*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION - DMA

Duration : 8 Months / 192 Hours

OBJECTIVE

This program works as a quick ride to the world of Print & animation Industry. It helps to work on graphics & animation technologies and software; one can dare to create images & animations for print and visual media.

COURSE DURATION:

8 Months / 192 Hours

COURSE OUTLINE

GRAPHICS SUITE

➤ Concepts of digital imaging
➤ Color theory
➤ Optimization theory
➤ Designing concepts & Digital design
➤ Making of Onscreen & Printing designs
➤ Color separation
➤ Different types of printing
➤ Magazine ads & Lay outs
➤ Newspaper ads & Layouts
➤ Designing of cards, brochures & flyers
➤ Offset works
➤ Print ready file setting
➤ Digital photo manipulation
➤ Scanning & capturing of images
➤ Photo Restoration
➤ Product modeling
➤ Higher end designing in ads

ANIMATION SUITE

➤ Concepts of animation
➤ Concepts of animation movie making
➤ Principles of animation
➤ Introduction to digital animation
➤ Pre-production
➤ Production
➤ Post production

2D ANIMATION        

➤ Concepts of 2D animation
➤ Keys and In-betweens
➤ Character animation
➤ 2D animation with software
➤ Animation for making presentations CDs & Portfolios
➤ 2D animation movie creation

3D ANIMATION

 • ➤ 3D modeling (organic, inorganic)
 • ➤ Texturing
 • ➤ Light & camera
 • ➤ Animation
 • ➤ Scene planning
 • ➤ Special effects & Dynamics
 • ➤ Rendering

SOFTWARES

➤ Adobe Photoshop CC
➤ Adobe Illustrator CC
CorelDraw 2019
➤ Adobe InDesign
➤ Adobe Page Maker
➤ Adobe Animate CC
➤ 3DS Max
➤ Autodesk Maya

1 CERTIFICATE

 1. ★ DMA (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

 1. ★ Photoshop (International Certificate)
 2. ★ Illustrator (International Certificate)
 3. ★ CorelDraw (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.