*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

DIPLOMA IN WEB DESIGNING - DWD

Duration : 3 Months / 108 hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to give a complete idea of web page designing. In this course, you will walk through the areas like Html, CSS, Bootstrap etc.

COURSE DURATION:

3 Months

COURSE OUTLINE

 • Introduction of different Web Technology
 • Introduction
 • HTML Elements
 • HTML Attributes
 • HTML Headings
 • HTML Paragraphs
 • HTML Formatting
 • HTML Fonts
 • HTML Styles
 • HTML Links
 • HTML Images
 • HTML Tables
 • HTML Lists
 • HTML Forms
 • HTML Frames
 • HTML Iframes
 • HTML colours
 • HTML Colornames
 • HTML Colorvalues
 • HTML Quick List
 • HTML Layout
 • HTML Doctypes
 • HTML Head
 • HTML Meta
 • HTML Scripts
 • HTML Entities
 • HTML URLs
 • HTML URL Encode
 • HTML Media
 • HTML Audio
 • HTML Object
 • HTML Video
 • HTML YouTube
 • HTML Media Tags
 • HTML Summary
 • CSS Introduction
 • CSS Syntax
 • CSS Id & Class
 • CSS Styling
 • Styling Backgrounds
 • Styling Text
 • Styling Fonts
 • Styling Links
 • Styling Lists
 • Styling Tables
 • CSS Box Model
 • CSS Box Model
 • CSS Border
 • CSS Outline
 • CSS Margin
 • CSS Padding
 • CSS Advanced
 • CSS Grouping/Nesting
 • CSS Dimension
 • CSS Display
 • CSS Positioning
 • CSS Floating
 • CSS Align
 • CSS Navigation Bar
 • CSS Image Gallery
 • CSS Image Opacity
 • CSS Image Sprites
 • CSS Media Types
 • CSS hacking
 • CSS Summary
 • Overview
 • JavaScript Objects
 • JS Array
 • JS Boolean
 • JS Date
 • JS Math
 • JS Number
 • JS String
 • JS RegExp
 • JS Global
 • Browser Objects
 • Window
 • Navigator
 • Screen
 • History
 • Core DOM Objects
 • DOM Node
 • DOM NodeList
 • DOM NamedNodeMap
 • DOM Document
 • DOM Element
 • DOM Attr
 • HTML DOM Objects
 • DOM Document
 • DOM Events
 • DOM Elements
 • DOM Anchor
 • DOM Area
 • DOM Base
 • DOM Body
 • DOM Button
 • DOM Form
 • DOM Frame/IFrame
 • DOM Frameset
 • DOM Image
 • DOM Input Button
 • DOM Input Checkbox
 • DOM Input File
 • DOM Input Hidden
 • DOM Input Password
 • DOM Input Radio
 • DOM Input Reset
 • DOM Input Submit
 • DOM Input Text
 • DOM Link
 • DOM Meta
 • DOM Object
 • DOM Option
 • DOM Select
 • DOM Style
 • DOM Table
 • DOM td / th
 • DOM tr
 • DOM Textarea
 • Introduction
 • JQuery Syntax
 • Jquery Selectors
 • Jquery Events
 • Jquery Effects
 • Jquery Callback
 • Jquery Html
 • Jquery CSS
 • Jquery Ajax
 • Jquery Examples
 • jQuery Quiz
 • jQuery Reference
 • JQuery Misc
 •  

Introduction to Bootstrap

 • Bootstrap Framework
 • Why Bootstrap
 • History of Bootstrap
 • Advantages of Bootstrap Framework
 • Responsive web page
 • How to remove Responsiveness
 • Features of Bootstrap
 • Mobile-First Strategy
 • Setting up Environment
 • How to apply Bootstrap to Applications?

Bootstrap Grid

 • Bootstrap Grid
 • How to apply Bootstrap Grid
 • Container
 • Offset Column
 • Reordering Columns
 • Advantages of Bootstrap Grid
 • How to Display Responsive Images
 • How to change class properties?
 • How to use readymade themes
 • How to customize Bootstrap’s components, Less variables, and jQuery plug-in.
 • Bootstrap Typography
 • How to use Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Form Layout
 • Bootstrap Button
 • How display images in different styles like Circle shape etc.
 • How to display text like muted and warning etc.?
 • Carets Classes
 • How to hide or show the text in Bootstrap

Bootstrap Components

 • What is Bootstrap Components
 • Why Bootstrap Components
 • Advantages of Bootstrap Components
 • different types of Bootstrap Components
 • Glyphicons Component
 • How to use Glyphicons Component
 • Bootstrap Dropdown Menu Component
 • Button Groups and Button Toolbar
 • different Input Groups Components
 • Navigation Pills and Tabs Components
 • Navbar Component
 • How to build a Responsive Navbar
 • How to Add Forms and other controls to Navbar
 • How to Fix the position of navbar
 • What is Breadcrumb Component
 • Pagination Component
 • How to apply Pagination in Application
 • Labels / Badge Components
 • Jumbotron / Page Header Components
 • Thumbnail Component
 • Alerts & Dismissible Alerts
 • How to Create Progress Bar
 • Media Objects Component
 • Media Objects Component
 • How to use Media Objects Component
 • Bootstrap List Group Component
 • Bootstrap Panel Component

Bootstrap Plug-Ins

 • What is Bootstrap Plug-Ins
 • Why Bootstrap Plug-Ins
 • How to use Bootstrap Plug-Ins
 • Transition Plug-in
 • Modal Dialog Box
 • different Properties, Methods and Events of Model Dialog Box
 • Scrollspy Plug-In
 • Tab Plug-in
 • How to use Tab Plug-in
 • Drop Down Plug-in
 • Tooltip Plug-in
 • Button Plug-in
 • different methods and events of Tooltip Plug-in
 • Popover Plug-in
 • alert and Button Plug-ins
 • Collapse Plug-in
 • different types of Properties, Methods and Events of Collapse Plug-in
 • Carousel Plug-in
 • Affix Plug-in
 • Understanding FTP
 • Setting up FTP Server (Live)
 • Uploading and downloading FTP contents
 • Summary

DEPLOYMENT

 • Deploying application on Web Server
 • Summary

1 CERTIFICATE

 1. ★ DWD (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.