin Size and Bin Limits (Max, Min)
 • Bin Count and Grouping Options
 • Grouping Binned Data, Classification

Hierarchies, Filters

 • Creating Hierarchies in Power BI
 • Independent Drill-Down Options
 • Dependant Drill-Down Options
 • Conditional Drilldowns, Data Points
 • Drill Up Buttons and Operations
 • Expand & Show Next Level Options
 • Dynamic Data Drills Limitations
 • Show Data and See Records
 • Filters: Types and Usage in Real-time
 • Visual Filter, Page Filter, Report Filter
 • Basic, Advanced and TOP N Filters
 • Category and Summary Level Filters
 • DrillThru Filters, Drill Thru Reports
 • Keep All Filters” Options in DrillThru
 • CrossReport Filters, Include, Exclude

GRAPHS & VISUALIZATION 👈🏽

Visualization Properties

 • Stacked Charts and Clustered Charts
 • Line Charts, Area Charts, Bar Charts
 • 100% Stacked Bar & Column Charts
 • Map Visuals: Tree, Filled, Bubble
 • Cards, Funnel, Table, Matrix
 • Scatter Chart: Play Axis, Labels
 • Series Clusters & Selections
 • Waterfall Chart and ArcGIS Maps
 • Infographics, Icons and Labels
 • Color Saturation, Sentiment Colors
 • Column Series, Column Axis in Lines
 • Join Types: Round, Bevel, Miter
 • Shapes, Markers, Axis, Plot Area
 • Display Units,DataColors,Shapes
 • Series, Custom Series and Legends

INTERACTIVE DASHBOARDS

 • Stacked Charts and Clustered Charts
 • Line Charts, Area Charts, Bar Charts
 • 100% Stacked Bar & Column Charts
 • Map Visuals: Tree, Filled, Bubble
 • Cards, Funnel, Table, Matrix
 • Scatter Chart: Play Axis, Labels
 • Series Clusters & Selections
 • Waterfall Chart and ArcGIS Maps
 • Infographics, Icons and Labels
 • Color Saturation, Sentiment Colors
 • Column Series, Column Axis in Lines
 • Join Types: Round, Bevel, Miter
 • Shapes, Markers, Axis, Plot Area
 • Display Units,DataColors,Shapes
 • Series, Custom Series and Legends

DAX FORMULAS 👈🏽

DAX Functions – Level 1

 • DAX: Importance in Real-time
 • Real-world usage of Excel, DAX
 • DAX Architecture, Entity Sets
 • DAX Data Types, Syntax Rules
 • DAX Measures and Calculations
 • ROW Context and Filter Context
 • DAX Operators, Special Characters
 • DAX Functions, Types in Real-time
 • Vertipaq Engine, DAX Cheat Sheet
 • Creating, Using Measures with DAX
 • Creating, Using Columns with DAX
 • Quick Measures and Summaries
 • Validation Errors, Runtime Errors
 • SUM, AVERAGEX, KEEPFILTERS
 • Dynamic Expressions, IF in DAX

DAX Functions – Level 2

 • Data Modeling Options in DAX
 • Detecting Relations for DAX
 • Using Calculated Columns in DAX
 • Using Aggregated Measures in DAX
 • Working with Facts & Measures
 • Modeling: Missing Relations
 • Modeling: Relation Management
 • CALCULATE Function Conditions
 • CALCULATE & ALL Member Scope
 • RELATED & COUNTROWS in DAX
 • Entity Sets and Slicing in DAX
 • Dynamic Expressions, RETURN
 • Date, Time and Text Functions
 • Logical, Mathematical Functions
 • Running Total & EARLIER Function

DAX FUNCTIONS Level 3

 • 1:1, 1:M and M:1 Relations
 • Connection with CSV, MS Access
 • AVERAGEX and AVERAGE in DAX
 • KEEPFILTERS and CALCUALTE
 • COUNTROWS, RELATED, DIVIDE
 • PARALLELPERIOD, DATEDADD
 • CALCULATE & PREVIOUSMONTH
 • USERELATIONSHIP, DAX Variables
 • TOTALYTD, TOTALQTD
 • DIVIDE, CALCULATE, Conditions
 • .ELSE..THEN Statement
 • SELECTEDVALUE, FORMAT
 • SUM, DATEDIFF Examples in DAX
 • TODAY, DATE, DAY with DAX
 • Time Intelligence Functions – DAX

POWER BI QUERY EDITOR 👈🏽

Power Query Level 1

 • Power Query M Language Purpose
 • Power Query Architecture and ETL
 • Data Types, Literals and Values
 • Power Query Transformation Types
 • Table & Column Transformations
 • Text & Number Transformations
 • Date, Time and Structured Data
 • List, Record and Table Structures
 • let, source, in statements @ M Lang
 • Power Query Functions, Parameters
 • Invoke Functions, Execution Results
 • Get Data, Table Creations and Edit
 • Merge and Append Transformations
 • Join Kinds, Advanced Editor, Apply
 • ETL Operations with Power Query

