*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN VIDEO EDITING (DVE)

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

DVE24 – GN33748 – 34498F

This program is specialized in audio video editing and post production works, after completing this course one can work on editing compositing software using edit suites and other advanced equipment’s with effective background sounds and music adding dynamic special effects.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

Introduction to Photoshop

 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes

Importance of CMYK in Printing

 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections

Tools

 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers

Saving Images

 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library

Creating and Editing Gradient

 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots

Adding Text

 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups

Applying Effects to Images

 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers

ADOBE PREMIERE PRO 👈🏽

ADOBE PREMIERE PRO BASICS TRAINING

 • Nonlinear editing in Adobe Premiere Pro
 • Expanding the workflow
 • Touring the Adobe Premiere Pro workspace

SETTING UP A PROJECT

 • Setting up a project
 • Setting up a sequence

IMPORTING MEDIA

 • Importing assets
 • Working with the Media Browser
 • Importing images
 • The media cache

ORGANIZING MEDIA

 • The Project panel
 • Working with bins
 • Organizing media with content analysis
 • Monitoring footage
 • Modifying clips

ESSENTIALS OF VIDEO EDITING

 • Using the Source Monitor
 • Navigating the Timeline
 • Essential editing commands

WORKING WITH CLIPS AND MARKERS

 • Program Monitor controls
 • Controlling resolution
 • Using markers
 • Using Sync Lock and Track Lock
 • Finding gaps in the Timeline
 • Selecting clips
 • Moving clips
 • Extracting and deleting segments

ADDING TRANSITIONS

 • What are transitions?
 • Edit points and handles
 • Adding video transitions
 • Using A/B mode to fine-tune a transition
 • Adding audio transitions

ADVANCED EDITING TECHNIQUES

 • Four-point editing
 • Retiming clips
 • Replacing clips and footage
 • Nesting sequences
 • Regular trimming
 • Advanced trimming
 • Trimming in the Program Monitor panel

PUTTING CLIPS IN MOTION

 • Adjusting the Motion effect
 • Changing clip position, size, and rotation
 • Working with key frame interpolation
 • Using other motion-related effects

EDITING AND MIXING AUDIO

 • Setting up the interface to work with audio
 • Examining audio characteristics
 • Adjusting audio volume
 • Creating a split edit
 • Adjusting audio levels in a sequence

SWEETENING SOUND

 • Sweetening sound with audio effects
 • Adjusting EQ
 • Applying effects in the Audio Mixer
 • Cleaning up noisy audio

ADDING VIDEO EFFECTS

 • Working with effects
 • Key framing effects
 • Effects presents
 • Frequently used effects

COLOR CORRECTION AND GRADING

 • Color-oriented workflow
 • An overview of color-oriented effects
 • Fixing exposure problems
 • Fixing color balance
 • Special color effects
 • Creating a look

EXPLORING COMPOSITING TECHNIQUES

 • What is an alpha channel?
 • Making compositing part of your projects
 • Working with the Opacity effect
 • Working with alpha-channel transparencies.
 • Color keying a green screen shot
 • Using mattes

CREATING TITLES

 • An overview of the tiller window
 • Video typography essentials
 • Creating titles
 • Stylizing text
 • Working with shapes and logos
 • Making text roll and crawl

MANAGING YOUR PROJECTS

 • The File menu
 • Using the Project Manager
 • Final project management steps
 • Importing projects or sequences
 • Managing collaboration
 • Managing your hard drives

EXPORTING FRAMES, CLIPS, AND SEQUENCES

 • Overview of export options
 • Exporting single frames
 • Exporting a master copy
 • Working with Adobe Media Encoder
 • Exchanging with other editing applications
 • Recording to tape

EDIUS 👈🏽

Screen Configuration and Functions

 • Screen Configuration
 • Layout in Dual Monitor
 • Layout in Single Monitor
 • Preview Window
 • Dual Mode
 • Single Mode
 • Menu Bar
 • Player
 • Recorder

Timeline Window

 • Time Scale Settings/Track Header
 • Track Type

Bin Window

 • Source Browser Window
 • Palette Window
 • [Information] Palette
 • [Effect] Palette
 • [Marker] Palette

Window Layout

 • Registering Layouts
 • Restoring Layout to Default
 • Video Editing Procedure
 • Editing Workflow

Creating/Exiting Project

 • Creating New Project
 • Formats
 • Creating Project Preset at the First Startup
 • Creating Project Using Project Preset
 • Creating Project with Different Settings from Project Preset
 • Creating New Project While Editing
 • Saving Project
 • Exiting Project

