*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

G-OPERATOR

Duration : 2 Months 108 Hours

OBJECTIVE

A course for any novice, designed to enlighten you towards the world of IT.

COURSE DURATION:

2 Months / 108 Hours

COURSE OUTLINE

Fundamentals

 • History of computing
 • Modern Computers
 • Computer Hardware
 • Input Devices
 • Output Devices
 • System Unit
 • Storage Devices
 • Removable Storage Devices
 • Types of computers
 • Computer Software
 • Communication Devices

DOS

 • DOS File system,
 • Elementary and intermediate DOS commands: DIR, DATE, TIME, CLS, VER, DISKCOPY, FORMAT, VOL, LABEL, CD, MD, RD, PROMPT, MOVE, COPY, TYPE, DEL, REN, MOVE, and RD /S;
 • Advanced DOS commands: ATTRIB, SUBST, XCOPY, DOSKEY
 • MS-DOS Text Editor.
 • Introduction to Windows
 • Mouse Basics
 • Working in Windows
 • Learning More about the Mouse
 • Components of a window
 • Quitting Windows
 • Using Explorer Window
 • Getting familiar with desktop
 • Window sizing
 • Creating program shortcut
 • Windows Accessories.
 • MS WORD
  • Text Basics
   • Typing the text, Alignment of text
   • Editing Text: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear
   • Find & Replace
  • Text Formatting and Saving file
   • New, Open, Close, Save, Save As
   • Formatting Text: Font Size, Font Style
   • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
   • Change the Text Case
   • Line spacing, Paragraph spacing
   • Shading text and paragraph
   • working with Tabs and Intends
  • Working with Objects
   • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
   • Columns and Orderings – To Add Columns to a Document
   • Change the Order of Objects
   • Page Number, Date & Time
   • Inserting Text boxes
   • Inserting Word art
   • Inserting symbols
   • Inserting Chart
  • Header & Footers
   • Inserting custom Header and Footer
   • Inserting objects in the header and footer
   • Add section break to a document
  • Working with bullets and numbered lists
   • Multilevel numbering and Bulleting
   • Creating List
   • Customizing List style
   • Page bordering
   • Page background
  • Tables
   • Working with Tables, Table Formatting
   • Table Styles
   • Alignment option
   • Merge and split option
  • Styles and Content
   • Using Build- in Styles, Modifying Styles
   • Creating Styles, Creating a list style
   • Table of contents and references
   • Adding internal references
   • Adding a Footnote
   • Adding Endnote
  • Merging Documents
   • Typing new address list
   • Importing address list from Excel file
   • Write and insert field
   • Merging with outlook contact
   • Preview Result
   • Merging to envelopes
   • Merging to label
   • Setting rules for merges
   • Finish & Merge options
  • Sharing and Maintaining Document
   • Changing Word Options
   • Changing the Proofing Tools
   • Managing Templates
   • Restricting Document Access
   • Using Protected View
   • Working with Templates
   • Managing Templates
   • Understanding building blocks
  • Proofing the document
   • Check Spelling As You Type
   • Mark Grammar Errors As You Type
   • Setting AutoCorrect Options
  • Printing
   • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
   • Print Preview, Print
  • MS EXCEL
   • Introduction to Excel
    • Introduction to Excel interface
    • Understanding rows and columns, Naming Cells
    • Working with excel workbook and sheets
   • Formatting excel work book
    • New, Open, Close, Save, Save As
    • Formatting Text: Font Size, Font Style
    • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
    • Wrap text, Merge and Centre
    • Currency, Accounting and other formats
    • Modifying Columns, Rows, & Cells
   • Perform Calculations with Functions
    • Creating Simple Formulas
    • Setting up your own formula
    • Date and Time Functions, Financial Functions
    • Logical Functions, Lookup and Reference
    • Functions Mathematical Functions
    • Statistical Functions, Text Functions
   • Sort and Filter Data with Excel
    • Sort and filtering data
    • Using number filter, Text filter
    • Custom filtering
    • Removing filters from columns
    • Conditional formatting
   • Create Effective Charts to Present Data Visually
    • Inserting Column, Pie chart etc
    • Create an effective chart with Chart Tool
    • Design, Format, and Layout options
    • Adding chart title
    • Changing layouts
    • Chart styles
    • Editing chart data range
    • Editing data series
    • Changing chart
   • Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts
    • Understand PivotTables, Create a PivotTable
    • Framework Using the PivotTable and PivotChart
    • Create Pivot Chart from pivot Table
    • Inserting slicer
    • Creating Calculated fields
   • Protecting and Sharing the work book
    • Protecting a workbook with a password
    • Allow user to edit ranges
    • Track changes
    • Working with Comments
    • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power point Presentation
   • Use Macros to Automate Tasks
    • Creating and Recording Macros
    • Assigning Macros to the work sheets
    • Saving Macro enabled workbook
   • Proofing and Printing
    • Page setup, Setting print area, Print titles
    • Inserting custom Header and Footer
    • Inserting objects in the header and footer
    • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
    • Enable back ground error checking
    • Setting AutoCorrect Options
   • MS POWERPOINT
    • Setting Up PowerPoint Environment
     • New, Open, Close, Save, Save As
     • Typing the text, Alignment of text
     • Formatting Text: Font Size, Font Style
     • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
     • Cut, Copy, Paste, Select All, Clear text
     • Find & Replace
     • Working with Tabs and Intends
    • Creating slides and applying themes
     • Inserting new slide
     • Changing layout of slides
     • Duplicating slides
     • Copying and pasting slide
     • Applying themes to the slide layout
     • Changing theme color
     • Slide background
     • Formatting slide background
     • Using slide views
    • Working with bullets and numbering
     • Multilevel numbering and Bulleting
     • Creating List
     • Page bordering
     • Page background
     • Aligning text
     • Text directions
     • Columns option
    • Working with Objects
     • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
     • Change the Order of Objects
     • Inserting slide header and footer
     • Inserting Text boxes
     • Inserting shapes, using quick styles
     • Inserting Word art
     • Inserting symbols
     • Inserting Chart
    • Hyperlinks and Action Buttons
     • Inserting Hyperlinks and Action Buttons
     • Edit Hyperlinks and Action Button
     • Word Art and Shapes
    • Working with Movies and Sounds
     • Inserting Movie From a Computer File
     • Inserting Audio file
     • Audio Video playback and format options
     • Video options, Adjust options
     • Reshaping and bordering Video
    • Using SmartArt and Tables
     • Working with Tables, Table Formatting
     • Table Styles
     • Alignment option
     • Merge and split option
     • Converting text to smart art
    • Animation and Slide Transition
     • Default Animation, Custom Animation
     • Modify a Default or Custom Animation
     • Reorder Animation Using Transitions
     • Apply a Slide Transition, Modifying a
     • Transition, Advancing to the Next Slide
    • Using slide Master
     • Using slide master
     • Inserting layout option
     • Creating custom layout
     • Inserting place holders
     • Formatting place holders
    • Slide show option
     • Start slide show
     • Start show from the current slide
     • Rehearse timing
     • Creating custom slide show
    • Proofing and Printing
     • Check Spelling As You Type
     • Setting AutoCorrect Options
     • Save as video
     • Save as JPEG files
     • Save as PowerPoint Show file
     • Print Preview, Print
  • What is internet,
  • Basic concepts and html,
  • Internal architecture,
  • Browsers, search engines and e-mail providers.
  • Browsing, searching using search engines, e-mails and chatting.

1 CERTIFICATE

 1. ★ G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

 1. ★ MOS (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.