*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN MOTION GRAPHICS (DMG)

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

DMG – GN00000F

Become an expert in the field of motion graphics Mastering Motion Graphics software’s such as Adobe After Effects, Adobe Premiere, Davinci Resolve, Photoshop, Illustrator& Blender

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO MOTION GRAPHICS 👈🏽

 • Introduction to the course
 • History and evolution of motion graphics
 • Design Elements
 • Design Principles
 • Typography
 • Color theory
 • Color Psychology

INTRODUCTION TO ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

INTRODUCTION TO ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and By Numeric Entry
 • Applying Color
 • Fill and Stroke
 • Color & Swatches Palettes
 • Filling Color with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats

ASSIGNMENTS FOR ILLUSTRATOR

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

INTRODUCTION TO ADOBE PREMIERE PRO 👈🏽

 • Introduction to post production
 • Concepts of editing & Compositing
 • Linear & Linear editing
 • Editing tools & software
 • Editing software
 • Rough cutting
 • Rhythmic editing
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Tools & Menu
 • Crop, Slide, Roll
 • Creation of cultist
 • Video effects
 • Video transitions
 • Working with audio
 • Exporting the video
 • Concepts of effects
 • Plug-ins
 • Working with images
 • Titles
 • Scroll & Crawl
 • Working with animations
 • Keying & other compositing methods
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies

ASSIGNMENTS FOR PREMEIERE PRO

 • Video editing & Rendering
 • Audio synchronization
 • Adding video effects & filters
 • Editing A movie trailer
 • Title work

INTRODUCTION TO ADOBE AFTER EFFECTS 👈🏽

 • Introduction to After Effects
 • What is After Effects?
 • Who uses After Effects?
 • Getting started with After Effects
 • Interface overview
 • Importing Assets into After Effects
 • Supported file formats
 • Importing images and video
 • Importing audio
 • Organizing assets in the Project panel
 • Creating Compositions
 • What is a composition?
 • Creating a new composition
 • Composition settings
 • Working with multiple compositions
 • Basic Animation Techniques
 • Keyframes
 • Animating properties
 • Animation presets
 • Easing and interpolation
 • Effects and Presets
 • Applying effects to layers
 • Using presets
 • Customizing effects
 • Working with adjustment layers
 • Working with Text
 • Creating text layers
 • Text formatting
 • Animating text
 • Text presets
 • Basic Masking Techniques
 • Creating masks
 • Editing masks
 • Masking effects
 • Rendering and Exporting
 • Previewing your work
 • Rendering options
 • Exporting for various formats
 • Output modules
 • Tips and Tricks
 • Keyboard shortcuts
 • Workflow best practices
 • Troubleshooting common issues
 • Useful resources

ADVANCED TECHNIQUES IN AFTER EFFECTS 👈🏽

 • Review of After Effects Basics
 • Recap of the interface and basic animation techniques
 • Best practices for organizing projects and compositions
 • Advanced Animation Techniques
 • Expressions
 • Motion graphics principles
 • Advanced keyframing techniques
 • Character animation
 • 3D Compositing
 • 3D space and cameras
 • Working with lights
 • Creating 3D objects
 • 3D text and extrusion
 • Visual Effects
 • Green screen and compositing
 • Particle systems
 • Advanced masking and rotoscoping
 • Motion tracking
 • Advanced Motion Graphics
 • Shape layers and vector graphics
 • Kinetic typography
 • Infographics and data visualization
 • Explainer videos
 • Color Correction and Grading
 • Color theory and terminology
 • Color correction techniques
 • Advanced color grading
 • Using LUTs and color presets

PORTFOLIO DEVELOPMENT 👈🏽

 • Creating a motion graphics portfolio
 • Reviewing and refining projects from the course

FINAL PROJECT AND PRESENTATION 👈🏽

 • Completing a final motion graphics project
 • Presenting and reviewing final projects with the class

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Animator
 • Art Director
 • Concept Artist
 • Compositor
 • Coordinator
 • Designer

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Animator
 • Art Director
 • Concept Artist
 • Compositor
 • Coordinator
 • Designer
 • Creative Director
 • Director

1 CERTIFICATE

★ DMG (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Email