*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN INDIAN AND FOREIGN ACCOUNTING – DIFA

Duration : 8 Months / 288 Hours

OBJECTIVE

A Diploma program to make you an expert in manual and computerized accounting.  The course strides through the very computer basics, MS Office and then leads to Manual accounting, Computerized accounting and ends with E-Accounting concepts.

COURSE DURATION:

8 Months / 288 Hours

COURSE OUTLINE

➤ IT Basics
➤ Internet
➤ MS Office 2019
➤ Manual Accounting
➤ Tally Prime
➤ Sage 50 (Peachtree)
➤ QuickBooks (QB)
➤ ERP
➤ E-Accounting 

3 CERTIFICATES

  1. ★ IAB (International Certificate)
  2. ★ Tally (International Certificate)
  3. ★ DIFA (Kerala PSC Approved Certificate

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ MOS (International Certificate)
  2. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.