*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN WEB DESIGNING - DWD

Duration : 3 Months / 108 hours

OBJECTIVE

DWD24 – GN17134-17884F

The course is designed for someone with a knack for programming skills coupled with an eye for crafting stunning aesthetics, you can pursue a web designing course and gather the technical skills and knowledge required to be a web designer.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION 👈🏽

 • What is Internet?
 • What are websites?
 • Working of a Website.
 • What are Browsers?

BULDING BLOCKS OF WEB FRONTEND 👈🏽

 • Introduce HTML (Content)
 • Introduce CSS (Presentation)
 • Introduce JavaScript (Building Dynamic Websites)

INTRODUCTION TO HTML 👈🏽

 • What are Markup Languages?
 • What is needed to write HTML code?
 • Structure of HTML TAG
 • HTML Attributes

BASIC HTML TAGS 👈🏽

 • Headings, Paragraph
 • Formatting Elements (<b><i><strong>etc)
 • Links, Images
 • HTML Comments
 • Create a simple HTML page with the above tags

ADVANCED HTML TAGS & CONCEPTS 👈🏽

 • Inline and block level Elements (Eg: Div, Span)
 • List elements (ul, ol)
 • Tables& Forms
 • Head Element and Elements placed with in the Head section (Title, Meta etc.)
 • Iframe, video, audio
 • Layout Elements (header, footer, aside, section etc)
 • ID and Class Attributes

PROJECT 👈🏽

 • Create a website with at least three pages using only html and try to include all the tags
 • Choose from any of the below themes.
 • Personal Website
 • Company Website
 • Institutional Website

INTROCUCTION TO CSS 👈🏽

 • What is CSS?
 • CSS Syntax
 • Three ways to write CSS
 • CSS Priorities
 • Cascading Effect of CSS Properties

CSS BASICS 👈🏽

 • CSS Selectors
 • Basic CSS Properties (Color, Background, Padding, Margin, Width, Height, Font properties
 • .)
 • Box Model
 • Units and Colors (px % etc. named colors Hex color representation etc)
 • Using Browser tools to Check CSS Properties Rendered.

CSS ADVANCED 👈🏽

 • Max and min widths, Inline Block, z-index, align etc
 • Pseudo Classes (:hover, :visited etc)
 • Box Sizing, Display, Position etc
 • CSS Layouts
 • Flex and Grid
 • CSS Transformations
 • CSS Animations
 • Responsive Design (Media Queries)

PROJECT 👈🏽

 • Use the HTML site created the in previous project and Add CSS styling to it.

INTRODUCTION TO DYNAMIC HTML 👈🏽

 • What is DHTML
 • History of Different ways dynamic elements were added to HTML Pages
 • JAVASCRIPT BASICS
 • Writing JavaScript in Browser Console
 • Writing JavaScript in Web pages
 • Linking External
 • Using Console.log to debug the script ins browser Console.

JAVASCRIPT ADVANCED 👈🏽

 • Variables, operators, datatypes, loops, Conditions
 • Objects and Arrays
 • Accessing Arrays and Objects
 • Functions
 • Functions within Objects
 • JSON

DOCUMENT OBJECT MODEL 👈🏽

 • What is DOM
 • Viewing the DOM in Browser Developer Tools

MANIPULATING DOM USING JS 👈🏽

 • Accessing document object
 • Accessing elements using ID, Class and tag
 • Manipulating existing elements
 • Creating and adding New Elements to document object

DOM EVENTS 👈🏽

 • What are events
 • Different types of events
 • Call a function on on click event
 • Adding event listeners
 • Form validation Using JS

PROJECT 👈🏽

 • Create a To Do List website prototype using HTML, CSS and JSS

UNDERSTADING JS AND CSS FRAME WORKS 👈🏽

 • What is a framework?
 • Why uses a framework?
 • Examples of CSS Frame Works
 • Examples of JS Frame Works
 • Examples of Frameworks that Combine JS and CSS

TAILWIND CSS 👈🏽

 • What is tailwindCSS framework?
 • Adding tailwindCSS to a web page
 • Working with tailwindCSS
 • Create your profile page using tailwindCSS

JQUERY BASICS 👈🏽

 • What is Jquery?
 • Adding Jquery to a web page
 • Jquery Syntax
 • Jquery Selector
 • Jquery Events

JQUERY ADVANCED 👈🏽

 • HTML Manipulations
 • Effects
 • Traversing
 • Plugins

BOOTSTRAP 5 👈🏽

 • What is boot strap?
 • Adding bootstrap to your projects.
 • Different predefined Element styles
 • The Grid System
 • Forms
 • Templates

PROJECT👈🏽

 • Create a shopping site web frontend using Bootstrap 5.
 • Note: All projects are samples you can provide other projects that you see fit to teach the concepts.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Good knowledge in web development tools like HTML, CSS and JS
 • Become a skilled web designer and developer
 • knowledge in web technologies

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Web application developer
 • Web designer
 • Front end and backend developer
 • UI/UX designer

1 CERTIFICATE

★ DWD - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email