*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN FINANCE MANAGEMENT WITH SAP FICO & TALLY - DFM

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

The course is designed for graduates/plus two students (especially for commerce student) who have aptitude for Manual Accounting and a basic computer knowledge.

COURSE DURATION:

7 MONTHS / 252 HOURS

COURSE OUTLINE

 • Hardware & Software
 • Basic Applications of Computer
 • Components of a computer system
 • Introduction to Windows
 • Operating windows
 • Desktop Management.
 • Files & Folders
 • Basic components of Windows
 • Introduction to Microsoft Word 2016
 • Working with Font, Paragraph, Format, & Columns.
 • Mail Merge
 • Header & Footer
 • Comments
 • Page Layout
 • Introduction to Microsoft Excel
 • Formulas & Functions
 • Formatting Process
 • Manage Chart functions.
 • Filter, Sort & Subtotal
 • Data text to columns.
 • Basic Accounting concepts
 • Basic terms and rules of accounting
 • Method of accounting
 • Type of Accounting
 • Rule of Accounting
 • Prepare Primary Books (Journal)
 • Ledger Posting
 • Income Statement & Financial Accounting (Balance sheet)
 • Adjustment entries
 • Prepare Day Book and Three column ledgers for entry.
 • Prepare final accounts in Accounting Register

LEVEL 1 Introduction to Tally Prime

 • Features of Tally Prime
 • Downloading and Installation of Tally Prime
 • Types of Licenses in Tally Prime
 • Activate New License
 • Reactivate License in Tally Prime
 • Use License from Network in a Multiuser Environment

Working Tally Prime in Educational Mode

 • Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
 • Getting Started with Tally Prime
 • Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
 • F12 Configuration in Tally Prime
 • Alter Company Details
 • Shut the Company

Maintaining Chart of Accounts

 • Introduction to Chart of Accounts
 • Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
 • Multi-Masters Creation and Display.

Recording and Maintaining Accounting Transactions

 • Recording Transactions in Tally
 • Accounting Vouchers in Tally Prime.
 • Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase, Sales, Debit Note and Credit Note).

Banking

 • Banking Payments
 • Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
 • Deposit Slip (Cheque/Cash)
 • Payment Advice
 • Bank Reconciliation (Auto/Manual)

Generating Financial Statements and MIS Reports

 • Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
 • Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
 • MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, Purchase Register, Sales Register, Journal Register).

Data Security

 • Introduction
 • Security Control
 • Activation of Security Control
 • Creation of Security Levels (User Roles)
 • Creation of Users and Passwords for Company
 • Accessing the company using Security Levels
 • Auto Login
 • Tally Vault

Company Data Management

 • Backup & Restoring of Company Data
 • Company Data Repair
 • Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime

LEVEL 2

Storage and Classification of inventory

 • Introduction to Supply Chain
 • Types of Suppliers
 • Inventory Management
 • Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
 • Inventory Masters in Tally Prime
 • Creation of inventory Masters in Tally Prime
 • Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
 • Activation of Batches/Lots for Stock Items
 • Allocation of Batch/Lots details in Purchase Invoice.
 • Selling of Stock Items from Batch/Lots.
 • Identifying the expired batch in sales invoice.
 • Returning of expired batch stock items.
 • Batch Reports
 • Price Levels and Price Lists.
 • Activating Price Lists and Defining of Price Levels
 • Creation of Price List
 • Price Level &Price List usage in Saks Voucher
 • Revise Price List.

Accounts Receivable and Payable Management

 • Accounts Payable and Receivable
 • Maintain Bill-wise Entry
 • Activation of Bill-wise Entry
 • Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
 • Sales Voucher Restriction based on Credit Limit.
 • Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
 • Payment Performance of Debtors
 • Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
 • Bills Receivable
 • Ageing Analysis of Outstanding
 • Generating Reminder Letter in Tally Prime
 • Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
 • Bills Settlement
 • Bills Payables

