*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN FINANCE MANAGEMENT WITH SAP FICO & TALLY - (DFM)

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

DFM24 – GN42834-58034F

Aspiring a career in Accounting? Then this is the right blend for you. A right mix of manual, computerized and ERP accounting to make you a professional in accounting domain. To give you the apt exposure Indian, foreign and ERP accounting, DFM takes you to Tally, Sage and SAP FICO.

COURSE OUTLINE

COMPUTER BASICS 👈🏽

 • Hardware & Software
 • Basic Applications of Computer
 • Components of a computer system

FUNDAMENTAL OF OPERATING SYSTEM WINDOWS 👈🏽

 • Introduction to Windows
 • Operating windows
 •  Desktop Management.
 •  Files & Folders
 •  Basic components of Windows

MS OFFICE BASICS 👈🏽

 • INTRODUCTION TMICROSOFT WORD
  • WORKING WITH FONT, PARAGRAPH, FORMAT, & COLUMNS.
  • MAIL MERGE
  • HEADER & FOOTER
  • COMMENTS
  • PAGE LAYOUT
 • INTRODUCTION TMICROSOFT EXCEL
  • FORMULAS & FUNCTIONS
  • FORMATTING PROCESS
  • MANAGE CHART FUNCTIONS.
  • FILTER, SORT & SUBTOTAL
  • DATA TEXT TCOLUMNS

BASIC ACCOUNTING STANDARDS (MANUAL ACCOUNTING) 👈🏽

 • BASIC ACCOUNTING CONCEPTS
 • BASIC TERMS AND RULES OF ACCOUNTING
 • METHOD OF ACCOUNTING
 • TYPE OF ACCOUNTING
 • RULE OF ACCOUNTING
 • PREPARE PRIMARY BOOKS (JOURNAL)
 • LEDGER POSTING
 • INCOME STATEMENT & FINANCIAL ACCOUNTING (BALANCE SHEET)
 • ADJUSTMENT ENTRIES
 • PREPARE DAY BOOK AND THREE COLUMN LEDGERS FOR ENTRY.
 • PREPARE FINAL ACCOUNTS IN ACCOUNTING REGISTER

TALLY ESSENTIAL COMPREHENSIVE 👈🏽

 • LEVEL 1 

  Introduction to Tally Prime

  • Features of Tally Prime
  • Downloading and Installation of Tally Prime
  • Types of Licenses in Tally Prime
  • Activate New License
  • Reactivate License in Tally Prime
  • Use License from Network in a Multiuser Environment

  Working Tally Prime in Educational Mode

  • Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
  • Getting Started with Tally Prime
  • Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
  • F12 Configuration in Tally Prime
  • Alter Company Details
  • Shut the Company

  Maintaining Chart of Accounts

  • Introduction to Chart of Accounts
  • Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
  • Multi-Masters Creation and Display.

  Recording and Maintaining Accounting Transactions

  • Recording Transactions in Tally
  • Accounting Vouchers in Tally Prime.
  • Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase, Sales, Debit Note and Credit Note).

  Banking

  • Banking Payments
  • Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
  • Deposit Slip (Cheque/Cash)
  • Payment Advice
  • Bank Reconciliation (Auto/Manual)

  Generating Financial Statements and MIS Reports

  • Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
  • Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
  • MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, Purchase Register, Sales Register, Journal Register).

  Data Security

  • Introduction
  • Security Control
  • Activation of Security Control
  • Creation of Security Levels (User Roles)
  • Creation of Users and Passwords for Company
  • Accessing the company using Security Levels
  • Auto Login
  • Tally Vault

  Company Data Management

  • Backup & Restoring of Company Data
  • Company Data Repair
  • Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime

  LEVEL 2

  Storage and Classification of inventory

  • Introduction to Supply Chain
  • Types of Suppliers
  • Inventory Management
  • Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
  • Inventory Masters in Tally Prime
  • Creation of inventory Masters in Tally Prime
  • Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
  • Activation of Batches/Lots for Stock Items
  • Allocation of Batch/Lots details in Purchase Invoice.
  • Selling of Stock Items from Batch/Lots.
  • Identifying the expired batch in sales invoice.
  • Returning of expired batch stock items.
  • Batch Reports
  • Price Levels and Price Lists.
  • Activating Price Lists and Defining of Price Levels
  • Creation of Price List
  • Price Level &Price List usage in Saks Voucher
  • Revise Price List.

