*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN GRAPHICS & INFORMATION TECHNOLOGY - (DGIT)

Duration : 8 Months / 288 hours

OBJECTIVE

DGIT24 – GN24987-28587F

The Course covers all the areas in Information Technology like Office automation, designing and computer hardware. Students who complete DGIT will be able handle major designing and IT enabled areas.

COURSE OUTLINE

COMPUTER BASIC & MS DOS 👈🏽

 • Fundamentals- History of computing
 • Modern Computers
 • Computer Hardware
 • Input Devices, Output Devices
 • System Unit
 • Storage Devices
 • Removable Storage Devices
 • Types of computers
 • Computer Software
 • Communication Devices & Accessories.
 • About DOS, DOS File system, Elementary and intermediate
 • DOS commands: DIR, DATE, TIME, CLS, VER, DISKCOPY, FORMAT, VOL, LABEL, CD, MD, RD, PROMPT, MOVE, COPY, TYPE, DEL, REN, MOVE, and RD /S
 • Advanced DOS commands: ATTRIB, SUBST, XCOPY, DOSKEY, and the MS-DOS Text Editor.

WINDOWS & INTRODUCTION TO OS/GUI 👈🏽

 • Introduction to Windows
 • Mouse Basics
 • Working in Windows
 • Learning More about the Mouse
 • Components of a window
 • Quitting Windows
 • Using Explorer Window
 • Getting familiar with desktop
 • window sizing
 • creating program shortcuts
 • Windows Accessories
 • Windows operating System
 • Get to know the additional features and shortcuts in Windows 7 prior to Windows 7/8.

MS OFFICE 👈🏽

MS Word

 • Text Basics
  • Typing the text, Alignment of text
  • Editing Text: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear
  • Find & Replace
 • Text Formatting and Saving file
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Change the Text Case
  • Line spacing, Paragraph spacing
  • Shading text and paragraph
  • working with Tabs and Intends
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Columns and Orderings – To Add Columns to a Document
  • Change the Order of Objects
  • Page Number, Date & Time
  • Inserting Text boxes
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Header & Footers
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Add section break to a document
 • Working with bullets and numbered lists
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Customizing List style
  • Page bordering
  • Page background
 • Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
 • Styles and Content
  • Using Build- in Styles, Modifying Styles
  • Creating Styles, Creating a list style
  • Table of contents and references
  • Adding internal references
  • Adding a Footnote
  • Adding Endnote
 • Merging Documents
  • Typing new address list
  • Importing address list from Excel file
  • Write and insert field
  • Merging with outlook contact
  • Preview Result
  • Merging to envelopes
  • Merging to label
  • Setting rules for merges
  • Finish & Merge options
 • Sharing and Maintaining Document
  • Changing Word Options
  • Changing the Proofing Tools
  • Managing Templates
  • Restricting Document Access
  • Using Protected View
  • Working with Templates
  • Managing Templates
  • Understanding building blocks
 • Proofing the document
  • Check Spelling As You Type
  • Mark Grammar Errors As You Type
  • Setting AutoCorrect Options
 • Printing
  • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
  • Print Preview, Print

MS EXCEL

 • Introduction to Excel
  • Introduction to Excel interface
  • Understanding rows and columns, Naming Cells
  • Working with excel workbook and sheets
 • Formatting excel work book
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Wrap text, Merge and Centre
  • Currency, Accounting and other formats
  • Modifying Columns, Rows, & Cells
 • Perform Calculations with Functions
  • Creating Simple Formulas
  • Setting up your own formula
  • Date and Time Functions, Financial Functions
  • Logical Functions, Lookup and Reference
  • Functions Mathematical Functions
  • Statistical Functions, Text Functions
 • Sort and Filter Data with Excel
  • Sort and filtering data
  • Using number filter, Text filter
  • Custom filtering
  • Removing filters from columns
  • Conditional formatting
 • Create Effective Charts to Present Data Visually
  • Inserting Column, Pie chart etc
  • Create an effective chart with Chart Tool
  • Design, Format, and Layout options
  • Adding chart title
  • Changing layouts
  • Chart styles
  • Editing chart data range
  • Editing data series
  • Changing chart
 • Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts
  • Understand PivotTables, Create a PivotTable
  • Framework Using the PivotTable and PivotChart
  • Create Pivot Chart from pivot Table
  • Inserting slicer
  • Creating Calculated fields
 • Protecting and Sharing the work book
  • Protecting a workbook with a password
  • Allow user to edit ranges
  • Track changes
  • Working with Comments
  • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power point Presentation
 • Use Macros to Automate Tasks
  • Creating and Recording Macros
  • Assigning Macros to the work sheets
  • Saving Macro enabled workbook
 • Proofing and Printing
  • Page setup, Setting print area, Print titles
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
  • Enable back ground error checking
  • Setting AutoCorrect Options

