*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN DATA ENTRY - DDE

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

This course is a great new way to learn touch-typing and earn you a credible to get you an easy entry to Designing industry, especially BPO and DTP sector. With the extra speed that touch-typing brings, you can save time and enjoy faster results along with higher level of confidence. Anyone can increase the speed and efficiency at which they use a Computer with e-type (G-TEC)

COURSE DURATION:

4 Months / 144 Hourse

COURSE OUTLINE

IT Basics
Internet & E-mail
English & Malayalam Typing
MS Office 2019
Page Maker
ISM

1 CERTIFICATE

  1. ★ DDE – G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. MOS (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.