*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

Final Cut Pro - FCP

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

Final Cut Pro – FCP – GN15976F

The most popular vector graphic tool in the media industry. Its user friendly interface, tools & options makes vector graphic designing very easy for designers. Corel draw is suitable for all kind of pre-press designing.

COURSE OUTLINE

Final Cut Pro - (FCP) 👈🏽

 • Final Cut Pro basics

  • What is Final Cut Pro?
  • What are libraries?
  • Final Cut Pro workflow overview
  • Final Cut Pro interface overview
  • Media files and clips

  Import media

  • Importing overview
  • If it’s your first import
  • Import from connected cameras
  • Import from file-based cameras
  • Import spanned clips
  • Import from iPhone, iPad, or iPod touch
  • Import from a digital still camera
  • Import from tape-based cameras
  • If your camera or device isn’t recognized
  • Import from other applications
  • Import from iMovie
  • Import from iPhoto and Aperture
  • Import from iTunes
  • Import from Motion
  • Import from devices
  • Import from a hard disk
  • Access media on an archive or disk image
  • Organize files while importing
  • Import while recording
  • About memory cards and cables
  • Supported media formats
  • Import and adjust REDCODE RAW video files

  Analyze media

  • Analyzing media overview
  • Video and still-image analysis options
  • Audio analysis options
  • Analyze your media
  • View analysis keywords on clips

  Organize your library

  • Organizing libraries overview
  • Organize your projects, events, and media
  • Create a new event
  • Rename clips, events, and projects
  • View and sort clips and projects
  • Merge or split events
  • Copy or move clips and projects between events in the same library
  • Duplicate projects and clips
  • Delete clips, events, and projects
  • Organize clips
  • Rate clips as Favorite or Rejected
  • Add keywords to clips
  • Add or edit clip and project notes
  • Organize clips by roles
  • Find items using search, keywords, and Smart Collections
  • Find clips and projects in events
  • Save searches as Smart Collections
  • Organize Keyword and Smart Collections
  • Restore a library from automatic backups

  Play back and skim media

  • Playback and skimming overview
  • Play back media
  • Sims media
  • Play back and skim media in the Event Viewer
  • View playback on a second display
  • View playback on an external video monitor
  • Control playback quality and performance
  • About background rendering

  Edit your project

  • Editing overview
  • Create and manage projects
  • Create a new project
  • Open an existing project
  • Modify a project’s settings
  • Save, back up, and make versions of your projects
  • Select clips and ranges
  • About selections and filmstrips
  • Select one or more clips
  • Select a range
  • Manage multiple range selections in event clips
  • Add and remove clips
  • Adding clips overview
  • Drag clips to the Timeline
  • Append clips to your project
  • Insert clips in your project
  • Connect clips to add cutaway shots, titles, and synchronized sound effects
  • Overwrite parts of your project
  • Replace a clip in your project with another clip
  • Add and edit still images
  • Create freeze frames
  • Add clips using video-only or audio-only mode
  • Remove clips from your project
  • Solo, disable, and enable clips
  • Find a Timeline clip’s source clip
  • Arrange clips in the Timeline
  • Cut and trim clips
  • Trimming overview
  • Cut clips with the Blade tool
  • Extend or shorten a clip
  • Make roll edits with the Trim tool
  • Make slip edits with the Trim tool
  • Make slide edits with the Trim tool
  • Show detailed trimming feedback
  • View and navigate
  • Zoom and scroll in the Timeline
  • Adjust Timeline settings
  • Navigate within your project
  • Navigate using timecode
  • Use the Timeline Index to view, navigate, and search your project
  • Work with markers
  • Markers overview
  • Add and remove markers
  • Edit, move, and navigate to markers
  • Manage chapter markers and their thumbnail images
  • Correct excessive shake and rolling shutter issues

  Edit audio

  • Audio overview
  • Audio editing basics
  • About audio waveforms
  • About audio channels and audio components
  • Ways to view audio clips
  • View audio waveforms at the audio sample level
  • View and correct audio levels
  • Solo and mute audio clips
  • Add audio
  • Add music and sound
  • Record audio
  • Edit audio clips or audio components
  • Audio editing overview
  • Configure audio channels
  • Adjust volume
  • Fade audio in or out
  • Pan audio
  • Multichannel audio editing examples
  • Use roles to organize clips and export audio files
  • Add and adjust audio effects
  • Add audio effects
  • Adjust audio effects
  • Adjust audio effects using keyframes
  • Audio tools and techniques
  • Enhance audio
  • Sync audio and video automatically
  • Match audio equalization settings
  • Preserve pitch when retiming clips