MS POWERPOINT

 • Setting Up PowerPoint Environment
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Typing the text, Alignment of text
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Cut, Copy, Paste, Select All, Clear text
  • Find & Replace
  • Working with Tabs and Intends
 • Creating slides and applying themes
  • Inserting new slide
  • Changing layout of slides
  • Duplicating slides
  • Copying and pasting slide
  • Applying themes to the slide layout
  • Changing theme color
  • Slide background
  • Formatting slide background
  • Using slide views
 • Working with bullets and numbering
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Page bordering
  • Page background
  • Aligning text
  • Text directions
  • Columns option
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Change the Order of Objects
  • Inserting slide header and footer
  • Inserting Text boxes
  • Inserting shapes, using quick styles
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Hyperlinks and Action Buttons
  • Inserting Hyperlinks and Action Buttons
  • Edit Hyperlinks and Action Button
  • Word Art and Shapes
 • Working with Movies and Sounds
  • Inserting Movie from a Computer File
  • Inserting Audio file
  • Audio Video playback and format options
  • Video options, Adjust options
  • Reshaping and bordering Video
 • Using SmartArt and Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
  • Converting text to smart art
 • Animation and Slide Transition
  • Default Animation, Custom Animation
  • Modify a Default or Custom Animation
  • Reorder Animation Using Transitions
  • Apply a Slide Transition, Modifying a
  • Transition, Advancing to the Next Slide
 • Using slide Master
  • Using slide master
  • Inserting layout option
  • Creating custom layout
  • Inserting place holders
  • Formatting place holders
 • Slide show option
  • Start slide show
  • Start show from the current slide
  • Rehearse timing
  • Creating custom slide show
 • Proofing and Printing
  • Check Spelling As You Type
  • Setting AutoCorrect Options
  • Save as video
  • Save as JPEG files
  • Save as PowerPoint Show file
  • Print Preview, Print

INTERNET & E-MAIL 👈🏽

 • What is Internet
 • basic concepts and html
 • internal architecture
 • browsers
 • search engines and e-mail providers
 • Browsing
 • Searching using search engines
 • e-mails and chatting.

LOCAL LANGUAGE SOFTWARE-(ISM LOCAL LANGUAGE) 👈🏽

 • Introduction to ISM/ Local Language editor
 • The latest local language IME
 • Exercise data entry in local language till they achieve an average speed of 30 WPM.
 • Open Type fonts.
 • Word processing,
 • Database applications,
 • Web-based applications,
 • Publishing and testing with the local language typing software.

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding, Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge, Compositing Images
 • Working with Selections, Tools, Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections, Modifying Selections, Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers, Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers, Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer, Deleting Layers, Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF.
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color / Swatch Palettes
 • Color Picker and Eyedropper, Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool, Filling Color, Solid Color,
 • Working with Gradient, Gradient Library, Creating and Editing Gradient, Transparency, Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool, Removing Red Eye from an Image, Color Correcting tools, Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette, History Brush and Art History, Setting Source for History Brush, Creating new Snapshots.
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text, Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects, Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool, Parts of a Vector Object, Anchor Point, Path, Bezier Curve, Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path, Applying Styles to Layers, Using Style Presets, Creating and Saving New Styles, Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images, Blurring, Sharpening Images, Reducing Noise, Distorting Images, Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins.
 • Adjusting the Color Tone of the Image, Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms etc
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking, Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels, Resizing and Rotating Images, Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks, Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge, Creating a Web Photo Gallery, Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks, Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk.

Assignments for Photoshop

 • Restoring Images
 • Visiting Cards
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers

CORELDRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace, Property Bar, Tool Bars, Docker
 • Creating New Document, Modifying Document Properties, Viewing Documents, Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects, Modifying Objects using Property Bar, Applying Colors
 • Creating Free form shapes, Applying Fills, Fountain Fill, Pattern Fill, Postscript Fill, Understanding Smart Fill, Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths, Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking.
 • Working with Images, Importing, Tracing, Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools, Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects ,Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’, Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects, Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages, Analysing Templates
 • Preparing Files for Printing, Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats.