  Accounts Receivable and Payable Management

  • Accounts Payable and Receivable
  • Maintain Bill-wise Entry
  • Activation of Bill-wise Entry
  • Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
  • Sales Voucher Restriction based on Credit Limit.
  • Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
  • Payment Performance of Debtors
  • Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
  • Bills Receivable
  • Ageing Analysis of Outstanding
  • Generating Reminder Letter in Tally Prime
  • Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
  • Bills Settlement
  • Bills Payables

  Purchase and Sales Order Management

  • Purchase Order Processing
  • Recording Purchase Order
  • Recording Receipt Note
  • Recording Rejection Out
  • Recording Purchase
  • Recording Debit Note
  • Recording Payment
  • Sales Order Processing
  • Recording Sales Order
  • Recording Quotation
  • Recording Delivery Note
  • Recording Rejection In
  • Recording Sales
  • Recording Receipt
  • Order Outstanding
  • Purchase Order Outstanding
  • Sales Order Outstanding
  • Pre-Closure of Orders
  • Reorder Level
  • Display Reorder Status
  • Godown Transfer in Tally Prime
  • Tracking Additional Costs of Purchase
  • Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
  • Cost/Profit Centres Management
  • Cost Centre and Cost Categories
  • Allocation of expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
  • Cost Centre Reports

  Budgets and Scenarios

  • Introduction
  • Creation of Budget
  • Recording Transactions
  • Display Budget and Variance report for Group Budget.
  • Scenario Management Generating & Printing Reports
  • Introduction to Reporting Information.
  • On the Fly Reporting
  • Inventory Report (Stock Summary, Godown wise stock availability, Moving Analysis, Stock Query)
  • Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
  • Books and Reports (Purchase & Sales Register)
  • Printing of Invoice and Report

  LEVEL: 3

  GOODS AND SERVICE TAX

   Introduction to GST

  • GST Registration
  • GST Tax Structure
  • Manage HSN/SAC CODE.
  • Determination of Tax
  • Supply of Goods and Services
  • Invoicing
  • Input Tax Credit

   E-Way Bill

  • Component. of E-Way Bill
  • Who must generate E-Way Bill
  • Validity of E-Way Bill
  • E-Way Bill Process Flow

  GST e-Invoicing

  • Benefits of e-Invoicing the business
  • Date of implementing GST e-invoicing
  • Entities exempted for e-Invoices
  • Generating E-Way bill with e-Invoice
  • Modification of e-Invoice
  • Role of e-invoice in GST Returns
  • Various mode of generating e-invoice
  • Role of IRP in e-Invoice
  • The practice of Generating GST e-Invoice
  • e-Invoice Details
  • Invoice Reference Number (IRN)

  GST in Tally Prime

  • Creation of Company and Activating GST
  • Introducing Capital into the Business
  • Creation of Masters in Tally Prime.

  Hierarchy of Calculating Tax in Transactions

  • Defining GST Rates at Company Level, Stock Group Level, Stock Item Level, Accounting Group Level, Ledger level and Transaction Level.

  Recording GST compliant transactions

  • Intrastate Supply of Goods & Services
  • Interstate Supply of Goods & Services
  • Purchase and Sales Returns of Goods with GST
  • Supplies Inclusive of Tax.

  E-Way Bill Report in Tally

  • Export for e-Way Bill Report
  • Exporting Bulk or Consolidated c-Way Bill i n voices
  • Update e-Way Bill Information

  Input Tax Credit Set Off against Liability

  • Adjusting Input Tax Credit against Tax Liability.

  GST Tax Payment

  • Timeline for payment t of GST tax
  • Modes of Payment
  • Challan Reconciliation

  Generating GST Returns for Regular Dealer in Tally

  • GSTR-1
  • GSTR-3B
  • GSTR-9 -GST Annual Computation.

  Filing GST Returns in Tally

  • Filing GSTR-1 Returns
  • Filing GSTR-3B Returns
  • Filing GSTR-9 -GST Annual Computation Returns.

   Generating e-invoice in Tally Prime

  • Recording Outward Supply and Generating e-invoice without c-\’\lay Bill
  • Recording Outward Supply and Generating e- Invoice with e-Way Bill
  • E-invoice Report.

  Quarterly Return Monthly Payment Scheme

  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate Supply of Goods & Services
  • Input Tax Credit Set Off against Liability and Tax Payment
  • Invoice Furnishing Facility (IFF) in QRMP scheme.

  Composition Dealer under GST Regime

  • Introduction
  • Conditions to be satisfied under the scheme
  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate and Interstate Supply of Goods
  • Generating GST Returns for Composition Dealer in Tally
  • GST Tax Payment.

  TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)

  Introduction

  • Introduction to TDS
  • Basic Concepts of TDS
  • TDS Process
  • TDS in TallyPrime
  • Activation of TDS in TallyPrime
  • TDS Statutory Masters

  Configuration of TDS at Different levels

  • Configuration of TDS at Group level and Ledger level.

