*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DESKTOP PUBLISHING - DTP

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

Print media is changed like anything after the invention of media software. Raster, Vector, Lay outing software is used in printing & publishing industry. This course enables the user to create all kinds of print media elements like Advertisements, books, paper ads, lay outs for newspapers& magazines etc…

COURSE DURATION:

3 Months / 108 Hours

COURSE OUTLINE

Concepts of Desktop Publishing
Introduction to Publishing software
Concepts of page lay outing
Newspaper& Magazine lay outing
Newspaper& Magazine ads
Book layouts
Column setting
Story, Text flow, text wrap & page numbering
Plug-ins for page lay outing
Image editing
Vector graphics & Raster graphics
Making color designs for offset printing
Designing of cards, broachers, book covers, flyers
Making ready to print files

SOFTWARES

Adobe Photoshop CC
CorelDraw 2019
Adobe PageMaker

1 CERTIFICATE

  1. ★ DTP (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.