Assignments for Corel Draw

 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • News Letters & Newspaper ads
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting Double side / Folding Works

ADOBE PAGEMAKER 👈🏽

 • Introduction to PageMaker
 • Creating a new Document, Viewing/Zooming Document.
 • Changing the Document Setup, Rulers, Guides, Grids, Drawing Tools, Applying Colors, Creating New Colors, Formatting Text and Paragraph,
 • Setting up Character and Paragraph Styles,
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets, Text Wrapping and Tab Setting, Editing in Story Window, Spell Checking Finding and Replacing.

HTML 👈🏽

 • Introduction to Web Application
 • usage of Web application
 • Introduction to Markup Languages, HTML
 • Anatomy of HTML document
 • Elements and Attribute -! DOCTYPE element, HTML element, HEAD element, TITLE element, BODY element.
 • HEAD section Tags (<base>, <link>, <meta>, <title>, <style>, <script>).
 • Tags – Basic formatting and Styling tags
 • Working with text in HTML – Adding text, inserting line breaks, horizontal line and spaces
 • creating paragraphs and preformatted texts
 • Formatting text – Paragraphs, Headings, Line Breaks
 • Styling tags (<b>, <i>, <u>, <em>, <small>, <strong>, <sub>, <sup>, <font>)
 • Comments, Creating, saving and viewing an HTML document Links – Creating hyperlinks, setting hyperlink colors
 • Images – Inserting an image, adding border, displaying alternate text, aligning images, images as links
 • Tables Bulleted Lists – Ordered, Unordered, Definition, Frames and Forms in HTML.

DHTML 👈🏽

 • Static and dynamic HTML pages
 • State the difference between them
 • The characteristics of dynamic HTML pages; what is Cascading Style Sheet?
 • The <STYLE> tag. Applying paragraph with border, background image
 • The class selector
 • The external style sheet and applying it in an HTML page
 • The DHTML alteration of Objects
 • Layers and its different attributes; Inflow layers.
 • Cascading style sheets, Spans, Layer, Division, External style sheets, Adding style to content, lists and entities, making tables, hyperlinks and anchors, embedding contents, frames, creating forms, borders and margins, positioning content Boxes, stylish text, list and table styles, styling backgrounds.

JAVASCRIPT 👈🏽

 • Give a brief explanation about JavaScript and its history
 • The requirement and advantages of JavaScript
 • Embedding JavaScript to HTML file
 • Declaration of variables and different types of data types and literals
 • Different type of operators in JavaScript (Arithmetic, logical and conditional operators).
 • Data Types, Arrays, Operators, Functions, Objects, Events, Cookies.
 • Introducing JavaScript in HTML
 • Arithmetic, logical, assignment and logical operations, conditional statements
 • Creating arrays, date and time operations, math constants, working with strings, addressing page objects, DOM Hierarchy
 • Window properties, pop-up features, document properties, images array, form properties, event handlers-mouse events, keyboard events, java script in e-commerce.
 • The working and syntax of conditional statements simple if, if.. else…if elseif…else and nested if
 • Working and syntax of lopping statements like for loop and while loop and do while,
 • Creation and working of arrays
 • form validation and its purpose
 • JavaScript document object model
 • The JavaScript objects like Navigator, Window, Document, Location and history.
 • Form elements array
 • The purpose of functions and explain about the built in functions.
 • The date functions getDate(), getMonth(), getYear(), getDay(), getHours(), getMinutes(), getSeconds().
 • The math functions like parseInt(), parseFloat(), abs(), max(), min(), pow(), random(), round(), sqrt().
 • The string functions like bold (), italics(), charAt(), fontsize(), indexOf(), sibstring(), UpperCase(), LowerCse(), split().
 • The creation of popup window.
 • The creation of alert message
 • The creation of prompt box
 • The creation of confirmation window
 • The document function like bgColor(), fgColor(), linkColor, alinkColor, vlinkColor(), lastModified, URL, title, alter an existing image, invoke the back and forward button of browser
 • The creation of user defined functions.

ADOBE DREAMWEAVER 👈🏽

SESSION-1

 • About Dreamweaver,
 • Document Toolbar, Coding Toolbar, Properties Inspector, Creating New Webpage, Blank Webpage, Template Webpage, Saving and Closing a Webpage, Setting up Dreamweaver Sites, Understanding Local and Remote Folder Structure, Setting up a Testing Server,
 • Specifying URL Prefix for Testing Server, Using site maps,
 • Showing or Hiding Site map Files,
 • Setting the site map layout Preferences,
 • Working with a webpage without Defining a site,
 • Understanding Basic Tab Options.