Power Query Level 2

 • Query Duplicate, Query Reference
 • Group By and Advanced Options
 • Aggregations with Power Query
 • Transpose, Header Row Promotion
 • Reverse Rows and Row Count
 • Data Type Changes & Detection
 • Replace Columns: Text, NonText
 • Replace Nulls: Fill Up, Fill Down
 • PIVOT, UNPIVOT Transformations
 • Move Column and Split Column
 • Extract, Format and Numbers
 • Date & Time Transformations
 • Deriving Year, Quarter, Month, Day
 • Add Column: Query Expressions
 • Query Step Inserts and Step Edits

Power Query Level 3

 • Creating Parameters in Power Query
 • Parameter Data Types, Default Lists
 • Static/Dynamic Lists for Parameters
 • Removing Columns and Duplicates
 • Convert Tables to List Queries
 • Linking Parameters to Queries
 • Testing Parameters and PBI Canvas
 • Multi-Valued Parameter Lists
 • Creating Lists in Power Query
 • Converting Lists to Table Data
 • Advanced Edits and Parameters
 • Data Type Conversions, Expressions
 • Columns from Examples, Indexes
 • Conditional Columns, Expressions

OTHER DATA SOURCES

 • Import and Upload Options in Excel
 • Excel Workbooks and Dashboards
 • Datasets in Excel and Dashboards
 • Using Excel Analyzer in Power BI
 • Using Excel Publisher in PBI Cloud
 • Excel Workbooks, PINS in Power BI
 • Excel ODC Connections, Power Pivot
 • Row Level Security (RLS) with DAX
 • Need for RLS in Power BI Cloud
 • Data Modeling in Power BI Desktop
 • DAX Roles Creation and Testing
 • Adding Power BI Users to Roles
 • Custom Visualizations in Cloud
 • Histogram, Gantt Chart, nfographics

POWER BI CLOUD, SERVICE & MOBILE

Power Bi Cloud – 1

 • Power BI Service Architecture
 • Power BI Cloud Components, Use
 • App Workspaces, Report Publish
 • Reports & Related Datasets Cloud
 • Creating New Reports in Cloud
 • Report Publish and Report Uploads
 • Dashboards Creation and Usage
 • Adding Tiles to Dashboards
 • Pining Visuals and Report Pages
 • Visual Pin Actions in Dashboards
 • LIVE Page Interaction in Dashboard
 • Adding Media: Images, Custom Links
 • Adding Chs and Embed Links
 • API Data Sources, Streaming Data
 • Streaming Dataset Tiles (REST API)

Power Bi Cloud – 2

 • Dashboards Actions,Report Actions
 • DataSet Actions: Create Report
 • Share, Metrics and Exports
 • Mobile View & Dashboard Themes
 • Export, Subscribe, Subscribe
 • Favorite, Insights, Embed Code
 • Featured Dashboards and Refresh
 • Gateways Configuration, PBI Service
 • Gateway Types, Cloud Connections
 • Gateway Clusters, Add Data Sources
 • Data Refresh: Manual, Automatic
 • PBIEngw Service, ODG Logs, Audits
 • DataFlows, Power Query Expressions
 • Adding Entities and JSON Files

Dashboards Development

 • Creating Dashboards
 • Pin Visuals and Pin LIVE Report Pages to Dashboard
 • Advantages of Dashboards
 • Interacting with Dashboards
 • Adding Tiles to Dashboards
 • Web Content, Image, Text Box,Video
 • Formatting Dashboard
 • Sharing Dashboard

Data Gateways

 Introduction to Data Gateways

 • How Data Gateways work
 • Connect to an on-premise Data Source by using a Data Gateway
 • Download Data Gateway
 • Installing a Data Gateway
 • Types of Gateways
 • On-premises Data Gateway, On-premises Data Gateway (personal mode)
 • Manage Data Gateway
 • Add and Remove Administrators
 • Add Data Source, Add or Remove Users to a Data Source
 • Refresh On Premise Data
 • Configuring Automatic Refresh using Schedules

Collaboration in Power BI using App Workspace

 • Introduction to App Workspaces
 • Create an App Workspace
 • Add Members to App Workspace to Collaborate
 • App Workspace Access
 • Admin, Member, Contributor

Sharing Power BI Content using Apps and Content Packs

 • Introduction to App
 • Publish an App
 • Update a Published App
 • Manage Content in App
 • Include in App, Exclude in App
 • Sharing App
 • Entire Organization, Specific individuals or group
 • Un publishing an App
 • Content Pack Introduction
 • Create Content Pack
 • Sharing Content Packs
 • Specific Groups, My Entire Organization
 • Selecting the Content / Items to Publish or Share

DASHBOARD PREPARATION

 • Creating dashboards using Excel
 • Creating dashboards using Power BI

MIS REPORTS

 • Creating MIS Reports with Excel
 • Sales Report
 • Financial Report
 • Profit Report
 • Income Report
 • Purchase Report
 • The Summary Reports
 • The Trend Reports
 • The Exception Reports
 • On-Demand Reports

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Understanding Data & Scope of data
 • Data analysis using Excel
 • Knowledge in Advanced excel
 • Knowledge in Power BI
 • Able to create Dashboards &reports

 

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Data Analyst
 • Business Analyst
 • MIS Executive
 • Office works

CERTIFICATE

★ DDA (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email