*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

FULL STACK WEB DEVELOPER - PYTHON

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

FSWD24SP – GN54516-55266F

The Objective of this course is to learn the core concepts of both the frontend and backend programming, to get familiar with the latest web development technologies like Django, learn all about SQL and non-SQL databases learn complete web development process.

COURSE OUTLINE

FRONT-END DEVELOPMENT - UI DESIGNING 👈🏽

 • Colour Concepts
 • Menus
 • Tools
 • Colour Theory
 • Typography
 • Introduction to UI design
 • Real-time designing of a Professional Website.

HTML 👈🏽

 • introduction
 • Bulding Blocks of Web Frontend
 • Introduction To HTML
 • Basic HTML TAGS
 • Advanced HTML Tags & concepts

CSS 👈🏽

 • Introduction to CSS
  • What is CSS ?
  • CSS Syntax
  • Three ways to write CSS
  • CSS Priorities
  • Cascading Effect of CSS Properties
 • CSS Basics
  • CSS Selectors
  • Basic CSS Properties (Color, Background, Padding, Margin, Width, Height, Font
  • properties etc)
  • Box Model
  • Units and Colors (px % etc. named colors Hex color representation etc)
  • Using Browser tools to Check CSS Properties Rendered.
 • CSS Advanced
  • Max and min widths, Inline Block, z-index, align etc
  • Pseudo Classes
  • Box Sizing, Display, Position etc
  • CSS Layouts
  • Flex and Grid
  • CSS Transformations
  • CSS Animations
  • Responsive Design (Media Queries)

JAVASCRIPT 👈🏽

 • Introduction to DHTML
  • What is DHTML
  • History of Different ways dynamic elements were added to HTML Pages
 • Javascript Basics
  • Writing JavaScript in Browser Console
  • Writing JavaScript in Web pages
  • Linking External
  • Using Console.log to debug the script ins browser Console.
 • Javascript Advanced
  • Variables, operators, datatypes, loops, Conditions
  • Objects and Arrays
  • Accessing Arrays and Objects
  • Functions
  • Functions within Objects
  • JSON
 • Document Object Model
  • What is DOM
  • Viewing the DOM in Browser Developer Tools
 • Manipulating DOM using JS
  • Accessing document object
  • Accessing elements using ID, Class and tag
  • Manipulating existing elements
  • Creating and adding New Elements to document object
 • DOM Events
  • What are events
  • Different types of events
  • Call a function on onclick event
  • Adding event listeners
  • Form validation Using JS
 • Project – Create a To Do List website prototype using HTML, CSS and JS

JQUERY 👈🏽

 • JQuery Basics
  • What is JQuery?
  • Adding JQuery to a web page
  • JQuery Syntax
  • JQuery Selector
  • JQuery Events
 • JQuery Advanced
  • HTML Manipulations
  • Effects
  • Traversing
  • Plugins

BOOTSRAP 👈🏽

 • What is Bootstrap?
 • Adding bootstrap to your projects.
 • Different predefined Element styles
 • The Grid System
 • Forms
 • Templates

BACK-END DEVELOPMENT USING PYTHON AND ITS FRAMEWORKS - PYTHON PROGRAMMING 👈🏽

 • Overview of Programming Languages
  • Machine language
  • Assembly language
  • High level language
 • History of python
  • What is python?
  • Features of python
  • Why python is important ?
 • Installing and Environment Setup
  • Downloading Python setup file
  • Installation Process
  • Test Run
  • Installation of PyCharm IDE Editor & Configuration
 • Working with Python
  • Basic Syntax
  • Identifiers & Literals
  • keywords
  • Data Types
  • Functions
  • Comments
 • Operators & Expressions
  • Operators & operands
  • Arithmetic Operators: Unary, Binary
  • Assignment Operators
  • Comparison Operators
  • Logical Operators
  • Bitwise Operators: AND, OR, XOP, Right Shift, Left Shift
 • Decision Statements
  • The if statements
  • The If-else statement
  • Nested if statement
 • Loop Control Statements
  • While Loop
  • For loops
  • Nested loops
  • Break, Continue & Pass statements
 • String Manipulation
  • String class
  • Inbuilt Python Strings
  • Index operator
  • Traversal & the for loop
  • String operators: String slice, String slice with step
  • String operators
  • Find function
 • Lists
  • Overview of List
  • Creating Lists, Accessing elements from List
  • List Operations
  • List Slicing
  • Nested lists
 • Tuples
  • Overview of Tuples
  • Tuples v/s List
  • Creating and working with tuples
  • Operations on Tuple
 • Sets
  • Overview of Sets
  • Set v/s List
  • Set Operations
 • Dictionaries
  • Overview of Dictionaries
  • Creating a Dictionary
  • Operations on a Dictionary
 • Functions
  • Overview of Functions
  • Parameters & arguments in a function
  • Local & global scope of a variable
  • Functions with return values
  • Function with varying arguments
  • Functions with named varying arguments
  • Recursive function
  • Lambda function
  • Libraries
  • Packages
 • Exceptions
  • Introduction
  • Defining exception handlers
  • Types of Exceptions & Handlers
  • Defining multiple exception blocks
  • Defining nested exception blocks
  • Raising Exceptions
  • Custom Exceptions
 • OOPS
  • Classes and Objects and Methods
  • Constructors
  • Classes & Functions
  • Operator Overloading
  • Inheritance
  • Levels of Inheritance
 • File Manipulation
  • Introduction
  • Creating and retrieving text files
  • Creating and retrieving data files
  • Pickle – Creating and binary files
 • Introduction to Tkinter
  • Introduction to Tkinter
  • Widgets in Tkinter
  • Creating GUI Application using Python-Tkinter
  • Reading Images with Tkinter
  • Loading Images in Tkinter using PIL

