*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

FINAL CUT PRO - FCP

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

Final Cut Pro (FCP) is one of the most advanced video editing & compositing package for film television industry, contains a number of software using for editing, compositing, color correction, titling etc. This Apple Macintosh platform package provides 100% professional output for all kind of Film & television post production works.

COURSE DURATION:

3 Months / 108 Hours

COURSE OUTLINE

Final Cut Pro basics
Import media
Analyse media
Organize your library
Play back and skim media
Edit your project
Edit audio
Add transitions, titles, effects, and generators
Advanced editing
Keying and compositing
Colour correction
Share your project
Manage media, libraries, and archives
Preferences and metadata

CERTIFICATE

  1. ★ FCP (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.