*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

GCC VAT USING TALLY

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

This course, from the house of Tally, India’s leading business management software company, is a comprehensive course to understand the concepts of GCC VAT and its application using Tally Prime. It makes candidate’s experience the simplicity of working on Tally Prime software. This course is highly recommended for working professionals to update themselves with GCC VAT compliance and candidates who aspire to build a successful career in Finance and Accounts or as entrepreneurs in GCC region. On completion of this course candidate will be equipped with knowledge and skills necessary for ensuring VAT compliance.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to GCC VAT
➤ Create Company, Activate GCC VAT
➤ Create Masters & Set GCC VAT Rates
➤ Creating & Updating Party Ledger
➤ GCC VAT Purchases
➤ GCC VAT Sales
➤ Sales in Accounting Invoice mode
➤ Import of Goods & Services, and Export under GCC VAT
➤ Supply of Profit Margin & Transfer of Right Use and Advances Received under GCC VAT
➤ Subsequent Sales

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally GCC VAT (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.