*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN DATA ENTRY - DDE

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

This course is a great new way to learn touch-typing and earn you a credible to get you an easy entry to Designing industry, especially BPO and DTP sector. With the extra speed that touch-typing brings, you can save time and enjoy faster results along with higher level of confidence. Anyone can increase the speed and efficiency at which they use a Computer with e-type (G-TEC)

COURSE DURATION:

4 Months / 144 Hourse

COURSE OUTLINE

Computer Fundamentals

 • History of computing
 • Modern Computers
 • Computer Hardware, Computer Software
 • Input Devices, Output Devices, System Unit
 • Storage Devices, Removable Storage Devices
 • Types of computers
 • Communication Devices, Accessories

Operating system (DOS)

 • About DOS
 • DOS File system
 • Elementary and intermediate DOS commands: DIR, DATE, TIME, CLS, VER, DISKCOPY, FORMAT, VOL, LABEL, CD, MD, RD, PROMPT, MOVE, COPY, TYPE, DEL, REN, MOVE.

Operating System (Windows)

 • Introduction to Windows XP, Mouse Basics, working in Windows XP
 • Learning More about the Mouse
 • Components of a window, Quitting Windows XP
 • Using Explorer Window, getting familiar with desktop, window sizing, creating program shortcuts
 • Windows Accessories

LESSON: 1 HOW TO TYPE

 • Basic requirements for the installation of English Typing Software
 • Finger Positioning
 • Division of Key Boards to left hand and Right hand

LESSON: 2 INTRODUCTIONS TO ENGLISH LETTERS

 • English Letters
 • Letters and Pronunciation
 • Other exclamatory makes and Symbols

LESSON -3 LESSON PRACTICE

 • This includes 20 Lessons
 • First 9 Lessons says about the letters and their practices
 • From 10th lesson onwards teaches you about the numbers and symbols

LESSON -4 TEST PRACTICE

 • After the Lesson practice you will have Practice on keys
 • Practice on Words
 • Practice on sentence

LESSON -5 LEISURE TIME – GAMES

 • Typing games
 • Typing Speeding games
 • Sentence typing games

LESSON -6 TYPING REPORTS

 • The students report can be taken print out here

Getting Started with Microsoft Word

 • Exploring New Features in Word
 • Starting Microsoft Word
 • Creating a New Word Document, Saving a Word Document
 • Applying Basic Formatting
 • Working with Styles
 • Applying Bulleted and Numbered Lists
 • Using Cut, Copy, and Paste Commands
 • Using Find, Replace, and Go to Commands
 • Printing a Word Document
 • Opening an Existing Word Document, closing a Word Document, Exiting Microsoft Word

Getting Started with Microsoft Excel

 • Exploring New Features in Excel
 • Creating a New Excel Workbook, Saving an Excel Workbook
 • Adding Data to Cells, Adding Data using AutoFill
 • Modifying Cells, Rows, Columns, and Worksheet
 • Hiding and Unhiding Rows and Columns
 • Wrapping Text, Changing Number Formats, Adding Borders to Cells
 • Applying Conditional Formatting, Renaming a Worksheet.
 • Accessing Workbooks from the Web
 • Printing a Worksheet or a Workbook
 • Opening an Existing Excel Workbook, closing an Excel Workbook, Exiting Microsoft Excel

Getting Started with Microsoft PowerPoint

 • Exploring New Features in PowerPoint
 • Creating a Blank Presentation, Saving a Presentation
 • Adding and Removing Slides
 • Adding a Title and Subtitle to a Slide, Adding Text to a Slide using Text Boxes
 • Setting Up and Running a Slide Show
 • Broadcasting PowerPoint Slideshows
 • Recording Slideshows as Videos
 • Packaging a Presentation on a CD
 • Opening an Existing Presentation, closing a Presentation, Exiting Microsoft PowerPoint

Introduction to PageMaker

 • Creating a new Document, Creating a new Document, Viewing/Zooming Document.
 • Changing the Document Setup, Rulers, Guides, Grids, Drawing Tools, Applying Colors, Creating New Colors, Formatting
 • Text and Paragraph, setting up Character and Paragraph Styles, Paragraph Rules
 • Numbering and Bullets
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • editing in Story Window
 • Spell Checking Finding and Replacing
 • Introduction to ISM/ Local Language editor, the latest local language IME, Exercise data entry in local language till they achieve an average speed of 30 WPM.
 • Open Type fonts.
 • Word processing, database applications, web-based applications,
 • publishing and testing with the local language typing software
 • What is Internet? basic concepts and html, internal architecture, browsers, search engines and e-mail providers, Browsing, searching using search engines, e-mails and chatting.
 • The concept of web, website, server and client.
 • Introduce Internet Explorer and its components (favourites, history, bookmarks, internet options), search using a keyword, experimenting links (text and image), dynamic websites and static websites,
 • Create an email account and basic mail operations (reading mail, sending mail, erasing mail, spams/trash, sent mails, email settings, signatures, inbox and filtering).
 • Chatting using the same account, installing a chat software, setting the visibility, setting picture and text, adding/removing contacts, sending chat request, blocking a particular user.
 • This involves a practice session for e-type (G-TEC) students to give them confidence in advance of their e-type test.

1 CERTIFICATE

 1. ★ DDE – G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

 1. MOS (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.