*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN FINANCE MANAGEMENT WITH SAP FICO & TALLY - DFM

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

The course is designed for graduates/plus two students (especially for commerce student) who have aptitude for Manual Accounting and a basic computer knowledge.

COURSE DURATION:

7 MONTHS / 252 HOURS

COURSE OUTLINE

 • Hardware & Software
 • Basic Applications of Computer
 • Components of a computer system
 • Introduction to Windows
 • Operating windows
 • Desktop Management.
 • Files & Folders
 • Basic components of Windows
 • Introduction to Microsoft Word 2016
 • Working with Font, Paragraph, Format, & Columns.
 • Mail Merge
 • Header & Footer
 • Comments
 • Page Layout
 • Introduction to Microsoft Excel
 • Formulas & Functions
 • Formatting Process
 • Manage Chart functions.
 • Filter, Sort & Subtotal
 • Data text to columns.
 • Basic Accounting concepts
 • Basic terms and rules of accounting
 • Method of accounting
 • Type of Accounting
 • Rule of Accounting
 • Prepare Primary Books (Journal)
 • Ledger Posting
 • Income Statement & Financial Accounting (Balance sheet)
 • Adjustment entries
 • Prepare Day Book and Three column ledgers for entry.
 • Prepare final accounts in Accounting Register
 • Tally Features
 • Advantages, History & Evolution of Tally ERP 9
 • Tally Versions
 • Introduction to Tally Prime
 • Tally Prime V/s Tally ERP 9
 • Getting Started with Tally Prime
 • Company Features and Configurations
 • Managing Masters in Tally Prime
 • Migrating Tally.ERP 9 Data to Tally Prime
 • Purchase Sales and Return
 • Maintaining Bill-wise Details
 • Method of Adjustment
 • Debit Note and Credit Note
 • Orders (Purchase and Sales Orders) and Payments
 • Receipt Note, Delivery Note & Rejection Notes
 • Trade & Cash Discount
 • Manage Multiple Storage Locations
 • Manufacturing Process
 • Physical Stock Verification Process in Tally Prime
 • Track Additional Cost of Purchases
 • Actual and Billed Quantity
 • Allow Zero Valued Transactions
 • Cost Centres & Cost Category
 • Goods and Service Tax (GST)
  • Classification of GST
  • Enable GST and Defining Tax Details
  • Intra and Inter State Supply of Goods and Services
  • Printing Tax Invoice with e-Way Bill details.
  • Purchase & Sales Return of Goods
  • Generating and Filing GST Returns in Tally
  • GSTR-9 — GST Annual Computation
  • Input Tax Credit Set Off
  • GST Tax Payment
  • Accounting of Supply of Services
 • Tax Deducted at Source (TDS)
 • Bank Reconciliation Process
 • Tally Vault Password
 • Backup & Restore Data in Tally Prime
 • Group Company in Tally Prime
 • Split Company Data
 • Export files to Excel/ PDF
 • MIS Report.
 • Introduction
 • Installation Process
 • Company Creation
 • Chart of Account
 • Customer & Vendor Master
 • Inventory Master
 • General Journal Entry
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Payroll Management
 • Job Costing
 • Assembly
 • Banking
 • Conclusion
 • Introduction to ERP
  • Definition
  • History and evaluation of ERP
  • Major ERP Vendors
  • ERP Merits & De-merits
  • ERP implementation method
 • ERP Modules:
  • ERP modules – an overview
  • Introduction to Finance Module
  • Sub systems of finance module
 • Introduction to FICO – (Finance and Controlling) module
 • Enterprise structure
  • Enterprise structure settings
  • Company and Company code
  • Business Area
  • Functional Area
  • Credit control Area
 • Financial accounting Global settings
  • Fiscal Year
  • Posting Periods
  • Field status variant
  • Tolerance group
  • Document Type
  • Number Range
  • Posting Keys
  • Account type and Line item.
 • General ledger
  • Chart of accounts
  • Accounting Groups and Number Ranges
  • Retain Earning Account
  • GL Master Records
  • GL Document Entry
 • Accounts Payable
  • Vendor Account Group
  • Vendor Tolerance Group
  • Number Ranges for Vendor Account Groups
  • Vendor Reconciliation Account.
  • Vendor Master Records
  • Payment Terms for vendor
  • Alternative Reconciliation Account.
  • Automatic Posting and Automatic Payment Program
  • House Bank
  • Check Lots
  • Vendor Payment Posting
  • Post Purchase activities
 • Accounts Receivable
  • Customer Account Group
  • Customer Tolerance Group
  • Customer Reconciliation Account
  • Customer Master Records.
  • Dunning Procedure
  • Bill of Exchange
 • Asset Accounting
  • Chart of Depreciation
  • Depreciation Area
  • Account Determination
  • Screen Layout Rule
  • Number Range Interval
  • Asset Class
  • Base Method
  • Declaiming balance Method
  • Multi- level Method
  • Period Control Method
  • Depreciation Key
  • Asset Master

3 CERTIFICATES

 1.  SAP FICO (International Certificate)
 2.  Tally (International Certificate)
 3. ★ DFM (G-TEC Certificate)
OPTIONAL CERTIFICATE
 1. ★ MOS (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.