*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN VIDEO EDITING - DVE

Duration : 6 Month / 216 Hours

OBJECTIVE

This program is specialized in audio video editing and post production works, after completing this course one can work on editing compositing software using edit suites and other advanced equipment’s with effective background sounds and music adding dynamic special effects.

COURSE DURATION:

6 Month / 216 Hours

COURSE OUTLINE

 • Adobe Photoshop
 • Adobe premiere
 • Edius
 • Adobe after effects
 • Autodesk combustion
 • Introduction to post production
 • Concepts of video production works
 • Process of digital post production
 • Understanding Digital video
 • Camera & Capturing video
 • Concepts of editing & Compositing
 • Linear & Linear editing
 • Editing tools & software
 • Edit suite
 • Editing software
 • Rough cutting
 • Rhythmic editing
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Video effects
 • Video transitions
 • Creating effects with plug-ins
 • Working with images
 • Working with animations
 • Title
 • Creating animating titles
 • Scroll & Crawl of titles
 • Titles from animation software
 • Logo placing
 • Working with safe mode
 • Working with audio
 • Audio effects
 • Syncing audio & video
 • Creating final cultist
 • Trouble shooting of cultist
 • Exporting the video
 • What are Visual Effects?
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old movies
 • About matte painting
 • Matte painting practice
 • Composition with matte painted file
 • Classes for visual effects
 • Introduction to software
 • View Port
 • Tools
 • Apply basic & advanced tools
 • Introduction to live action movies
 • Brushes & color palette
 • Wire removal
 • Live project for Wire removal
 • Show examples
 • Rotoscopy (Masking)
 • Chroma techniques
 • Blue matte cutting
 • Trial effects
 • Live action movie
 • Tracking
 • About camera and object tracking
 • Advanced camera effects
 • Creating depth with camera
 • Placing & posing of objects
 • Camera movement
 • Morphing
 • Color theory
 • Lighting theory
 • Color correction
 • About compositing
 • Layer compositing
 • 2d compositing
 • Working with layers
 • Applying effects to layers
 • Working with Mask
 • Working with brushes & colors
 • Particles
 • Emitters
 • Compositing particles with video
 • Working with images
 • Working with animations
 • Transparency
 • Concepts of lighting
 • Working with lights
 • Applying lights to a composition
 • Shadow theory
 • 3d compositing
 • Compositing 3D objects & characters with video
 • Color tone
 • Shadows
 • Lighting
 • Special effects
 • About particles
 • Emitters
 • Filter effects
 • Titling effects
 • Titling
 • Introduction to lights
 • Different kind of lights
 • Different types of rendering formats
 • How to make a quality out?

Compositing & Visual effects

 • Post Production
  • A movie trailer with title work
  • Layer compositing rendered in 3D
  • A composited video using rotoscopy / chroma (self shooted)

1 CERTIFICATE

 1. ★ DVE(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.