*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING (DDM)

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING (DDM) – GN26360F

The objective of the course is to help students to understand digital marketing methods. The aim of the course is to provide participants with a rich set of digital skills to devise, plan and implement an engaging and successful digital strategy that delivers on and supports business objective

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Getting Acquainted with Photoshop

  • The Photoshop Environment
  • Palettes and the Palette Well
  • Creating Custom Workspaces
  • Opening Images
  • Using the File Browser
  • Image Magnification
  • Viewing Document Information
  • Moving the Image
  • Undoing Mistakes and The History Palette
  • Displaying Drawing Guides
  • Making Measurements
  • Adding Annotations
  • Setting Preferences

  Adobe Bridge

  • The Adobe Bridge Environment
  • Display Options
  • Compact Mode
  • Navigating, Opening & Placing Files
  • Searching for Files and Folders
  • Labeling and Rating Files
  • Sorting and Filtering Files
  • Copying, Moving and Deleting Files
  • Stacking and Unstacking
  • Previewing Images and the Loupe Tool
  • Rotating Images
  • Viewing a Slideshow
  • Viewing and Editing Metadata
  • Keywords
  • Mini Bridge

  Basic Image Manipulation

  • Bitmap Images
  • Vector Images
  • Image Size and Resolution Settings
  • Scanning Images
  • Creating New Images
  • Placing Files

  Color Basics

  • Color Modes and Models
  • Color Mode Conversion
  • Previewing Color Differences Between Operating Systems
  • Color Management
  • Foreground and Background Colors
  • Using the Color Picker
  • Selecting Colors with the Color Palette
  • Selecting Colors with the Eyedropper Tool
  • Selecting Colors with the Swatches Panel

  Painting Tools

  • Painting Tools
  • The Brush Tool
  • Blending Modes
  • The Pencil Tool
  • The Color Replacement Tool
  • The Eraser Tool
  • The Magic Eraser Tool
  • The Background Eraser Tool
  • Using the Art History Brush
  • Using the History Brush

  Brush Settings

  • Using the Brushes Palette
  • Creating Custom Brush Tips by Selection
  • Creating Custom Brush Tips in the Brushes Palette
  • ADOBE PHOTOSHOP SYLLABUS
  • Setting Shape Dynamics
  • Setting Brush Scattering
  • Setting Brush Texture
  • Setting Dual Brushes
  • Setting Color Dynamics
  • Setting Other Dynamics
  • Miscellaneous Brush Settings
  • Clearing Brush Settings
  • Saving a Customized Brush
  • Saving a Customized Brush Library

  Making Selections

  • Selection Basics
  • Making Pixel Selections
  • The Marquee Tools
  • Refining Edges of Selections
  • The Lasso Tools
  • The Magic Wand Tool
  • The Quick Selection Tool
  • Selecting by Color Range
  • Adjusting Pixel Selections
  • The Extract Command
  • Copying and Pasting Pixel Selections
  • Saving and Loading Selections

  Filling and Stroking

  • Applying Fills
  • Using the Paint Bucket Tool
  • Using the Gradient Tool
  • Using the Gradient Editor
  • Using Patterns
  • Using the Pattern Maker
  • Stroking

  Layers

  • Using Layers and Layer Groups/Sets
  • Creating Layers and Layer Groups/Sets
  • Stacking and Linking Layers
  • Moving Layer Content with the Move Tool
  • Locking Layers
  • Common Layer Management Tasks
  • Merging and Flattening Layers

  Advanced Layers

  • Layer Styles
  • Adjustment Layers and Fill Layers
  • The Adjustments Panel
  • Masking Layers
  • The Masks Panel
  • Creating Clipping Groups
  • Creating Knockouts
  • Smart Objects
  • Smart Filters

  Text

  • Text Basics
  • Entering Text
  • Selecting Text
  • Editing the Bounding Box
  • Creating a Type Selection
  • Applying Effects to Type Layers
  • Using the Character Panel
  • Checking for Spelling Errors
  • Using the Paragraph Panel

