*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING - DDM

Duration : 6 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

The objective of the course is to help students to understand digital marketing methods. The aim of the course is to provide participants with a rich set of digital skills to devise, plan and implement an engaging and successful digital strategy that delivers on and supports business objective

COURSE DURATION:

6 Months

COURSE OUTLINE

Module 1 :-

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
HTML
WordPress

Module 2 :- 

Digital Marketing Overview
Social Media
Email Marketing

1 CERTIFICATE

  1. ★ DDM (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. ★ Photoshop (International Certificate)
  2. ★ Illustrator (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.