  Add transitions, titles, effects, and generators

  • Transitions, titles, effects, and generators overview
  • Add and adjust transitions
  • Transitions overview
  • How transitions are created
  • Set transition defaults
  • Add transitions to your project
  • Delete transitions from your project
  • Adjust transitions in the Timeline
  • Adjust transitions in the Transition inspector and Viewer
  • Adjust transitions with multiple images
  • Create specialized versions of transitions in Motion
  • Add and adjust titles
  • Titles overview
  • Add titles to your project
  • Adjust titles
  • Remove titles from your project
  • Find and replace text in your project
  • Adjust built-in effects
  • Built-in effects overview
  • Resize, move, and rotate clips
  • Trim clips
  • Crop clips
  • Pan and zoom clips with the Ken Burns effect
  • Skew a clip’s perspective
  • Work with built-in effects
  • Add and adjust clip effects
  • Clip effects overview
  • Add effects to your project
  • Adjust effects in Final Cut Pro
  • Change clip effect order
  • Copy effects and attributes between clips
  • Copy and paste keyframes
  • Turn off or remove an effect from a clip
  • Create specialized versions of the video effects in Motion
  • Add generators
  • Generators overview
  • Use a placeholder
  • Use a timecode counter
  • Use a shape
  • Use a background
  • Create specialized versions of the generators in Motion
  • About themes
  • Use onscreen controls
  • Onscreen controls overview
  • Show or hide onscreen controls
  • Onscreen control examples
  • Use the Video Animation Editor
  • Video animation overview
  • Adjust video effects using keyframes
  • Modify groups of keyframes
  • Adjust effect curves using fade handles or keyframe animation

  Advanced editing

  • Group clips with compound clips
  • Compound clips overview
  • Create and break apart compound clips
  • Manage compound clips
  • Add storylines
  • Fine-tune edits with the Precision Editor
  • Create split edits
  • Make three-point edits
  • Three-point editing overview
  • Three-point edit examples
  • Try out clips using auditions
  • Auditions overview
  • Create auditions to try out clips
  • Add and remove clips in auditions
  • Use auditions to try out clips in your project
  • Retime clips to create speed effects
  • Retiming clips overview
  • Change clip speed
  • Create variable speed effects
  • Add transitions between speed segment
  • Reverse or rewind clips
  • Create instant replays
  • Create jump cuts at specified frames
  • Create a hold segment
  • Reset retimed clips to play at normal speeds
  • Conform frame sizes and frame rates
  • Use roles to manage clips
  • Roles overview
  • View and reassign roles
  • Create custom roles and subroles
  • View clips by role in the Timeline
  • Use roles to export media stems
  • Use XML to transfer projects and events
  • Edit with multicam clips
  • Multicam editing overview
  • Multicam editing workflow
  • Import media for a multicam edit
  • Assign camera names and multicam angles
  • Create multicam clips in the Browser
  • Cut and switch angles in the Angle Viewer
  • Sync and adjust angles and clips in the Angle Editor
  • Edit multicam clips in the Timeline and the Inspector
  • Multicam editing tips and tricks

  Keying and compositing

  • Keying
  • Keying overview
  • Use chroma keys
  • Use luma keys
  • Finalize the key
  • Compositing
  • Compositing overview
  • Use alpha channels
  • Use Compositing settings
  • Choose a blend mode

  Color correction

  • Color correction overview
  • Analyze and balance color automatically
  • Color balance overview
  • Analyze a clip for color balance
  • Balance a clip’s colors
  • Match color between clips automatically
  • Adjust color manually
  • Manual color correction overview
  • Color correct the whole image
  • Target a specific color using a color mask
  • Target specific areas using shape masks
  • Add shape masks to a color mask
  • Apply multiple color corrections
  • Add a transition between color corrections
  • Save and apply color correction presets
  • Turn iMovie adjustments on or off
  • Turn ARRI Log C processing on or off
  • Measure video levels
  • Video scopes overview
  • Use the video scopes
  • Waveform Monitor display options
  • Vector scope display options
  • Histogram display options

  Share your project

  • Sharing projects overview
  • Share projects, clips, and ranges
  • Modify share attributes
  • Export your project using Compressor
  • View the status of shared projects

  Manage media, libraries, and archives

  • Media management overview
  • Update your projects and events to Final Cut Pro 10.1
  • Manage your media files
  • View a clip’s information
  • Locate source media files
  • Relink clips to media files
  • Consolidate projects, events, and libraries
  • Back up projects, events, and libraries
  • Transcode media files
  • View background tasks
  • Delete render files to free up disk space
  • Manage multiple libraries
  • Multiple libraries overview
  • Create a new library
  • Open and close libraries
  • Copy or move items between libraries and hard disks
  • Create and manage camera archives
  • Solutions to common media management issues
  • Alert icons
  • Common media management issues

  Preferences and metadata

  • Preferences and metadata overview
  • Final Cut Pro preferences
  • Change preference settings
  • General preferences
  • Editing preferences
  • Playback preferences
  • Import preferences
  • Destinations preferences
  • Work with destinations
  • Work with metadata
  • Display and change clip metadata
  • Modify metadata views
  • Batch rename clips

  LIVE TYPE

  • Creating Title animation
  • Creating Title graphics
  • Work with live type

  PROJECT

  • A movie trailer
  • Title work
  • Textile Ad

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Editing
 • Title works
 • Ads

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Editor
 • Title works
 • Ads

1 CERTIFICATE

★ Final Cut Pro - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email