  Recording TDS Compliant Transactions in TallyPrime

  • Expenses Partly Subject to TDS
  • Booking Expenses and ‘T’DS deduction on crossing Exemption Limit
  • Accounting Multiple Expenses and Deducting TDS later
  • TDS on Expenses at Lower and Zero Rate
  • TDS on Expenses at Higher Rate
  • Recording Transaction when TDS Exemption Limit is not crossed

  TDS Exceptions

  TDS Payment to Department

  • Resolving Uncertain Transaction.
  • TDS Outstanding
  • Payment of Tax to the Income Tax Department
  • Generating TDS Challan (ITNS 281)
  • Interest Payment to Income Tax Department on Delayed Tax Payment

  TDS Report

  • Challan Reconciliation
  • Form 26Q
  • E-Return
  • Changes in TDS rates from 1″ April 2021

  Management of Business Data

  • Exporting of data in available formats
  • Export and Import of Data

  Export and Import of Data

  • Export and Import of Masters from one company to another in XML format
  • Export and Import of Transactions from one company to another in XML format
  • Exporting Reports to MS Excel
  • Exporting Reports to PDF

  Open Database Connectivity (ODBC)

  Printing of Company Logo on Vouchers, Invoices & Reports.

  Moving to the Next Financial Year

  • Changing Current Period and continue voucher entry in the same company data
  • Company data handling through Export and Import of data
  • Split Company Data
  • Create a new company and maintain books of accounts for the new financial year
  • Creating Group Company Data
  • Comparative Final Accounts Reports of Two Companies

SAGE 50 ACCOUNTING 👈🏽

 • INTRODUCTION
 • INSTALLATION PROCESS
 • COMPANY CREATION
 • CHART OF ACCOUNT
 • CUSTOMER & VENDOR MASTER
 • INVENTORY MASTER
 • GENERAL JOURNAL ENTRY
 • PURCHASE MANAGEMENT
 • SALES MANAGEMENT
 • PAYROLL MANAGEMENT
 • JOB COSTING
 • ASSEMBLY
 • BANKING
 • CONCLUSION

SAP FICO POWER USER 👈🏽

 • Introduction to ERP
  • Definition
  • History and evaluation of ERP
  • Major ERP Vendors
  • ERP Merits & De-merits
  • ERP implementation method
 • ERP Modules:
  • ERP modules – an overview
  • Introduction to Finance Module
  • Sub systems of finance module
 • Introduction to FICO – (Finance and Controlling) module
 • Enterprise structure
  • Enterprise structure settings
  • Company and Company code
  • Business Area
  • Functional Area
  • Credit control Area
 • Financial accounting Global settings
  • Fiscal Year
  • Posting Periods
  • Field status variant
  • Tolerance group
  • Document Type
  • Number Range
  • Posting Keys
  • Account type and Line item.
 • General ledger
  • Chart of accounts
  • Accounting Groups and Number Ranges
  • Retain Earning Account
  • GL Master Records
  • GL Document Entry
 • Accounts Payable
  • Vendor Account Group
  • Vendor Tolerance Group
  • Number Ranges for Vendor Account Groups
  • Vendor Reconciliation Account.
  • Vendor Master Records
  • Payment Terms for vendor
  • Alternative Reconciliation Account.
  • Automatic Posting and Automatic Payment Program
  • House Bank
  • Check Lots
  • Vendor Payment Posting
  • Post Purchase activities
 • Accounts Receivable
  • Customer Account Group
  • Customer Tolerance Group
  • Customer Reconciliation Account
  • Customer Master Records.
  • Dunning Procedure
  • Bill of Exchange
 • Asset Accounting
  • Chart of Depreciation
  • Depreciation Area
  • Account Determination
  • Screen Layout Rule
  • Number Range Interval
  • Asset Class
  • Base Method
  • Declaiming balance Method
  • Multi- level Method
  • Period Control Method
  • Depreciation Key
  • Asset Master

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Computer Operation smoothly
 • Able to prepare Accounts manually
 • Basic Knowledge in Accounting Standards
 • Get a practical knowledge in Tally Prime
 • Get a thorough knowledge in accounting software – Sage 50.
 • Get Practical Knowledge in SAP FICO Power User.
 • Can shine your cv with SAP International Certificate.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • International Financial Accountant.
 • Financial Consultant.
 • SAP Finance and Control Exec.
 • SAP Accounts Payable Executive.
 • SAP Accounts Receivable Executive.
 • SAP Management Accountant.
 • SAP Accountant.

4 CERTIFICATES

★ SAP FICO (International Certificate)
★ Tally (International Certificate)
★ DFM (G-TEC Certificate)
★ JainX University Certificate

OPTIONAL CERTIFICATES

★ MOS (International Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email