  Drawing

  • Raster vs. Vector
  • Shape Layers and Shape Options (CS6 & Later)
  • Shape Layers and Shape Options (CS5-CS)
  • Using the Shape Tools
  • Using the Pen Tools
  • Using the Anchor Point Tools
  • Using the Paths Palette
  • Working with Paths

  Using Channels and Masking

  • Using the Channels Palette
  • Using Channels
  • Spot Colors
  • Blending Channels and Layers
  • Masks
  • Using Alpha Channels

  Manipulating Images

  • Changing the Canvas Size
  • Rotating and Flipping Images
  • The Rotate View Tool
  • Cropping Images (CS6)
  • Cropping Images (CS5-CS)
  • The Perspective Crop Tool
  • The Slice Tools
  • The Free Transform Command
  • The Smudge Tool
  • Blurring and Sharpening Images
  • Using the Dodge Tool and the Burn Tool
  • The Sponge Tool
  • Filters and The Filter Gallery
  • The Liquefy Command
  • Vanishing Point
  • Content-Aware Scaling
  • The Puppet Warp Tool
  • The Clone Stamp Tool
  • The Pattern Stamp Tool
  • The Healing Brush Tool
  • The Spot Healing Brush Tool
  • The Patch Tool
  • The Content-Aware Move Tool
  • The Red Eye Tool

  Saving Images

  • Saving Images
  • The Save for Web & Devices Dialog Box
  • Printing
  • Printing Images
  • Setting Printing Options

  Automating Tasks

  • Actions and the Actions Palette
  • Playing Actions
  • Editing Actions
  • Playing Pre-Loaded Action

  Help

  • Photoshop Help
  • System Info
  • Online Updates

ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • A Quick Tour of Adobe Illustrator CS6
 • Getting to Know the Work Area
 • Selecting and Aligning
 • Creating and Editing Shapes
 • Transforming Objects
 • Drawing with the Pen and Pencil Tools
 • Color and Painting
 • Working with Type
 • Working with Layers
 • Working with Perspective Drawing
 • Blending Colors and Shapes
 • Working with Brushes
 • Applying Effects
 • Applying Appearance Attributes and Graphic Styles
 • Working with Symbols
 • Combining Illustrator CS6 Graphics with Other Adobe Applications

WORD PRESS 👈🏽

Overview

 • Introduction of different Web Technology
 • What is WordPress
 • How WordPress Works
 • Summary
 • Setting up and Installing WordPress
 • Installation of server
 • Installation of WordPress
 • Installation of MY SQL
 • Summary

HTML

 • Introduction of different Web Technology
 • Introduction
 • HTML Elements
 • HTML Attributes
 • HTML Headings
 • HTML Paragraphs
 • HTML Formatting
 • HTML Fonts
 • HTML Styles
 • HTML Links
 • HTML Tables
 • HTML Lists
 • HTML Forms
 • HTML Frames
 • HTML Iframes
 • HTML colours
 • HTML Colornames
 • HTML Colorvalues
 • HTML Quick List
 • HTML Layout
 • HTML Doctypes
 • HTML Head
 • HTML Meta
 • HTML Scripts
 • HTML Entities
 • HTML URLs
 • HTML URL Encode
 • HTML Media
 • HTML Audio
 • HTML Object
 • HTML Video
 • HTML YouTube
 • HTML Media Tags
 • HTML Summary
 • HTML5
 • HTML5 Introduction
 • HTML5 New Elements
 • HTML5 Video
 • HTML5 Video/DOM
 • HTML5 Audio
 • HTML5 Drag and Drop
 • HTML5 Canvas
 • HTML5 SVG
 • HTML5 Canvas vs. SVG
 • HTML5 Geolocation
 • HTML5 Web Storage
 • HTML5 App Cache
 • HTML5 Web Workers
 • HTML5 SSE
 • HTML5 Tags

WordPress

 • Introduction to Blogging
 • First Steps with WordPress
 • WordPress Semantics – Learning the Jargon
 • New to WordPress – Where to Start
 • Using Images
 • Wrapping Text Around Images
 • Comments in WordPress
 • Finding WordPress Help
 • Post Formats
 • Linking to Posts, Pages, and Categories
 • Using Smilies
 • Links Manager
 • WordPress Feeds
 • Customizing Feeds
 • How to Use Gravatars in WordPress
 • Writing Code in Your Posts
 • Using Password Protection

