*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN VIDEO EDITING

Duration : 6 Month / 216 Hours

OBJECTIVE

This program is specialized in audio video editing and post production works, after completing this course one can work on editing compositing software using edit suites and other advanced equipment’s with effective background sounds and music adding dynamic special effects.

COURSE DURATION:

6 Month / 216 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Concepts of editing & Post production
➤  Video compressions
➤  Video settings & Formats
➤  Elements of Editing, Post production & VFX
➤  Linear & Non-linear editing
➤  Transitions & effects
➤  Compositing (2D & 3D)
➤  Special effects
➤  Titling
➤  Rough cutting
➤  Rendering

1 CERTIFICATE

  1. ★ DVE(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.