*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

G-TEC CERTIFIED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMER – (GCOOP)

Duration : 3 Months / 216 hours

OBJECTIVE

G-TEC CERTIFIED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMER – (GCOOP) – GN13380F

A course designed embedding the most popular OOP languages to give you a gateway to the wide world of developing.

COURSE OUTLINE

Programming In C 👈🏽

BASICS OF PROGRAMMING AND HISTORY OF C

 • Define software, the components of a programming software (editor, debugger, compiler, interpreter, linker etc.)
 • Algorithm, pseudo codes, flow chart.
 • Programming models- procedure oriented and object oriented and the difference.
 • The history of c.
 • Standard c libraries and the first c program.
 • The life cycle and adding comments to a program.

DATA TYPES AND VARIABLES

 • Define data types, data type classification- integral and floating
 • Data types and their max values
 • Variables/ identifiers, variable declaration and its syntax
 • Assigning values to a variable
 • Adding comments
 • Display variable values with printf(), reading variable values with scanf()
 • Define format specifies (%f, %d, %s)
 • Formatting output
 • Data type qualifiers (short, long, unsigned etc)
 • External variables (use of extern keyword) and its usage
 • Static variables
 • Register variables and volatile variables
 • Converting data types
 • Arrays and multi-dimensional arrays.

CONSTANTS AND OPERATORS

 • Declaring constants and define its use
 • Enumerating constants using the enum keyword, Typedef
 • Using # define and conditional definition.
 • Performing operations using operators- arithmetic operators (+,-,*,/,%,++,–)
 • Logical operators (and, or, not)
 • Assignment operators (=,+=,-=,*=,/=,%=)
 • Comparison operator (==, !=, <,>, >=,<=)
 • Conditional operator (?:)
 • Sizeof operator and operator precedence.

CONTROL STRUCTURES AND FUNCTIONS

 • Control structures- branching (if, if else, switch) syntax and usage,
 • Looping (for, while and do while) with the detailed syntax and context of usage,
 • The break and continue statement, goto statement.
 • Functions- define what a functions is, function declaration with its syntax, function arguments, calling functions and recursive functions, function in custom headers, multiple source files and static functions.
 • Some important built-in math, string and character functions.

POINTERS AND COMMAND LINE ARGUMENTS

 • Introduce pointers
 • Pointing to a variable
 • Pointer datatypes, getting and setting values using pointers, pointer arithmetic, pointers and arrays
 • Changing variable values with pointers
 • Passing pointers to functions
 • Array of pointers and pointing to functions.
 • Creating command line argument program in c
 • The argc and argv arguments
 • Build and make a c program
 • Passing arguments through command line.

STRUCTURE, LINKED LIST AND FILE HANDLING

 • Define structure and its use,
 • Declaring a structure,
 • Creating instances of a structure,
 • Using typedef with structure, nesting of structures and its application,
 • Accessing members of a structure,
 • Arrays and pointers in structures,
 • Structure pointer, collection of structures, structures as function argument,
 • Unions and its difference with structures, declaring a union, array of unions, unions as member of structures and pointers to unions.
 • Linked list- concept of linked list and dynamic memory allocation using malloc,
 • Types of linked list single, doubly linked list, circular linked list), inserting, appending and deleting nodes in singly linked list, grounding the node and emptying the list.
 • Explain the concept of dynamic memory allocation and write a program to create a singly linked list and do the basic operations such as insert a node, delete a node and empty the list. Demonstrate the implementation of doubly linked list, circular linked list and its basic operations.
 • File handling and Basic graphics
 • Introduce the library for file operations and important functions in it.
 • The FILE datatype, fopen(), fclose(), file pointers, fscanf(), fprintf(), fputs(), fgets(), fputc(), fgetc(), fread() and fwrite().
 • Reading and writing files character wise and as a whole and reporting errors.
 • Introduce graphics in C, text mode and graphics mode, graphics used in text mode- window(), cputs(), gotoxy();
 • Graphics in graphics mode, INITGRAPH(), closegraph(), circle(), setcolor(), setlinestyle(), setfillstyle(), floodfill(), rectangle(), line();
 • Text in graphics mode- outtext(), settextstyle()

Programming In C++ 👈🏽

FUNDAMENTALS OF OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

 • Procedure oriented program approach
 • Object oriented programming approach, the difference between two approaches
 • Characteristics of oops- class (global and local)
 • Object encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, data hiding
 • Modeling real world objects, types of objects
 • Kinds of relationships- association, aggregation, specialization and generalization
 • Class and object diagram
 • Object based and object oriented languages
 • Advantages and disadvantages.

BASICS OF C++

 • Similarities and differences between C and C++
 • Basics of C++, C++ character sets
 • Identifiers, keywords;
 • Data types- built-in datatypes, derived data types, user defined datatypes, range of data types
 • Enum, typedef, typecasting, variables
 • Literals or constants- integer constants, character constants and floating point constants
 • Operators- arithmetic operators, relational operators, logical operators
 • Precedence of operators, special operators, escape sequence, comments in C++, structure of a C++ program
 • Statements in C++ – selection or conditional statements, iterative or looping statements, breaking statements
 • Syntax and examples of all these control statements.

