*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DESK TOP PUBLISHING - DTP

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

DESK TOP PUBLISHING – DTP – GN6890F

Print media is changed like anything after the invention of media software. Raster, Vector, Lay outing software is used in printing & publishing industry. This course enables the user to create all kinds of print media elements like Advertisements, books, paper ads, lay outs for newspapers & magazines, etc.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Working with Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Adding Text
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Scanning Images
 • Save and print The image document

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

COREL DRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colors
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and docker
 • New! Color Styles
 • New! Color harmonies
 • New! Timeline Editor

ASSIGNMENTS FOR COREL DRAW

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • News Letters
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE PAGEMAKER 👈🏽

 • Introduction to PageMaker
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors
 • Creating New Colors
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Grouping and Ungrouping Objects
 • Creating Stars and Rounded Rectangles
 • Working with Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Editing in Story Window
 • Spell Checking, Finding and Replacing
 • Working with Images
 • Placing
 • Masking
 • Cropping
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Setting Display Quality
 • Working with Grid Manager and Column Guides
 • Inserting and Deleting Pages
 • Flowing Text along Multiple Columns and Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Frame Tool
 • Inserting Hyperlinks
 • Exploring through Plug-ins of PageMaker (Drop Cap, Bullets, Change Case, Keyline, etc)
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration and Crop Marks
 • Working with Non Printing Elements
 • Publishing to PDF
 • Saving for Service Provider

ASSIGNMENTS FOR PAGEMAKER

 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazines
 • Newspapers
 • Certificates
 • Setting double side / Folding Works

PROJECT 👈🏽

Company Portfolio containing:

 • Company Name
 • Company details
 • Company Logo
 • Slogan
 • Color code
 • Paper Ads
 • Brochures
 • Magazine Ads

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Visualizing
 • Digital Painting
 • Desktop Publishing
 • Creative Head
 • Pre-Press Specializing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Visualizer
 • Digital Painter
 • Desktop Publisher
 • Creative Head
 • Pre-Press Specialist

1 CERTIFICATE

★ DTP - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email