RDBMS –MYSQL 👈🏽

 • Introduction to RDBMS
 • Features of RDBMS
 • Introduction to MySQL
 • Installation of MySQL using XAMPP Open Source Package
 • SQL Command Types –DDL, DML & TCL Commands
 • Simple Queries using Where Clause
 • Built-in Functions in SQL
 • Aggregate Functions
 • Group By, Order By, Group By… Having Clauses
 • Views
 • Indexes
 • Constraints
 • SQL Joins
 • INTERSECT, UNION & MINUS Clauses
 • TCL Commands (Commit, Rollback)
 • PL/SQL
  • Introduction
  • Basic Syntax
  • Selection Structures
  • Iteration
  • Stored Procedures
  • Used defined functions
  • Triggers

DJANGO 👈🏽

 • Introduction to DJANGO
  • Overview
  • History and Evolution of DJANGO
  • Features of DJANGO
  • WEB Frameworks
  • MVC and MVT Applications
 • Installation and Environment setup
  • Prerequisite
  • Download and Install Python
  • Download and Installing DJANGO
  • Creating Sample Project in DJANGO and Testing
 • Installation of PyCharm Editor
  • IDE -Features
  • Introduction to PyCharm
  • Downloading PyCharm
  • Installing PyCharm
  • Creating and testing simple projects using PyCharm
 • Rendering Web Pages Using Django
  • Steps to create simple custom default page in Django
  • Rendering Dynamic Pages using Django
  • Template Tags and filters in DJANGO
  • Template Tags -Usage of Conditional structures
  • Template Tags -Usage of loop structures
 • Introduction to MVT (Model View Template)
  • Introduction MVT architecture
  • Features of MVT
  • Advantages of MVT
  • Introduction to TEMPLATES
  • Rendering HTML pages in DJANGO projects
 • Static Files
  • Introduction
  • Inserting Media Files in web pages
  • Linking style sheets in webpages
  • Linking JavaScript files in webpages
 • Template Inheritance
  • Introduction
  • Creating base template documents
  • Linking base documents to CSS or JavaScript files
  • Extending base documents to html documents
  • Extending base documents to multiple HTML files
 • Working with Django Forms
  • Django Forms
  • Advantages of Django Forms over HTML forms
  • Process to generate Django forms
  • CSRF (Cross Site Request Forgery) Token
  • Client side Form Validations using JavaScript
  • Server side form validations
  • Uploading Files using form
  • Post back Forms
 • CURD Operations in DJANGO
  • Introduction to SQL and RDBMS
  • Introduction to CURD Operations
  • Introduction to SQLLITE-3
  • Performing SQL Operations using Data models
  • Creating a Data Model in Django and migrating to SQLite data file
  • Performing Insert, Update, Delete and Retrieve operations on data using Django forms
  • Connecting DJANGO Projects with SQL Server
 • Working with Django Model Forms
  • Model Forms (Forms based on Model)
  • How to develop Model based forms?
  • Perform CURD Operations using Model Forms
 • Admin Interface In Django
  • Creating super user for a Project
  • Admin Interface
  • Creating users and groups using Admin Interface
  • Assigning permissions for users/groups using Admin Interface
  • Performing CURD operations using Admin Interface
 • Master –Detail Models
  • Introduction
  • Defining Master-Details models
  • Performing CURD Operations on Master-Detail Models using Admin Interface
  • Performing CURD Operations on Master-Detail Models using custom master-detail forms
 • Model Inheritance
  • Introduction
  • Extending Model classes
  • Performing curd operations using Admin Interface
  • Extending Abstract Model classes
 • Deployment of our application in the Live Environment
  • Overview on webhosting
  • Introduction to Python Anywhere
  • Upload a DJANGO Project from local folder to Python
  • Setting Static files in Live Environment
  • Setting Database in Live Environment

GITHUB 👈🏽

 • What is Git and Gitlab ?
  • History of Git
  • Design Principles
  • Distributed Version Control
 • Installing Git
  • Account Setup
  • Installing Source tree Git GUI
 • Git File Management
  • Common Git Commands
  • Configuring Git
  • Creating Repositories
  • Creating a Commit
 • Branching
  • Visualising Branches
  • Branch Naming Conventions
  • Creating a new Branch
  • Handling Merge Conflicts
 • Pull Requests
  • Creating a Merge Request
  • Accepting a Merge Request
  • Rejecting a Merge Request
 • Common Workflows
  • Centralised Flow
  • GitHub Flow
  • Git Flow

WORKING WITH SERVER, VARIOUS APIS 👈🏽

 • Project Hosting in Internet
 • Payment Gateway Integration
 • Various API Integration
 • Site lock
 • SSL

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Complete Knowledge in Web Designing& Development
 • Python Development
 • Django& its frameworks.
 • Designing level knowledge.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Full-Stack Web Developer – Python
 • Frontend developer – Django
 • Python developer
 • Back-End Developer
 • UI Designer

1 CERTIFICATE

★ Full Stack Web Developer - Python (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email