*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

G-TEC ENGLISH DATA ENTRY COURSE - GEDC

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The Course is designed to meet the growing demand of English language typists and Data entry operators in print media, graphic designing and office works. The Course covers basic letters, punctuation in English with ten finger touch type. The software includes games, speed tests, accuracy tests and reports to enhance touch typing skills and assess it on a regular interval.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

LESSON: 1 HOW TO TYPE

 • Basic requirements for the installation of English Typing Software
 • Finger Positioning
 • Division of Key Boards to left hand and Right hand

LESSON: 2 INTRODUCTIONS TO ENGLISH LANGUAGE

 • English Letters
 • Letters and Pronunciation
 • Other exclamatory makes and Symbols

LESSON: 3 LESSON PRACTICE

 • This includes 14 Lessons
 • First 10 Lessons says about the letters and their practices
 • From 11th lesson onwards teaches you about the compound letters

LESSON: 4 TEST PRACTICE

 • After the Lesson practice you will have Practice on keys
 • Practice on Words
 • Practice on sentence

LESSON: 5 LEISURE TIME – GAMES

 • Typing games
 • Typing Speeding games
 • Sentence typing games

LESSON: 6 TYPING REPORTS

 • The students report can be taken print out here

1 CERTIFICATE

 1. ★ GEDC ( G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.