*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN DJANGO

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

DJANGO24 – GN18562-19312F

This course gives an introduction on machine learning using python & will discuss topics necessary for the participant to be able to deal with web framework using Django and host using AWS.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO PYTHON 👈🏽

 • Overview
 • History & Evolution of Python
 • Features of Python
 • Python Tokens
 • Basic Syntax
 • Selection Structures
 • Iteration
 • Collection Data Types
 • OOPS Concepts

INTRODUCTION TO WEB DEVELOPMENT 👈🏽

 • Introduction to Web Application
 • Client – Server Computing Concepts
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

INTRODCUTION TO DJANGO 👈🏽

 • Overview
 • History and Evolution of DJANGO
 • Features of DJANGO
 • WEB Frameworks
 • MVC and MVT Applications

INSTRALLATION AND ENVIRONMENT SETUP 👈🏽

 • Prerequisite
 • Download and Install Python
 • Download and Installing DJANGO
 • Creating Sample Project in DJANGO and Testing

INSTALLTION OF PYCHARM EDITOR 👈🏽

 • IDE -Features
 • Introduction to Pycharm
 • Downloading Pycharm
 • Installing Pycharm
 • Creating and testing simple projects using Pycharm
 • RENDERING WEB PAGES USING DJANGO
 • Steps to create simple custom default page in Django
 • Rendering Dynamic Pages using Django
 • Template Tags and filters in DJANGO
 • Template Tags -Usage of Conditional structures
 • Template Tags -Usage of loop structures

INTRODUCTION TO MVT (MODEL VIEW TEMPLATE) 👈🏽

 • Introduction MVT architecture
 • Features of MVT
 • Advantages of MVT
 • Introduction to TEMPLATES
 • Rendering HTML pages in DJANGO projects
 • STATIC FILES
 • Introduction
 • Inserting Media Files in web pages
 • Linking style sheets in webpages
 • Linking Javascript files in webpages

TEMPLATE INHERITENCE 👈🏽

 • Introduction
 • Creating base template documents
 • Linking base documents to CSS or Javascript files
 • Extending base documents to html documents
 • Extending base documents to multiple HTML files

WORKING WITH DJANGO FORMS 👈🏽

 • Django Forms
 • Advantages of Django Forms over HTML forms
 • Process to generate Django forms
 • CSRF (Cross Site Request Forgery) Token
 • Client-side Form Validations using javascript
 • Server-side form validations
 • Uploading Files using form
 • Postback Forms

CURD OPERATIONS IN DJANGO 👈🏽

 • Introduction to SQL and RDBMS
 • Introduction to CURD Operations
 • Introduction to SQLLITE-3
 • Performing SQL Operations using Datamodels
 • Creating a Data Model in Django and migrating to SQLLite datafile
 • Performing Insert, Update, Delete and Retrive operations on data using Django forms
 • Connecting DJANGO Projects with SQL Server

WORKING WITH DJANGO MODEL FORMS 👈🏽

 • Model Forms (Forms based on Model)
 • How to develop Model based forms?
 • Perform CURD Operations using Model Forms

ADMIN INTERFACE IN DJANGO 👈🏽

 • Creating superuser for a Project
 • Admin Interface
 • Creating users and groups using Admin Interface
 • Assigning permissions for users/groups using Admin Interface
 • Performing CURD operations using Admin Interface

MASTER –DETAIL MODELS 👈🏽

 • Introduction
 • Defining Master-Details models
 • Performing CURD Operations on Master-Detail Models using Admin Interface
 • Performing CURD Operations on Master-Detail Models using custom master-detail forms

MODEL INHERITENCE 👈🏽

 • Introduction
 • Extending Model classes
 • Performing curd operations using Admin Interface
 • Extending Abstract Model classes

DEPLOYMENT OF OUR APPLICATION IN THE LIVE ENVIRONMENT 👈🏽

 • Overview on webhosting
 • Introduction to Python Anywhere
 • Upload a DJANGO Project from local folder to Python
 • Setting Static files in Live Environment
 • Setting Database in Live Environment

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Install and run the Python interpreter
 • Create and execute Python programs
 • Plot data using appropriate Python visualization

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Django application Developer
 • Django application Trainer
 • Web Designer /Developer
 • Front –End Developer
 • Back-End Developer

1 CERTIFICATE

★ DJANGO (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email