*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN GRAPHIC DESIGNING - DGD

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works & Illustrations. This involves the creation of variety brochures, cards, logos, digital photo manipulation and quality effects in print film making and advertisement works.

COURSE DURATION

4 Months / 144 Hours

COURSE OUTLINE

Concepts of digital imaging
Colour theory
Optimization theory
Designing concepts & Digital design
Making of Onscreen & Printing designs
Colour separation
Raster & Vector graphics
Different types of printing
Magazine ads & Lay outs
Newspaper ads & Layouts
Designing of cards, brochures & flyers
Offset works
Setting ready to print file
Digital photo manipulation
Scanning & capturing of images
Photo Restoration
Product modelling
Higher end designing in ads

SOFTWARES

Adobe Photoshop CC
CorelDraw 2019
Adobe Illustrator CC
Adobe PageMaker

1 CERTIFICATE

  1. ★ DGD (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ Photoshop (International Certificate)
  2. ★ Illustrator (International Certificate)
  3. ★ CorelDraw (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.