SESSION-2

 • Creating a Heading
 • Setting a Page Properties
 • Working with links
 • Linking pages with in a website
 • Linking to another website
 • Setting Links to named Anchors Within a Webpage
 • Using Jump Menus, Inserting jump menu, Modifying jump menu
 • Navigation Bars
 • Using Search and Replace Feature for text
 • Previewing Web page in browser
 • Previewing The Web through Device Central
 • Creating HTML Tables
 • Creating Tables in Standard mode
 • Merging and Splitting Table Cells
 • Controlling Cell Options
 • Importing Table Data From Other Program
 • Applying Tables For Spacing Alignment
 • Applying tables to design forms
 • Applying Nested Tables, About Framework
 • Understanding HTML Frames
 • Setting Targets and Links in Frames
 • Changing Frame Properties.

SESSION-3

 • Using Photoshop to Save and Edit Images
 • Inserting Images On web pages
 • Aligning Images on Webpages
 • Positioning images in an HTML Table
 • Inserting Background Color
 • Understanding Cascading Style Sheets, CSS Rules, Cascading Styles, CSS Properties
 • Creating a new CSS rule
 • Working with External CSS Files
 • Formatting CSS code
 • Working with CSS Layouts
 • Working with AP Div Element, Insert an AP Div Element
 • Setting Properties for AP Elements.

SESSION-4

 • Creating the Dreamweaver template
 • Creating Editable Regions
 • Creating Repeating Regions, Using Optional Regions, Settings Tag Attributes, Nested Templates, Exporting a Template-Based website
 • Modifying template properties
 • Dreamweaver and Flash
 • Inserting SWF File, Inserting flash video
 • Managing Extensions in Dreamweaver
 • HTML form Controls, Inserting drop down list, Text field and text area, Radio Buttons and Check Boxes.

SESSION-5

 • Working with Java Script Behaviours
 • Using Browser Compatibility Feature
 • Working with Broken links
 • Managing linked Files
 • Publishing the Website
 • Using Dreamweaver’s Publishing Tools
 • Placing websites online.
 • Site Management
 • Using Testing Server Options
 • Activating Site Map Layout

SESSION-6

 • Including JavaScript in HTML
 • Performing Operations
 • Making Statements
 • Using Arrays
 • Fill element Loop
 • String of Elements
 • Addressing page objects
 • Window Properties
 • Document properties
 • Form Properties
 • Action script Fundamentals
 • Fundamentals of Web programming,
 • Building Spry pages visually.

COMPUTER HARDWARE 👈🏽

Introduction to computer hardware

 • History of computers
 • History of microprocessor
 • History of Intel, MAC and AMD
 • Roll of IBM in the history of computers
 • Study about types of computers, portable, server, and workstation, desktop, Components identification.
 • Identify by number of pins, shape and use, Study about Mother Board, architecture, component placement
 • Motherboard – Northbridge, Southbridge
 • Motherboard – internal connectors, installing processor, RAM socket, and expansion bus
 • Mother board -configuration, setting jumpers, and control panel connecters
 • Mother board – BIOS, changing settings, detecting hard drive, setting boot priority, over clocking, power management
 • Add-on cards – NIC, audio, USB, TV tuners, capture cards.

Peripheral devices

 • Peripherals – Printers, scanners, modem, monitors
 • Printers – dot matrix- logic card service, SMPS service, print head re conditioning
 • Printers – Inkjet cleaning service station, encoder strip, error indications, cartridge re filling.
 • Printer – LASER- paper feed mechanism.

Assembling and Disassembling PC

 • Assembling a PC, Disassembling a PC
 • Software and OS installation.
 • DOS- Installation, Internal Commands
 • External commands, formatting
 • Windows 98 Control Panel
 • Add/remove programs
 • Add new hardware
 • Windows 98 System configuration, installation
 • Internet – installation and connecting of Computer with Modem and Tel lines.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to operate computers with ease
 • Use MS Office applications for office automation
 • Use Internet for basic requirements such as surfing and searching
 • Create and use E-mails
 • Understand 2d Designs Concepts
 • Understand web programming and designing techniques
 • Understand Hardware basics of computer

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • IT Educator
 • Office Assistant
 • Office Secretary
 • 2D Designer
 • Web Designer
 • Web Programmer
 • Hardware Designer

1 CERTIFICATE

★ MOS (International Certificate)
★ DGIT (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email