Designing

 • Developing a Colour Scheme
 • Designing Headers
 • CSS Horizontal Menus
 • Dynamic Menu Highlighting
 • Good Navigation Links
 • Next and Previous Links
 • Styling for Print
 • Designing Your Post Meta Data Section
 • Separating Categories in your Post Meta Data Section
 • Customizing the Read More
 • Formatting Date and Time
 • Styling Lists with CSS
 • Designing Headings
 • Playing With Fonts
 • Using Images
 • Fun Character Entities
 • Comprehensive list of design articles
 • Adding a Favicon

Theme Development

 • WordPress CSS Information and Techniques
 • Finding Your CSS Styles
 • Creating Individual Pages
 • Uploading Files
 • I Make Changes and Nothing Happens
 • WordPress Blog Design and Layout
 • Using WordPress Themes
 • HTML to XHTML
 • Custom Post Types
 • Stepping Into Templates
 • Stepping Into Template Tags
 • Template Hierarchy
 • The WordPress Loop
 • The Loop in Action
 • Anatomy of a Template Tag
 • Theme Functions File Explained

Website Development

 • Validating a Website
 • Know Your Sources
 • WordPress Housekeeping
 • WordPress Site Maintenance
 • Finding Server Info
 • HTML to XHTML
 • Migrating Multiple Blogs into WordPress 3.0 Multisite
 • Meta Tags in WordPress
 • Search Engine Optimization for WordPress
 • Accessibility

FTP Management

 • Understanding FTP
 • Setting up FTP Server (Live)
 • Uploading and downloading FTP contents
 • Summary

Sending Emails

 • Designing email panel
 • How to send an email to various users
 • Sending auto emails
 • Summary

Deployment

 • Deploying application on Web Server
 • Implement Word Press Site
 • Troubleshooting the project application after implementation
 • Summary

INTRODUCTION TO DIGITAL MARKETING 👈🏽

 • What is marketing?
 • How we do Marketing?
 • What is Digital Marketing?
 • Benefits of Digital marketing
 • Digital marketing platforms and Strategies
 • Comparing Digital with Traditional Marketing
 • Defining Marketing Goals
 • Latest Digital marketing trends
 • Case studies of Digital campaigns

MOBILE MARKETING 👈🏽

 • Growth in Mobile Industry
 • Benefits of Mobile Marketing
 • Mobile Marketing Goals
 • Creating a Mobile Website
 • App Creation Strategy
 • Mobile Search Ads
 • Mobile Call Only Campaigns

VIDEO MARKETING 👈🏽

 • Importance of Video Marketing
 • Create a Video Campaign
 • Location Targeting
 • Bidding Strategies
 • Creating Targeting Groups
 • Targeting Options in Video Ads
 • Types of Ad Formats
 • Measuring the Results of Campaign
 • Best Practices of Video Ads
 • Mobile Apps Install Campaign
 • Mobile Apps Engagement Campaign
 • Promoting Site in Mobile Apps
 • Targeting Options in Mobile Apps
 • Mobile Ad Formats
 • Conversion Tracking
 • Reporting in Mobile A

INTRODUCTION TO SMM 👈🏽

 • What is Social Media?
 • SMO
 • Benefits of usingSMM
 • Social Media Statistics
 • Why use Social Media Marketing
 • Social Media Strategy
 • Impact of Social Media on SEO

FACEBOOK MARKETING 👈🏽

 • Facebook account setup
 • Personal account properties
 • Facebook marketing strategy
 • Competition analysis
 • Facebook business page setup
 • Types of Business pages
 • Cover photo designing
 • Increase the Likes to page
 • Page management options
 • Types of Posts and Statistics
 • Dimensions in Posts
 • Creating a post strategy
 • Examples of Creative Posts
 • User engagement metrics
 • Facebook Insights
 • Facebook Groups
 • Facebook Apps creation
 • Integration FB in Site