Purchase and Sales Order Management

 • Purchase Order Processing
 • Recording Purchase Order
 • Recording Receipt Note
 • Recording Rejection Out
 • Recording Purchase
 • Recording Debit Note
 • Recording Payment
 • Sales Order Processing
 • Recording Sales Order
 • Recording Quotation
 • Recording Delivery Note
 • Recording Rejection In
 • Recording Sales
 • Recording Receipt
 • Order Outstanding
 • Purchase Order Outstanding
 • Sales Order Outstanding
 • Pre-Closure of Orders
 • Reorder Level
 • Display Reorder Status
 • Godown Transfer in Tally Prime
 • Tracking Additional Costs of Purchase
 • Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
 • Cost/Profit Centres Management
 • Cost Centre and Cost Categories
 • Allocation of expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
 • Cost Centre Reports

Budgets and Scenarios

 • Introduction
 • Creation of Budget
 • Recording Transactions
 • Display Budget and Variance report for Group Budget.
 • Scenario Management Generating & Printing Reports
 • Introduction to Reporting Information.
 • On the Fly Reporting
 • Inventory Report (Stock Summary, Godown wise stock availability, Moving Analysis, Stock Query)
 • Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
 • Books and Reports (Purchase & Sales Register)
 • Printing of Invoice and Report

LEVEL: 3

GOODS AND SERVICE TAX

 Introduction to GST

 • GST Registration
 • GST Tax Structure
 • Manage HSN/SAC CODE.
 • Determination of Tax
 • Supply of Goods and Services
 • Invoicing
 • Input Tax Credit

 E-Way Bill

 • Component. of E-Way Bill
 • Who must generate E-Way Bill
 • Validity of E-Way Bill
 • E-Way Bill Process Flow

GST e-Invoicing

 • Benefits of e-Invoicing the business
 • Date of implementing GST e-invoicing
 • Entities exempted for e-Invoices
 • Generating E-Way bill with e-Invoice
 • Modification of e-Invoice
 • Role of e-invoice in GST Returns
 • Various mode of generating e-invoice
 • Role of IRP in e-Invoice
 • The practice of Generating GST e-Invoice
 • e-Invoice Details
 • Invoice Reference Number (IRN)

GST in Tally Prime

 • Creation of Company and Activating GST
 • Introducing Capital into the Business
 • Creation of Masters in Tally Prime.

Hierarchy of Calculating Tax in Transactions

 • Defining GST Rates at Company Level, Stock Group Level, Stock Item Level, Accounting Group Level, Ledger level and Transaction Level.

Recording GST compliant transactions

 • Intrastate Supply of Goods & Services
 • Interstate Supply of Goods & Services
 • Purchase and Sales Returns of Goods with GST
 • Supplies Inclusive of Tax.

E-Way Bill Report in Tally

 • Export for e-Way Bill Report
 • Exporting Bulk or Consolidated c-Way Bill i n voices
 • Update e-Way Bill Information

Input Tax Credit Set Off against Liability

 • Adjusting Input Tax Credit against Tax Liability.

GST Tax Payment

 • Timeline for payment t of GST tax
 • Modes of Payment
 • Challan Reconciliation

Generating GST Returns for Regular Dealer in Tally

 • GSTR-1
 • GSTR-3B
 • GSTR-9 -GST Annual Computation.

Filing GST Returns in Tally

 • Filing GSTR-1 Returns
 • Filing GSTR-3B Returns
 • Filing GSTR-9 -GST Annual Computation Returns.

 Generating e-invoice in Tally Prime

 • Recording Outward Supply and Generating e-invoice without c-\’\lay Bill
 • Recording Outward Supply and Generating e- Invoice with e-Way Bill
 • E-invoice Report.

Quarterly Return Monthly Payment Scheme

 • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
 • Accounting Intrastate Supply of Goods & Services
 • Input Tax Credit Set Off against Liability and Tax Payment
 • Invoice Furnishing Facility (IFF) in QRMP scheme.

Composition Dealer under GST Regime

 • Introduction
 • Conditions to be satisfied under the scheme
 • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
 • Accounting Intrastate and Interstate Supply of Goods
 • Generating GST Returns for Composition Dealer in Tally
 • GST Tax Payment.

TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)

Introduction

 • Introduction to TDS
 • Basic Concepts of TDS
 • TDS Process
 • TDS in TallyPrime
 • Activation of TDS in TallyPrime
 • TDS Statutory Masters

Configuration of TDS at Different levels

 • Configuration of TDS at Group level and Ledger level.

Recording TDS Compliant Transactions in TallyPrime

 • Expenses Partly Subject to TDS
 • Booking Expenses and ‘T’DS deduction on crossing Exemption Limit
 • Accounting Multiple Expenses and Deducting TDS later
 • TDS on Expenses at Lower and Zero Rate
 • TDS on Expenses at Higher Rate
 • Recording Transaction when TDS Exemption Limit is not crossed

TDS Exceptions

TDS Payment to Department

 • Resolving Uncertain Transaction.
 • TDS Outstanding
 • Payment of Tax to the Income Tax Department
 • Generating TDS Challan (ITNS 281)
 • Interest Payment to Income Tax Department on Delayed Tax Payment

TDS Report

 • Challan Reconciliation
 • Form 26Q
 • E-Return
 • Changes in TDS rates from 1″ April 2021

Management of Business Data

 • Exporting of data in available formats
 • Export and Import of Data

Export and Import of Data

 • Export and Import of Masters from one company to another in XML format
 • Export and Import of Transactions from one company to another in XML format
 • Exporting Reports to MS Excel
 • Exporting Reports to PDF

Open Database Connectivity (ODBC)

Printing of Company Logo on Vouchers, Invoices & Reports.

Moving to the Next Financial Year

 • Changing Current Period and continue voucher entry in the same company data
 • Company data handling through Export and Import of data
 • Split Company Data
 • Create a new company and maintain books of accounts for the new financial year
 • Creating Group Company Data
 • Comparative Final Accounts Reports of Two Companies
 • Introduction
 • Installation Process
 • Company Creation
 • Chart of Account
 • Customer & Vendor Master
 • Inventory Master
 • General Journal Entry
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Payroll Management
 • Job Costing
 • Assembly
 • Banking
 • Conclusion
 • Introduction to ERP
  • Definition
  • History and evaluation of ERP
  • Major ERP Vendors
  • ERP Merits & De-merits
  • ERP implementation method
 • ERP Modules:
  • ERP modules – an overview
  • Introduction to Finance Module
  • Sub systems of finance module
 • Introduction to FICO – (Finance and Controlling) module
 • Enterprise structure
  • Enterprise structure settings
  • Company and Company code
  • Business Area
  • Functional Area
  • Credit control Area
 • Financial accounting Global settings
  • Fiscal Year
  • Posting Periods
  • Field status variant
  • Tolerance group
  • Document Type
  • Number Range
  • Posting Keys
  • Account type and Line item.
 • General ledger
  • Chart of accounts
  • Accounting Groups and Number Ranges
  • Retain Earning Account
  • GL Master Records
  • GL Document Entry
 • Accounts Payable
  • Vendor Account Group
  • Vendor Tolerance Group
  • Number Ranges for Vendor Account Groups
  • Vendor Reconciliation Account.
  • Vendor Master Records
  • Payment Terms for vendor
  • Alternative Reconciliation Account.
  • Automatic Posting and Automatic Payment Program
  • House Bank
  • Check Lots
  • Vendor Payment Posting
  • Post Purchase activities
 • Accounts Receivable
  • Customer Account Group
  • Customer Tolerance Group
  • Customer Reconciliation Account
  • Customer Master Records.
  • Dunning Procedure
  • Bill of Exchange
 • Asset Accounting
  • Chart of Depreciation
  • Depreciation Area
  • Account Determination
  • Screen Layout Rule
  • Number Range Interval
  • Asset Class
  • Base Method
  • Declaiming balance Method
  • Multi- level Method
  • Period Control Method
  • Depreciation Key
  • Asset Master

3 CERTIFICATES

 1.  SAP FICO (International Certificate)
 2.  Tally (International Certificate)
 3. ★ DFM (G-TEC Certificate)
OPTIONAL CERTIFICATE
 1. ★ MOS (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.