*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION (DMA)

Duration : 8 Months / 288 Hours

OBJECTIVE

DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION (DMA) – GN52320F

This program works as a quick ride to the world of Print & animation Industry. It helps to work on graphics & animation technologies and software; one can dare to create images & animations for print and visual media.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Colour Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

COREL DRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colors
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and docker
 • New! Color Styles
 • New! Color harmonies
 • New! Timeline Editor

ASSIGNMENTS FOR COREL DRAW

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • News Letters
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and By Numeric Entry
 • Applying Color
 • Fill and Stroke
 • Color & Swatches Palettes
 • Filling Color with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats

ASSIGNMENTS FOR ILLUSTRATOR

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE PAGEMAKER 👈🏽

 • Introduction to PageMaker
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors
 • Creating New Colors
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Grouping and Ungrouping Objects
 • Creating Stars and Rounded Rectangles
 • Working with Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Editing in Story Window
 • Spell Checking, Finding and Replacing
 • Working with Images
 • Placing
 • Masking
 • Cropping
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Setting Display Quality
 • Working with Grid Manager and Column Guides
 • Inserting and Deleting Pages
 • Flowing Text along Multiple Columns and Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Frame Tool
 • Inserting Hyperlinks
 • Exploring through Plug-ins of PageMaker (Drop Cap, Bullets, Change Case, Keyline, etc)
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration and Crop Marks
 • Working with Non Printing Elements
 • Publishing to PDF
 • Saving for Service Provider

ASSIGNMENTS FOR PAGEMAKER

 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazines
 • Newspapers
 • Certificates
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE INDESIGN 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc.
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Prefighting and Packaging

ASSIGNMENTS FOR INDESIGN

 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazines
 • Newspapers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works

2D ANIMATION - ADOBE ANIMATE 👈🏽

 • Sketching
 • Concept of animation
 • How to create animation movies?
 • Pose Drawings
 • Difference between traditional and 2d software animation
 • Traditional animation
 • Keys and in-between
 • How to export in software
 • Animation Principles
 • Line of action Drawings
 • Pose Drawings
 • Construction Drawings
 • Line of action Drawings
 • Character Designing
 • Box and Ball Drawings
 • Concepts of Human and animal anatomy
 • BG Creation
 • Introduction to perspective drawings
 • Creative classes
 • Story creation
 • Concepts of story board
 • Character designing
 • Any other exercise in animation
 • Concept creation
 • Story board for their concept
 • Walk cycle

3D ANIMATION - 3DS MAX & AUTODESK MAYA 👈🏽

 • Production & different type models
 • Anatomy
 • How to create appeal a model
 • How to make inorganic objects
 • Low polygon char. Sketching & developing for game
 • Blocking
 • Create cloth & hair
 • Polishing &final touch
 • Developed a motor vehicle
 • Blocking
 • Detail
 • Final touch & polishing
 • How to make quality textures?
 • Texture selects & applies
 • What are maps & materials?
 • Digital painting for virtual reality
 • How to render high quality map
 • Different shade in rendering
 • How to take quality output?
 • Concept of lighting
 • Uses of lights
 • The Physiology of lighting
 • Introduction to lighting
 • Different lights in
 • Three-point light
 • About shadow
 • Mental ray lighting
 • Global illumination
 • Lighting effects
 • Lighting an object
 • Environmental lighting
 • Rendering
 • Introduction to production and animation
 • Explain animation principle with action
 • Bouncing Boll
 • Graph editor
 • Drawing
 • Introduce various types of characters and its controls
 • Introduction of Object animation
 • Normal walk
 • Character animation

Projects

 • Graphic designing
 • Bouncing Boll in 2D
 • Normal walk in 3D

Extra

 • Color separation & design study
 • Movie watching and discussion
 • Cartoon Magazine reference
 • Characters – Anatomy, Expressions, Behavior
 • Acting classes

PROJECT 👈🏽

Project 1: Preproduction & Animation

Preproduction & 2D Animation

 • Story, Script & Screenplay, Story board
 • Sketch of Human full body Anatomy
 • A walk cycle other than normal walk
 • A Character Design

3D Modeling & Animation

 • 3D Character model
 • Character Animation
 • An Interior or Exterior Model with texture and light

Project 1: Graphic designing

 • Digital Painting
 • Matte Painting
 • Company Portfolio containing:
  • Company Name
  • Company details
  • Company Logo
  • Slogan
  • Color code
  • Modeled Company products with textures
  • Brochures
  • Magazine Ads
  • Flyers

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Graphic Designing
 • Compositing
 • 2D/3D Animation
 • 3D Modeling
 • Texturing & Lighting
 • Layout Designing
 • Effects Specialization

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Graphic Designer
 • Compositor
 • 2D/3D Animator
 • 3D Modeler
 • Texturing & Lighting Artist
 • Layout Designer
 • Effects Artist

1 CERTIFICATE

★ DMA - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email