*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DJANGO

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to provide an introduction to Python. The course will discuss topics necessary for the participant to be able to create and execute Python programs. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to python
➤ Strings, sequences & files
➤ Functions, modules & exceptions
➤ Oops concepts
➤ Regular expressions, CGI, unit testing
➤ Debugging, databases & project skeletons
➤ JYTHON
➤ Web development
➤ CGI using application
➤ Web hosting
➤ Web scraping in python

1 CERTIFICATE

  1. G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.