*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN WEB DESIGNING & ANIMATION (DWA)

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

DIPLOMA IN WEB DESIGNING & ANIMATION (DWA) – GN25062F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works & Illustrations. This involves the creation of variety brochures, cards, logos, digital photo manipulation and quality effects in print film making and advertisement works.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure,
 • Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE ANIMATE 👈🏽

 • Introduction to Animate
 • Animate workflow and workspace Stage and Tools panel
  • Document Properties
  • Tools
 • Creating and managing documents
 • Working with graphics and images
 • Working with timelines
 • Creating animation
 • Working with scenes Using symbols, instances, and library assets
 • Inserting Media Elements
 • Working with text
 • Working with sound
 • Working with video
 • Web banner advertisement
 • Creating and publishing Animate Video
 • Concept of Action Script
 • Publishing Animate content
 • Exporting from Animate

ADOBE DREAMWEAVER 👈🏽

 • About Dreamweaver
 • Document Toolbar
 • Coding Toolbar
 • Properties Inspector
 • Creating New Webpage
 • Blank Webpage
 • Template Webpage
 • Saving and Closing a Webpage
 • Setting up Dreamweaver Sites
 • Understanding Local and Remote Folder Structure
 • Setting up a Testing Server
 • Specifying URL Prefix for Testing Server
 • Using site maps
 • Showing or Hiding Site Map Files
 • Setting the site map layout Preferences
 • Working with a webpage without Defining a site
 • Understanding Basic Tab Options
 • Creating a Heading
 • Setting a Page Properties
 • Working with links
 • Linking pages with in a website
 • Linking to another website
 • Setting Links to named Anchors Within a Webpage
 • Using Jump Menus
 • Inserting jump menu
 • Modifying jump menu
 • Navigation Bars
 • Using Search and Replace Feature for text
 • Previewing Web page in browser
 • Previewing the Web through Device Central
 • Creating HTML Tables
 • Creating Tables in Standard mode
 • Merging and Splitting Table Cells
 • Controlling Cell Options
 • Importing Table Data from Other Program
 • Applying Tables for Spacing Alignment
 • Applying tables to design forms
 • Applying Nested Tables
 • About Framework
 • Understanding HTML Frames
 • Setting Targets and Links in Frames
 • Changing Frame Properties
 • Using Photoshop to Save and Edit Images
 • Inserting Images On web pages
 • Aligning Images on WebPages
 • Positioning images in an HTML Table
 • Inserting Background Color
 • Understanding Cascading Style Sheets
 • CSS Rules
 • Cascading Styles
 • CSS Properties
 • Creating a new CSS rule
 • Working with External CSS Files
 • Formatting CSS code
 • Working with CSS Layouts
 • Working with AP Div Element
 • Insert an AP Div Element
 • Setting Properties for AP Elements
 • Creating the Dreamweaver template
 • Creating Editable Regions
 • Creating Repeating Regions
 • Using Optional Regions
 • Settings Tag Attributes
 • Nested Templates
 • Exporting a Template-Based website
 • Modifying template properties`
 • Dreamweaver and Animate
 • Inserting SWF File
 • Inserting Animate video
 • Managing Extensions in Dreamweaver
 • HTML form Controls
 • Inserting drop down list
 • Text field and text area
 • Radio Buttons and Check Boxes
 • Working with Java Script Behaviors
 • Using Browser Compatibility Feature
 • Working with Broken links
 • Managing linked Files
 • Publishing the Website
 • Using Dreamweaver’s Publishing Tools
 • Placing websites online
 • Site Management
 • Using Testing Server Options
 • Activating Site Map Layout
 • Using the files view Columns Option
 • Including Java script in HTML
 • Performing Operations
 • Making Statements
 • Using Arrays
 • Fill element Loop
 • String of Elements
 • Addressing page objects
 • Window properties
 • Document properties
 • Form Properties
 • Action script Fundamentals
 • Fundamentals of Web programming
 • Building Spry pages visually

PROJECT 👈🏽

 • Portfolio
  • Dynamic Website with forms, database, animation

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Web Designing
 • Creation of Animate animations
 • Web Development and Maintenance
 • Editing
 • Layout Designing
 • Programming

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Web Designer
 • Animate Animator
 • Web Developer
 • Programmer
 • Layout Designer
 • Editor

1 CERTIFICATE

★ DWA - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email