*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN FINANCIAL ACCOUNTING – DFA

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

The course modules are designed in such a way as to convert a novice to an expertise in financial accounting using any of the accounting software of his/her choice. The course starts with basics of computer, advanced through MS Office packages and enters into the world of accounting through Manual and Computerized accounting. The course is concluded with ONE of the most prestigious and most used accounting software available today.

COURSE DURATION:

6 Months / 216 Hours

COURSE OUTLINE

➤ IT Basics
➤ Internet
➤ MS Office 2019
➤ Manual Accounting
➤ Tally Prime

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ DFA (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. ★ MOS (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.