*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN FINANCE MANAGEMENT WITH SAP FICO & TALLY - DFM

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

The course is designed for graduates/plus two students (especially for commerce student) who have aptitude for Manual Accounting and a basic computer knowledge.

COURSE DURATION:

7 MONTHS / 252 HOURS

COURSE OUTLINE

➤ ICT Fundamentals
➤ Manual Accounting
➤ Computerized Accounting in Tally Prime
➤ Accounting in Sage 50
➤ SAP FICO Power User Module

3 CERTIFICATES

  1.  SAP FICO (International Certificate)
  2.  Tally (International Certificate)
  3. ★ DFM (G-TEC Certificate)
OPTIONAL CERTIFICATE
  1. ★ MOS (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.