FUNCTIONS

 • Define what a function is,
 • How to declare a function, its basic syntax?
 • Function prototype,
 • Function definition, function call,
 • Actual parameter, formal parameter,
 • Call by value, call by reference, call by pointer,
 • Types of function- void functions, void functions with parameter, function with parameter and return type,
 • Nested functions, recursion,
 • Inline function, functions with default arguments,
 • Functions with constant parameters,
 • Scope rules (local and global),
 • Storage class (auto storage, register, extern and static storage specifier)

ARRAYS

 • Definition of arrays
 • Types of arrays, single dimensional and multi-dimensional.
 • Single dimensional array- initializing, accessing and modifying the array elements, STRUCTURE, UNION AND BIT FIELD
 • Introduce structure, its declaration
 • The dot operator,
 • Initialization and using them in program.
 • Structure with arrays as its elements, array of structures,
 • Initialization of arrays, array of structures,
 • Nested structures, accessing nested structure
 • Using structure in functions, passing a structure to a function.
 • Copying a structure, dynamic structure using malloc(), self-referential structure.
 • Union- define what is union
 • How to access the members of a union, initialize it?
 • Anonymous unions, bit fields and accessing bit fields.
 • Use of single dimensional arrays
 • Multidimensional- two dimensional arrays, character arrays or string- initialization
 • Built-in functions for strings (strcpy, strcmp, strlen, strcat)
 • Arrays and functions.
 • Passing arrays to functions.

POINTERS

 • Declaration of pointers
 • Using address of operator, value at/indirection operator
 • Pointer arithmetic,
 • Pointers and single dimensional arrays.
 • Arrays of pointers, pointers and strings, pointers and structure
 • Pointers and function, pointers as function arguments, function returns pointer, pointer to function, passing a function to another function
 • Pointers to pointers
 • Dynamic memory management, new operator, delete operator, constant pointer,
 • Free store/memory heap pointer, pointer to void.

CLASSES AND OBJECTS

 • Define what a class is
 • Declaration of class
 • General syntax, defining members, inline functions
 • Outline definitions, creating objects, comparison of class and object
 • Scope resolution operators
 • Arrays within class
 • Array of objects
 • Objects and functions
 • Functions returning object
 • Friend function, friend function of more than one class
 • Friend class, constant member function, nested function
 • Nested class, container class, pointers and objects, dynamic objects, this pointer
 • Memory allocation of objects, static data members and member functions
 • Structure and class, union and class

CONSTRUCTORS AND DESTRUCTORS

 • Explain about constructors, structure of a constructor
 • Importance of constructors, characteristics of a constructor
 • Types of constructors- default constructors, parameterized constructors
 • Default argument constructor, copy constructor, dynamic constructor
 • Destructor- importance of destructor, characteristics of a destructor, comparison of constructor and destructor

INHERITANCE

 • Structure of inheritance and its syntax
 • Types of derivation- public, private and protected
 • Importance of inheritance, types of base class- direct and indirect
 • Types of inheritance- single level, multi-level inheritance and its syntax
 • Multiple inheritance, its syntax and ambiguity
 • Hierarchical inheritance its syntax, hybrid inheritance and its syntax and ambiguity
 • Virtual base class
 • Constructor invocation in inheritance
 • Parameterized constructor invocation in inheritance
 • Destructor under inheritance, container class.

POLYMORPHISM

 • Define polymorphism
 • Types of polymorphism
 • Compile time (function overloading, operator overloading, template),
 • Runtime (virtual function)
 • Compile time polymorphism- function overloading, need for function overloading, rules for best matching, function overloading with various datatypes, function overloading with default arguments
 • Constructor overloading, operator overloading and its need
 • Rules to overload an operator and its advantages
 • Syntax for operator overloading, overloading binary operator using member function and friend function
 • Overloading assignment operator
 • Overloading relational operator
 • Overloading unary operator
 • List the operators that cannot be overloaded
 • Runtime polymorphism
 • Virtual functions, need for virtual functions, pure virtual functions, abstract base class, role of abstract base class
 • Virtual destructor

FILE ORGANIZATION, TEMPLATES, EXCEPTION HANDLING AND PREPROCESSOR DIRECTIVES

 • File organization- stream, basic operations with files
 • Opening file using constructor and using open () function, reading and writing files, file access modes, closing a file, reading and writing characters (get and put)
 • Reading and writing strings, multiple files with same stream, binary files – read () and write() functions
 • Random access files, error handling in files, seekg(), seekp(), tellg() etc.
 • File handling using commandline arguments.
 • Templates – explain what templates are, its uses, different types of templates and its application, class templates.
 • Exception handling- its basic structure and syntax and its usage (try, throw and catch), multiple catch block.
 • Preprocessor directives- give a brief description about macros, manipulators, unformatted i/o functions, character testing and conversion functions, string manipulation functions.

JAVA SE 👈🏽

INTRODUCTION TO JAVA

 • Introduction to java Programming
 • Environmental Setup
 • Java Basics

OOPS CONCEPTS

 • OOP Terminology
 • Class & Object Creation
 • Built-in Class Attributes
 • Object Destruction.
 • Class Inheritance
 • Function Overloading
 • Data Hiding
 • GUI

FUNCTIONS MODULES, INTERFACES, INHERITANCES & EXCEPTIONS

 • Function Implementation
 • Function Arguments
 • Anonymous Function
 • Function Return
 • Scope of Variables
 • Assertion
 • Handling Exceptions using: try-catch Try with multiple catch
 • User defined Exception

THREAD

 • Multi-Threading
 • Networking
 • Thread operations in java
 • Multithreading in java
 •  

STRINGS, COLLECTIONS & FILES

 • Introduction to Strings
 • Collections
 • Files

DATABASES & JDBC

 • SQL Queries
 • DML, DDL, DCL
 • Join operations
 • MySQL Queries
 • Database Connection

PROJECT

EXIT PROFILE

CAREER PATH

1 CERTIFICATE

★ G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email