Importing Sources

 • Importing Sources from Source Browser
 • Displaying Source Browser
 • Importing Files from a Camera That Records Video on SD Memory Card
 • Importing CD/DVD Sources
 • Capturing and Importing Sources
 • Checking Operation Settings for Capturing
 • Perform Capturing from External Device
 • Importing Files Stored on Your PC
 • Registerable File Formats

Editing Operations

 • Placing Clips
 • Placing a Clip from the Bin
 • Specifying the Range and Placing a Clip
 • Setting Channel Mapping

Clip Composition

 • Moving Clips
 • Dividing Clips
 • Adjusting the Length of Clips
 • Deleting Clips
 • Settings of Clips
 • Enabling/Disabling Clips
 • Grouping Clips

Setting in and Out Points to Timeline

 • Checking Edited Video on Timeline
 • Setting the Display of Preview Window
 • Displaying in Full Screen View
 • Displaying on Monitor Using External Hardware

Playing Back Timeline

 • Rendering for Smooth Playback
 • Creating Color Bar/Color Matte
 • Creating a Color Bar Clip
 • Creating a Color Matte Clip

Editing Modes

 • Insert/Overwrite Mode
 • Sync-Lock (Synchronization) and Ripple Mode
 • Trimming a Clip
 • Trimming Type
 • Trimming on the Timeline
 • Trimming in Trim Mode
 • Trimming by Shortcut Keys

Tracks

 • Adding Tracks
 • Deleting Tracks
 • Moving Tracks
 • Muting Tracks
 • Locking Tracks

Sequence

 • Creating New Sequence
 • Editing Sequences
 • Using Nest Sequence Function

Time Adjustment on Clips

 • Changing Playback Speed of Entire Clip
 • Changing Playback Speed of Part of Clip (Time Remap)
 • One Frame at a Time Playback (Freeze Frame)
 • Snapping Still Image from Timeline

Audio

 • Recording Audio
 • Adding Speech with Voice Over
 • Adjusting the Volume/Pan of Clip
 • Adjusting Entire Volume/Pan
 • Adjusting Volume/Pan Partly
 • Other Volume Adjustment Methods
 • Adjusting the Volume/Balance of Track

Effect

 • Effect Types
 • Applying/Adjusting Effects
 • How to Apply Effects
 • How to Adjust Effects
 • Operations of Effects
 • Adjusting Color (Color Correction)
 • Applying Special Effects (Video Filter/Audio Filter)
 • Applying Effect on Transition Part of Video (Transition/Audio Cross Fade)
 • Compositing Video (Keyers)
 • Adjusting Video (Video Layout)
 • Effect Preset
 • Creating/Deleting Effect Preset
 • Importing/Exporting Effect Preset

Title

 • Creating Title
 • Applying Title Mixer
 • Outputting Work
 • Before Exporting
 • Checking/Adjusting Brightness and Color
 • Checking Brightness and Color
 • Adjusting Brightness and Color
 • Adjusting Audio Volume
 • Normalizing Audio of Multiple Clips
 • Reducing Momentary Noise (V-mute Function)

Export

 • Exporting in File Formats
 • Exporting to Media
 • Exporting to Disc
 • Exporting to DVD or BD
 • Export Presets
 • Creating/Deleting Preset
 • Importing/Exporting Presets
 • Other Convenient Functions

Restoring Offline Clips

 • Restoring Source Link
 • Restoring Offline Clips

Consolidating Project

 • Deleting Clips Not Used in Project from Bin

Editing in Multicam Mode

 • Switching to Multicam Mode
 • Editing in Multicam Mode

Adding Plug-ins

 • After Effects Plug-in Bridge
 • VST Plug-in Bridge

ADOBE AFTER EFFECTS 👈🏽

Introduction to post production

 • Concepts of Visual effects & Compositing
 • Compositing tools
 • Concepts of Visual effects

How to work in film industry

 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies
 • About matte painting (Basics)

Matte painting practice

 • Composition with matte painted file
 • Classes for visual effects

Introduction to software

 • View Port & Tools
 • Apply basic & advanced tools

Introduction to live action movies

 • Brushes & color palette
 • Wire removal (Basics)
 • Wire removal practice
 • Show examples

Rotoscopy (Masking)

 • Chroma techniques
 • Blue matte cutting
 • Trial effects
 • Live action movie
 • Tracking

About camera and object tracking

 • Color theory
 • Lights
 • Color correction

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Audio,Video Editor

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Audio, Video Editing

1 CERTIFICATE

★ DVE - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email