FACEBOOK ADVERTISING 👈🏽

 • What is Facebook Advertising Types of Promotions?
 • Audience Targeting
 • Advanced Audience Targeting Bidding Strategies
 • Ad Formats
 • Ad Dimensions and Rules Remarketing Strategy
 • Conversion Tracking

TWITTER MARKETING & ADS 👈🏽

 • What is Twitter?
 • Benefits of Twitter
 • How brands use Twitter
 • Profile creation and management
 • Customizing the profile
 • Types of Tweets and Statistics
 • Content strategy for Twitter
 • Post your First Tweet Analysis of Big Brands
 • Twitter Contests
 • What is Hashtag?
 • #Hashtags and its uses.
 • Tools for Twitter marketing
 • Twitter Analytics
 • Twitter Advertising Types of Campaigns
 • Audience Targeting
 • Bidding Strategies Reporting

YOUTUBE MARKETING 👈🏽

 • What is Video Marketing
 • Statistics of Video Marketing
 • Creating Channel in YouTube
 • Customizing the YouTube Channel
 • Create video marketing strategy
 • Viral video examples
 • Upload the first video
 • How to optimize the video?
 • Custom settings in videos
 • YouTube Engagement Metrics
 • Increasing Subscribers Annotations and Cards
 • How to use Playlists
 • Understanding copyrights and spam
 • YouTube Studio
 • YouTube Analytics

LINKEDIN MARKETING 👈🏽

 • What is LinkedIn?
 • Benefits of LinkedIn Network
 • Create a LinkedIn profile
 • Optimizing the profile
 • Skills and Endorsements
 • Recommendations in LinkedIn
 • Creating new connections
 • Posting content in profile
 • LinkedIn Groups
 • Finding Jobs in LinkedIn
 • Creating company page
 • Customization of page Posting in LinkedIn Page
 • Advertising LinkedIn

INSTAGRAM MARKETING 👈🏽

 • What is Instagram
 • Instagram statistics
 • How Brands use Instagram
 • Creating Instagram Account
 • Tour of Instagram App
 • Content strategy and Tips
 • Picture Dimensions
 • Filters in Instagram
 • Using Hashtags
 • Popular Brands on Instagram
 • Advertising options in Instagram

EMAIL MARKETING 👈🏽

 • What is Email Marketing?
 • Importance of Email Marketing
 • Popular Email Marketing Software’s
 • Email Marketing Goals
 • introduction to Mail Chimp
 • Mail Chimp pricing structure
 • Account setup and settings
 • Email marketing strategy
 • Creating a Subscriber List
 • Integration of Forms in Site
 • Import subscribers in list
 • Types of Email marketing campaigns
 • Creating an Email Campaign
 • What is Newsletter Design a Newsletter?
 • Reports
 • Marketing Automation

PINTEREST MARKETING 👈🏽

 • What is Pinterest?
 • How brands use Pinterest
 • Creating a Pinterest Account
 • Customizing the Profile
 • Pinterest Strategy Boards in Pinterest Pins and Links
 • Generating Engagements
 • Using Info Graphics
 • Integrating Pinterest in Site
 • Engagement Metrics for Pins Pinterest Analytics

CONTENT MARKETING 👈🏽

 • Content Marketing Overview and Strategy
 • Content Marketing Channels
 • Writing Messages and Creating Content
 • Getting Your Message into the Media
 • Content Strategy & Challenges
 • Blog Marketing
 • Social Media Marketing Channels
 • Image Marketing
 • Video Marketing
 • Article and Press Release Marketing
 • Email Marketing
 • Event Marketing
 • B2B Marketing

INTRODUCTION TO SEO 👈🏽

 • How the Search Engine Works?
 • Introduction to Keyword Research
 • Analyzing Search Engines

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Through dynamic lectures, case studies and small group discussions, you will be exposed to the latest methods, techniques and tools for improving your organization’s Digital Marketing and brand-building efforts.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Digital Marketing Analyst
 • Digital Marketing Specialist/Expert
 • Digital Marketing Team Lead
 • Digital Marketing Strategist
 • Content Writer

1 CERTIFICATE

★ DWA - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email