*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

G-OPERATOR

Duration : 3 Months / 108 Hours

OBJECTIVE

GO24 – GN7788-8538F

A course for any novice, designed to enlighten you towards the world of IT.

COURSE OUTLINE

Fundamentals 👈🏽

 • History of computing
 • Modern Computers
 • Computer Hardware
 • Input Devices
 • Output Devices
 • System Unit
 • Storage Devices
 • Removable Storage Devices
 • Types of computers
 • Computer Software
 • Communication Devices

DOS 👈🏽

 • DOS File system,
 • Elementary and intermediate DOS commands: DIR, DATE, TIME, CLS, VER, DISKCOPY, FORMAT, VOL, LABEL, CD, MD, RD, PROMPT, MOVE, COPY, TYPE, DEL, REN, MOVE, and RD /S;
 • Advanced DOS commands: ATTRIB, SUBST, XCOPY, DOSKEY
 • MS-DOS Text Editor.

WINDOWS &INTRODUCTION TO OS/GUI 👈🏽

 • Introduction to Windows
 • Mouse Basics
 • Working in Windows
 • Learning More about the Mouse
 • Components of a window
 • Quitting Windows
 • Using Explorer Window
 • Getting familiar with desktop
 • Window sizing
 • Creating program shortcut
 • Windows Accessories

MS WORD👈🏽

 • Text Basics
  • Typing the text, Alignment of text
  • Editing Text: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear
  • Find & Replace
 • Text Formatting and Saving file
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Change the Text Case
  • Line spacing, Paragraph spacing
  • Shading text and paragraph
  • working with Tabs and Intends
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Columns and Orderings – To Add Columns to a Document
  • Change the Order of Objects
  • Page Number, Date & Time
  • Inserting Text boxes
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Header & Footers
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Add section break to a document
 • Working with bullets and numbered lists
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Customizing List style
  • Page bordering
  • Page background
 • Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
 • Styles and Content
  • Using Build- in Styles, Modifying Styles
  • Creating Styles, Creating a list style
  • Table of contents and references
  • Adding internal references
  • Adding a Footnote
  • Adding Endnote
 • Merging Documents
  • Typing new address list
  • Importing address list from Excel file
  • Write and insert field
  • Merging with outlook contact
  • Preview Result
  • Merging to envelopes
  • Merging to label
  • Setting rules for merges
  • Finish & Merge options
 • Sharing and Maintaining Document
  • Changing Word Options
  • Changing the Proofing Tools
  • Managing Templates
  • Restricting Document Access
  • Using Protected View
  • Working with Templates
  • Managing Templates
  • Understanding building blocks
 • Proofing the document
  • Check Spelling as You Type
  • Mark Grammar Errors as You Type
  • Setting AutoCorrect Options
 • Printing
  • Page Setup, setting margins, Print Preview, Print
  • Print Preview, Print

MS EXCEL 👈🏽

 • Introduction to Excel
  • Introduction to Excel interface
  • Understanding rows and columns, Naming Cells
  • Working with excel workbook and sheets
 • Formatting Excel work book
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Wrap text, Merge and Centre
  • Currency, Accounting and other formats
  • Modifying Columns, Rows, & Cells
 • Perform Calculations with Functions
  • Creating Simple Formulas
  • Setting up your own formula
  • Date and Time Functions, Financial Functions
  • Logical Functions, Lookup and Reference
  • Functions Mathematical Functions
  • Statistical Functions, Text Functions
 • Sort and Filter Data with Excel
  • Sort and filtering data
  • Using number filter, Text filter
  • Custom filtering
  • Removing filters from columns
  • Conditional formatting
 • Create Effective Charts to Present Data Visually
  • Inserting Column, Pie chart etc
  • Create an effective chart with Chart Tool
  • Design, Format, and Layout options
  • Adding chart title
  • Changing layouts
  • Chart styles
  • Editing chart data range
  • Editing data series
  • Changing chart
 • Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts
  • Understand PivotTables, Create a PivotTable
  • Framework Using the PivotTable and PivotChart
  • Create Pivot Chart from pivot Table
  • Inserting slicer
  • Creating Calculated fields
 • Protecting and sharing the work book
  • Protecting a workbook with a password
  • Allow user to edit ranges
  • Track changes
  • Working with Comments
  • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power point Presentation
 • Use Macros to Automate Tasks
  • Creating and Recording Macros
  • Assigning Macros to the work sheets
  • Saving Macro enabled workbook
 • Proofing and Printing
  • Page setup, setting print area, Print titles
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Page Setup, setting margins, Print Preview, Print
  • Enable back ground error checking
  • Setting AutoCorrect Options

MS POWERPOINT 👈🏽

 • Setting Up PowerPoint Environment
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Typing the text, Alignment of text
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Cut, Copy, Paste, Select All, Clear text
  • Find & Replace
  • Working with Tabs and Intends
 • Creating slides and applying themes
  • Inserting new slide
  • Changing layout of slides
  • Duplicating slides
  • Copying and pasting slide
  • Applying themes to the slide layout
  • Changing theme color
  • Slide background
  • Formatting slide background
  • Using slide views
 • Working with bullets and numbering
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Page bordering
  • Page background
  • Aligning text
  • Text directions
  • Columns option
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Change the Order of Objects
  • Inserting slide header and footer
  • Inserting Text boxes
  • Inserting shapes, using quick styles
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Hyperlinks and Action Buttons
  • Inserting Hyperlinks and Action Buttons
  • Edit Hyperlinks and Action Button
  • Word Art and Shapes
 • Working with Movies and Sounds
  • Inserting Movie From a Computer File
  • Inserting Audio file
  • Audio Video playback and format options
  • Video options, Adjust options
  • Reshaping and bordering Video
 • Using SmartArt and Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
  • Converting text to smart art
 • Animation and Slide Transition
  • Default Animation, Custom Animation
  • Modify a Default or Custom Animation
  • Reorder Animation Using Transitions
  • Apply a Slide Transition, Modifying a
  • Transition, Advancing to the Next Slide
 • Using slide Master
  • Using slide master
  • Inserting layout option
  • Creating custom layout
  • Inserting place holders
  • Formatting place holders
 • Slide show option
  • Start slide show
  • Start show from the current slide
  • Rehearse timing
  • Creating custom slide show
 • Proofing and Printing
  • Check Spelling As You Type
  • Setting AutoCorrect Options
  • Save as video
  • Save as JPEG files
  • Save as PowerPoint Show file
  • Print Preview, Print

INTERNET, E-MAIL AND CHATTING 👈🏽

 • What is internet,
 • Basic concepts and html,
 • Internal architecture,
 • Browsers, search engines and e-mail providers.
 • Browsing, searching using search engines, e-mails and chatting.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to operate computers with ease
 • Use MS Office applications for Office automation
 • Use Internet for basic requirements such as surfing and searching
 • Create and use E-mails
 • Increase employability and productivity

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • IT Educator
 • Office Assistant
 • Office Secretary
 • Data Entry Operator
 • Document Specialist
 • DTP Operator

1 CERTIFICATE

★ G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

★ MOS (International Certificate)

FILL ENQUIRY FORM

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email