*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

DIPLOMA IN WEB DESIGNING & ANIMATION

Duration : 3 Month / 108 Hours

OBJECTIVE

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works & Illustrations. This involves the creation of variety brochures, cards, logos, digital photo manipulation and quality effects in print film making and advertisement works.

COURSE DURATION:

3 Month / 108 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Network basics
➤  Functionality of websites
➤  Color concepts
➤  Onscreen designing concepts
➤  Webpage designing (static & dynamic)
➤  Working with graphics & images
➤  Working with animations & video
➤  HTML coding
➤  Cascading style sheets
➤  Inserting media elements (sounds, movies)
➤  Web hosting & maintenance
➤  2D animation
➤  Web banner advertisement
➤  Action script Fundamentals
➤  Fundamentals of Web programming
➤  Sound editing & Processing

1 CERTIFICATE

  1. ★ DWA(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.